Opatření děkana FHS UK č. 7/2018

Název:

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za kalendářní rok 2018

K provedení:

§ 211 - 223 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

Účinnost:

11. května 2018

[zrušeno opatřením děkana č. 10/2019 s účinností od 24. května 2019]


Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za kalendářní rok 2018Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s § 211 - 223 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění vydávám toto opatření.


Čl. 2: Obecná pravidla čerpání dovolené za kalendářní rok 2018

 1. Akademickým a všem ostatním pracovníkům Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) v pracovněprávní působnosti děkana stanovuji tímto povinnost čerpat dovolenou takto:

    a. 

  Akademičtí pracovníci vyčerpají minimálně 6 týdnů dovolené do 30. 9. 2018 a zbytek dovolené do 31. 12. 2018.

    b. 

  Ostatní pracovníci vyčerpají minimálně 3 týdny dovolené do 30. 9. 2018 a zbytek dovolené do 31. 12. 2018.

    c. 

  Dovolená převedená z minulého roku musí být celá vyčerpaná nejpozději do 30. 6. 2018. Převod nároku na dovolenou do následujícího kalendářního roku je u všech pracovníků možný v rozsahu jednoho týdne, tj. 5 pracovních dnů, a to pouze ve výjimečných případech. O převodu dovolené rozhoduje děkan.

 2. Pracovníkům fakulty, jejichž pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou a skončí v průběhu kalendářního roku 2018, stanovuji povinnost čerpat dovolenou tak, aby ke dni skončení pracovního poměru byla celá dovolená vyčerpaná.

 3. Čerpání dovolené pracovníkem na mateřské nebo rodičovské dovolené se řídí ust. § 217 odst. 5, § 218 odst. 4 a § 219 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).


Čl. 3: Pravidla čerpání dovolené z výzkumných projektů s oddělenými pracovními smlouvami za kalendářní rok 2018

 1. Vědeckým a všem ostatním pracovníkům, kteří mají v aktuálním kalendářním roce pracovní smlouvy v projektech vědy a výzkumu financovaných externími poskytovateli, stanovuji tímto povinnost čerpat dovolenou takto:

    a. 

  Vědečtí i všichni ostatní pracovníci vyčerpají celý fond dovolené za aktuální kalendářní rok do 31. 8. 2018.

    b. 

  Dovolenou nelze převádět do následujícího kalendářního roku.

 2. Vědečtí i všichni ostatní pracovníci, jejichž pracovní poměr v projektech vědy a výzkumu financovaných externími poskytovateli skončí dříve než 31. 8. 2018, vyčerpají dovolenou do data skončení pracovního poměru.

 3. Výše uvedené povinnosti se týkají pracovníků zapojených do projektů GA ČR, TA ČR, AZV ČR, tzv. Norských fondů a ostatních projektů s oddělenými pracovními smlouvami.


Čl. 4: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 11. května 2018.

 3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana č. 6/2017 a opatření proděkana pro vědu a výzkum č. 2/2017.
V Praze dne 11. května 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 18. květen 2022 13:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám