Opatření děkana FHS UK č. 12/2017

Název:

Pravidla hospodaření Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

§ 24 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 23 odst. 3 Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. ledna 2018


Pravidla hospodaření Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy a v souladu s čl. 23 odst. 3 Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vydávám toto opatření.


Čl. 2: Obecná část

 1. Fakulta humanitních studií (dále jen „fakulta“) hospodaří v souladu s Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy v aktuálním znění.

 2. Fakulta humanitních studií je součástí Univerzity Karlovy. Rozpočet fakulty je každoročně sestavován v souladu se schválenými principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro daný rok.

 3. Fakulta není samostatnou účetní jednotkou ani přímým plátcem daní.


Čl. 3: Rozpočet a rozpočtové provizorium

 1. Fakulta hospodaří podle svého rozpočtu, který je součástí rozpočtu univerzity, stanoví-li tak rektor.

 2. Rozpočet fakulty je sestavován na kalendářní rok a nesmí být naplánovaný jako deficitní. Rozpočet zahrnuje prostředky přidělené fakultě v rozpisu příspěvků a institucionálních dotací a předpokládané další příjmy.

 3. Po schválení rozpočtu univerzity předkládá děkan návrh rozpočtu fakulty ke schválení akademickému senátu fakulty.

 4. Od 1. ledna do schválení rozpočtu fakulty akademickým senátem hospodaří fakulta v režimu rozpočtového provizoria, v jehož rámci lze uskutečnit měsíčně výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů v minulém kalendářním roce. Děkan a na základě zmocnění děkanem tajemník jsou oprávněni činit nezbytná opatření k zajištění rozpočtového hospodaření. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se do rozpočtu fakulty zúčtují po jeho schválení.


Čl. 4: Fondy

 1. V souladu s Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy zřizuje fakulta tyto fondy:

    a. 

  rezervní fond,

    b. 

  fond reprodukce investičního majetku,

    c. 

  stipendijní fond,

    d. 

  fond odměn,

    e. 

  fond účelově určených prostředků,

    f. 

  fond sociální,

    g. 

  fond provozních prostředků.

 2. Tvorba fondů, jejich užití a případné převody mezi fondy se řídí Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy a příslušnými opatřeními rektora a děkana.


Čl. 5: Výsledek hospodaření

 1. Výsledek hospodaření je veden do projednání roční účetní závěrky a schválení výroční zprávy o hospodaření senátem jako výsledek ve schvalovacím řízení.

 2. Po schválení senátem je výsledek hospodaření převeden k výsledku z minulých let a v případě kladného výsledku může být ve výši limitu stanoveného univerzitou převeden ve prospěch dílčích fondů fakulty.

 3. Příděly do fondů schvaluje senát.


Čl. 6: Závěrečná ustanovení

 1. Pro potřeby řízení ekonomických činností uvnitř fakulty vydávají v souladu s Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy děkan nebo tajemník podrobnější opatření.

 2. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.
V Praze dne 20. prosince 2017


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám