Opatření děkana FHS UK č. 2/2019

Název:

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 41: Ethnomusicology Summer School pro ak. rok 2018/2019

K provedení:

-

Účinnost:

7. ledna 2019

[zrušeno opatřením děkana č. 1/2020 s účinností od 27. ledna 2020]


Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 41: Ethnomusicology Summer School pro ak. rok 2018/2019

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 71/2017 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Obecná ustanovení

 1. Pro akademický rok 2018/2019 vyhlašuji zájmový program CŽV 41: Ethnomusicology Summer School.

 2. Program bude uskutečňován v anglickém jazyce.

 3. Garantem programu je doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

 4. V rámci programu mohou zájemci navštěvovat následující povinně volitelné kurzy na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“):

    a. 

  Summer School: Romani Music: Music – Memory – Minorities;

    b. 

  Summer School: Music in Socialism and Postsocialism.

 5. Zájemci si mohou zapsat všechny kurzy probíhající v rámci programu, nebo pouze jeden kurz z výše uvedených dle svého výběru.

 6. Podrobné informace o programu jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy (dále jen „SIS“) v sekci “Evidence programů CŽV“ a na webu fakulty.


Čl. 3: Absolvování programu

 1. Za absolvování programu budou účastníkovi zapsány:

    a. 

  4 ECTS kredity za absolvování kurzu „Summer School: Romani Music: Music – Memory – Minorities“;

    b. 

  4 ECTS kredity za absolvování kurzu „Summer School: Music in Socialism and Post-socialism“.


Čl. 4: Úplata za uskutečňování programu

 1. Program je uskutečňován za úplatu ve výši 100 EUR.

 2. Informace o způsobu úhrady a termínu její splatnosti budou zájemcům rozeslány po zpracování přihlášky.

 3. Na základě písemné žádosti zájemce nebo účastníka programu může být úplata za usku-tečňování programu v jednotlivých a odůvodněných případech snížena nebo prominuta. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje děkan fakulty. Na snížení ani prominutí úplaty nemá účastník nárok.


Čl. 5: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 7. ledna 2019.
V Praze dne 7. ledna 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 11. únor 2020 11:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám