Opatření děkana FHS UK č. 6/2019

Název:

Provedení průběžné inventarizace v roce 2019

K provedení:

§ 29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy; čl. 11 odst. 2 Opatření děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy č. 13/2017; Opatření děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy č. 2/2016

Účinnost:

1. března 2019


Provedení průběžné inventarizace v roce 2019

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Pravidly pro správu majetku Univerzity Karlovy; čl. 11 odst. 2 Opatření děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy č. 13/2017 a Opatřením děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy č. 2/2016 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Obecná ustanovení

 1. Seznam majetku vybraného ke kontrole bude k nahlédnutí u tajemníka fakulty, a to nejpozději ke dni bezprostředně předcházejícímu počátku průběžné inventarizace.

 2. Inventarizační komise zajistí rozeslání informačních e-mailů všem odpovědným osobám, jichž se inventarizace týká, a to nejdéle ke dni zahájení průběžné inventarizace.

 3. Odpovědné osoby předloží majetek vybraný ke kontrole inventarizační komisi v časech a v místnostech uvedených v čl. 3 odst. 1.

 4. V odůvodněných případech (např. těžké nebo rozměrné předměty) lze provedení kontroly dohodnout jinde než na určeném místě. V odůvodněných případech lze kontrolu odložit na nejbližší vhodný termín. V obou těchto případech má odpovědná osoba povinnost kontaktovat předsedu inventarizační komise a nejpozději do 29. března 2019 si sjednat jiné místo nebo jiný termín kontroly přiděleného majetku.


Čl. 3: Termín a místo průběžné inventarizace

 1. Průběžná inventarizace bude probíhat v termínu 11. března - 3. května 2019 včetně v následujících časech a místnostech:

    a. 

  každé pondělí 10.00 – 16.00, místnost 6006;

    b. 

  každá středa 10.00 – 16.00, místnost 6006.


Čl. 4: Složení inventarizační komise

 1. Inventarizační komisi tímto jmenuji v následujícím složení:

    a. 

  Ing. Jan Vaněk – předseda komise

    b. 

  Jan Černota – člen komise


Čl. 5: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2019.

 3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana č. 2/2018.
V Praze dne 8. února 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 3. prosinec 2019 12:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám