Opatření děkana FHS UK č. 8/2019

Název:

Pravidla průběhu přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 6 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

Účinnost:

6. května 2019


Pravidla průběhu přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Statutem Univerzity Karlovy a čl. 6 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy vydávám toto opatření.


Čl. 2: Pravidla průběhu přijímací zkoušky

 1. Průběh přijímací zkoušky se řídí Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy. Pravidla pro průběh přijímací zkoušky jsou stanovena v souladu s čl. 6 odst. 6 uvedeného řádu.

 2. Písemné testy jsou po celou dobu konání přijímacího řízení, má-li přijímací zkouška pouze písemnou část, evidovány pod anonymizačním kódem. Formuláře testů v tomto případě uchazeči nepodepisují.

 3. Každý uchazeč stvrdí registraci na přijímací zkoušku a převzetí písemných testů, obsahuje-li zkouška písemnou část, podpisem na prezenční listině. Po ukončení přijímací zkoušky uchazeč opět podepíše prezenční listinu. V případě, že přijímací zkouška spočívá pouze v písemném testu, při ukončení zkoušky uchazeč zároveň odevzdá formuláře čistopisu a veškeré ostatní materiály (zadání, koncept atp.). Formuláře včetně zadání je nutno proti podpisu odevzdat službě i v případě, že se uchazeč rozhodne od přijímací zkoušky odstoupit a rezignovat na přijímací řízení.

 4. Pokud v průběhu písemného testu opustí uchazeč místnost zkoušky, je povinen službě odevzdat všechny papírové dokumenty (zadání, formuláře i koncepty). Uchazeč v průběhu písemného testu nesmí opustit budovu, ve které se zkouška koná.

 5. Uchazeč vypracovává zadání přijímací zkoušky samostatně.

 6. Není dovoleno nahlížet do přinesené literatury vyjma tištěných slovníků v případě přijímacích zkoušek do bakalářského studia.

 7. V průběhu přijímací zkoušky není dovoleno používat žádné elektronické pomůcky ani mobilní telefony.

 8. Porušení těchto pravidel vede k postupu dle čl. 7 odst. 2 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy. Takovým jednáním zakládá uchazeč důvod pro ukončení přijímací zkoušky nebo její části.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 6. května 2019.

 3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana č. 5/2018.
V Praze dne 29. dubna 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 3. prosinec 2019 12:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám