Opatření děkana č. 1/2004

Název:

Plán finančních kontrol na FHS UK

K provedení:

zákon č. 320/2001 Sb.; pokyn děkana č. 6/2002

Účinnost:

1. června 2004


Plán finančních kontrol na FHS UK

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a Pokynem děkana č. 6/2002 o oprávnění vybraných pracovníků fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky vydávám toto opatření:

  1. Zajistit předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu užití poskytnutých neinvestičních a investičních prostředků ze státního rozpočtu ( dotační ukazatele „A“ až „M“ ) s použitím metod a postupů daných zákonem a tím zajistit hospodárné a účelné nakládání s dotačními finančními prostředky.

O skutečném stavu hospodaření podávat měsíčně zprávu vedení fakulty.

Zodpovídá: tajemník fakulty


  1. Zajistit průběžnou a následnou finanční kontrolu užití poskytnutých  neinvestičních a investičních prostředků na vědu a výzkum podle jednotlivých zdrojů  a schválených rozpočtů.

Zodpovídá: proděkan pro vědu a výzkum


  1. V souladu s Pokynem děkana č.6/2002, kterým je vymezena pravomoc a odpovědnost vybraných pracovníků k nakládání se svěřenými finančními prostředky a Pokynem č.5/2002 o oběhu účetních dokladů na FHS UK provádět průběžnou a následnou kontrolu všech uskutečňovaných operací na řízeném organizačním úseku.

Zodpovídají: jednotliví vedoucí organizačních úsekůOpatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí pro všechna pracoviště FHS UK.

V Praze dne 1.6.2004


prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

děkan fakulty
Poslední změna: 17. květen 2019 10:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám