Informace k nové podobě přijímacího řízení

Na základě mimořádného Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů a dalších předpisů jsme změnili přijímací řízení do studijního programu Studium humanitní vzdělanosti tak, že přijímací zkoušku nahradí domácí práce podle zadání.


Nové podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška: zrušena. Nová podmínka přijetí: „Student vypracuje a pošle domácí práci podle zadání do určeného termínu. Domácí práce spočívá ve shrnutí cizojazyčného odborného textu a v odpovědích na tři otázky (uchazeč uvedl v přihlášce cizí jazyk, s nímž bude pracovat – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit; shrnutí i odpovědi uchazeči vypracují v češtině nebo slovenštině). Uchazeč může získat až 20 bodů (10 za shrnutí a 10 za otázky). Hodnotí se zejména smysluplnost a věcná přiměřenost shrnutí a odpovědí. Hodnocení se řídí jednotnými kritérii a prochází následnou supervizí.

Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů a kapacitním možnostem fakulty.“


Druhá podmínka přijetí zůstává: Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.


Zadání domácí práce

Do 31. května 2020 pošlete ve formátu PDF prostřednictvím své elektronické přihlášky v SIS vypracování práce podle zadání:


Zadání – angličtina a Formulář na odpovědi – angličtina

Zadání – němčina a Formulář na odpovědi – němčina

Zadání – francouzština a Formulář na odpovědi – francouzština


Pozorně si přečtěte instrukce pro vypracování a odeslání domácí práce.


Video-návody a doporučení k domácí práci

  • Kde najdu zadání, jak svou práci pak odevzdám? Video-návod krok po kroku, jak na to.

  • Doporučení od Mgr. Lily Císařovské, naší vyučující, jak přistoupit k cizojazyčnému odbornému textu.

.

Často kladené dotazy

Kde zadání domácí práce najdu?

Ve své elektronické přihlášce v SIS a na webu fakulty (viz výše).


Mohu používat tištěné/elektronické slovníky?

Ano. Čím podrobnější a rozsáhlejší, tím lépe. Bude tam více významů slov a spíše tam najdete ty, které v odborném textu užijete.


Mohu používat encyklopedie?

Ano. O některých věcech a tématech ze zadaného textu, i o jeho kontextu, je dobré se poučit i jinde. Budete lépe rozumět tomu, o čem je řeč. Dejte ale pozor, abyste pak do svého shrnutí (a odpovědi na první otázku) nevsouvali i to, co víte odjinud, nebo od někoho jiného než z textu. To by byla chyba!


Mohu používat internetové zdroje jako je wikipedie apod.?

Ano. Můžete využít čehokoliv, co vám přijde přínosné. Viz předchozí otázka.


Je deadline pro odevzdávání domácí práce 31. 5. závazný?

Ano. Odevzdání úkolu po termínu nebude možné.


Mohu své řešení domácí práce po odevzdání ještě upravit?

Bohužel ne. Odevzdejte nám finální verzi své práce.


Kdy se dozvím výsledky a jakým způsobem?

Informaci o dosažení dostatečného počtu bodů (tj. o podmínečném přijetí/nepřijetí) Vám pošleme na e-mail nejpozději do 22. června (spíše ale dříve) a bude k nalezení ve Vaší elektronické přihlášce.


Na koho se mohu obrátit v případě nejasností?

Pro dotazy můžete využít:

  • FCB stránku Studium na FHS UK

  • FCB skupinu Uchazeči FHS UK 2020/21

  • instagram Studyfhs_uk

  • e-mail


Mohu psát v jiném jazyce než v češtině?

Domácí práci můžete napsat v češtině nebo ve slovenštině.


V jakém formátu mám práci odevzdat?

Práci lze odevzdat pouze ve formátu PDF.


Jak poznám, že odevzdání proběhlo v pořádku?

Soubor se propíše do Vaší elektronické přihlášky.


Je stanovena minimální bodová hranice pro přijetí?

Bodovou hranici stanoví děkanka fakulty v závislosti na počtu odevzdaných domácích prací a s přihlédnutím ke kapacitním možnostem fakulty.


Je možné si prohlédnout (vypracované) zadání z minulých let?

Podoba zadání se od minulých let liší. Navíc by to vzbuzovalo dojem, že je jen jedna správná odpověď a jen jeden správný styl odpovídání. Tak tomu ale není. Rozhoduje smysluplnost a věcná přiměřenost shrnutí a odpovědí a té může dát každý uchazeč jinou podobu.


Mohu pracovat se zadáním v jiném cizím jazyce, než jaký jsem si zvolil/a v přihlášce?

Ne.


Je dostatečné vypracování domácí práce jediná podmínka pro přijetí?

Podmínky přijetí na bakalářský program jsou dvě: získání dostačujícího počtu bodů za domácí práci a odevzdání kopie dokladu o dosaženém středoškolském vzdělání. Kopii maturitního vysvědčení stačí odevzdat až v září u zápisu do studia. Nebudete-li moci maturitní vysvědčení doložit ani u zápisu v září, kontaktujte Studijní oddělení.


Na co se mám při práci s textem soustředit a čeho se vyvarovat?

Mějte na paměti, že se nejedná o překlad textu, ale o jeho shrnutí. Vyvarujte se mechanického překladu a přepisování jednotlivých vět. Spíše než o znalosti cizího jazyka jde o Vaše schopnosti vyjadřovat myšlenky v mateřštině. Ukažte hlavní myšlenkové kroky a jejich návaznost v textu. Dávejte pozor, abyste žádné kroky nepřehlédli, ale ani nepřidali, abyste jim i jejich vztahům dobře porozuměli a aby Vám to celé dávalo smysl.


Co se v domácím úkolu hodnotí?

Nejdůležitější ve shrnutí je, zda a jak jste porozuměli hlavní myšlence zadaného textu, nic k ní nepřidali a jestli dává smysl Vaše shrnutí jako celek. Vyvarujte se gramatických a stylistických chyb; gramatika sama sice není hodnocena, ale chyby v ní snižují srozumitelnost a smysluplnost Vašeho textu, a to už ztrátu bodů může znamenat. Pokud jde o rozšiřující otázku (tj. druhou otázku), vyjádřete své myšlenky jasně a srozumitelně, nic pouze nenaznačujte.


Jak mám soubor se svou domácí prací pojmenovat?

Pro název odevzdávaného souboru žádná předepsaná podoba není a necháváme ho zcela na Vás.Poslední změna: 14. květen 2020 17:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám