Opatření děkana FHS UK č. 4/2020

Název:

Změna opatření děkana č. 3/2020: Pravidla pro organizaci studijních aktivit a provozu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

Zvláštní pravidla studia na UK

Účinnost:

11. května 2020


Změna opatření děkana č. 3/2020: Pravidla pro organizaci studijních aktivit a provozu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Čl. 1: Úvodní ustanovení

Tímto opatřením děkana č. 4/2020 se mění a doplňuje opatření děkana č. 3/2020 ze dne 30. dubna 2020.


Čl. 2: Konkrétní změny a doplnění opatření děkana č. 3/2020

 1. V čl. 2 odst. 1 se mění znění písmene a) změnou části textu ve znění „za přítomnosti nejvýše 5 osob“ na znění „za přítomnosti nejvýše 15 osob“ následovně:

  a) výuka, konzultace nebo zkoušky studentů bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu za přítomnosti nejvýše 15 osob;

 2. V čl. 2 odst. 1 se mění znění písmene b) změnou části textu ve znění „za přítomnosti nejvýše 5 osob“ na znění „za přítomnosti nejvýše 15 osob“ následovně:

  „b) činnost spojená zejména s realizací závěrečných prací v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 15 osob;“

 3. V čl. 3 odst. 2 písmeno a) se místo věty „Přihlašovací údaje jsou stejné jako přihlašovací údaje do CAS.“ vkládá nový text „V prvním kroku přihlášení napište svůj login (e-mail) ve tvaru “čísloosoby@cuni.cz“ (neboli UKČO - najdete ho na svém průkazu UK pod fotografií nebo v SIS). Poté budete přesměrováni na přihlašovací stránku do CAS, kde se již budete moci přihlásit svými obvyklými přihlašovacími údaji.“ a druhý odstavec se tak mění následovně:

  „Interaktivní on-line formulář čestného prohlášení je možné vyplnit v počítači nebo v mobilu po přihlášení. V prvním kroku přihlášení napište svůj login (e-mail) ve tvaru “čísloosoby@cuni.cz“ (neboli UKČO - najdete ho na svém průkazu UK pod fotografií nebo v SIS). Poté budete přesměrováni na přihlašovací stránku do CAS, kde se již budete moci přihlásit svými obvyklými přihlašovacími údaji. Bez přihlášení, které je zároveň identifikací osoby, není vyplnění tohoto formuláře možné. Po odeslání je tento typ formuláře automaticky elektronicky evidován na sekretariátu děkana. Po odvolání tohoto opatření budou data skartována.“


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 11. května 2020.
V Praze dne 7. května 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan
************** ÚPLNÉ ZNĚNÍ **************

Opatření děkana č. 3/2020 ve znění opatření děkana č. 4/2020 (úplné znění)

Název:

Pravidla pro organizaci studijních aktivit a provozu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

Zvláštní pravidla studia na UK

Účinnost:

30. dubna 2020

(Opatření děkana č. 3/2020 ve znění opatření děkana č. 4/2020 nabývá účinnosti dne 11. května 2020.)

Přílohy:

Příloha 1: Čestné prohlášení - interaktivní on-line formulář

Příloha 1: Čestné prohlášení - PDF k tisku

Annex 1: Affidavit - interactive online form

Annex 1: Affidavit - PDF for printOpatření děkana č. 3/2020 ve znění opatření děkana č. 4/2020 (úplné znění)

Pravidla pro organizaci studijních aktivit a provozu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu se zákonem č.188/2020 Sb. (viz http://www.msmt.cz/novy-zakon-o-fungovani-vysokych-skol-v-dobe-pandemie) a se Zvláštními pravidly studia na Univerzitě Karlově (https://cuni.cz/UK-10446.html) vydávám toto opatření. Mění dostupnost konzultací a dalších výukových aktivit s přítomností vyučujících a studentů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“).


Čl. 2: Důvody pro vstup studentů do prostor užívaných fakultou

 1. Vstup studentů (včetně studentů zahraničních) všech ročníků bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia do prostor užívaných fakultou je možný za níže uvedenými účely:

    a. 

  výuka, konzultace nebo zkoušky studentů bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu za přítomnosti nejvýše 15 osob;

    b. 

  činnost spojená zejména s realizací závěrečných prací v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 15 osob;

    c. 

  neodkladné studijní záležitosti, které nelze řešit distančně;

    d. 

  administrativní agenda související se studijními mobilitami, kterou nelze řešit distančně;

    e. 

  neodkladné studijní záležitosti a projekty studentů doktorských studijních programů, které nelze řešit distančně.

 2. Vstup do prostor užívaných fakultou je adresný a cílený. Jak ohledně výukových a konzultačních aktivit, tak ohledně administrativních záležitostí je třeba se předem domluvit na příslušném pracovišti.


Čl. 3: Podmínky pro vstup studentů do prostor užívaných fakultou

 1. Vstup studentů (včetně studentů zahraničních) všech ročníků bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia do do prostor užívaných fakultou je možný pouze pokud:

    a. 

  je student bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření;

    b. 

  u vstupu do místnosti provede student dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí fakulta;

    c. 

  student poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů (dále jen „čestné prohlášení“) při vstupu do prostor užívaných fakultou v daném dni.

 2. Formulář čestného prohlášení je k dispozici:

    a. 

  jako interaktivní on-line formulář v českém jazyce zde a v anglickém jazyce zde. Interaktivní on-line formulář čestného prohlášení je možné vyplnit v počítači nebo v mobilu po přihlášení. V prvním kroku přihlášení napište svůj login (e-mail) ve tvaru “čísloosoby@cuni.cz“ (neboli UKČO - najdete ho na svém průkazu UK pod fotografií nebo v SIS). Poté budete přesměrováni na přihlašovací stránku do CAS, kde se již budete moci přihlásit svými obvyklými přihlašovacími údaji. Bez přihlášení, které je zároveň identifikací osoby, není vyplnění tohoto formuláře možné. Po odeslání je tento typ formuláře automaticky elektronicky evidován na sekretariátu děkana. Po odvolání tohoto opatření budou data skartována.

    b. 

  jako formulář ve formátu PDF v češtině nebo angličtině, určený k vytištění a odevzdání v listinné podobě, ke stažení na webu zde (česky) a zde (anglicky). Formulář ve formátu PDF je nutné vytisknout (pro případ, že tak neučiní student sám, budou formuláře k dispozici u vyučujících), vyplnit a v listinné podobě odevzdat na místech určených v čl. 3 odst. 4 (liší se v jednotlivých budovách). Po odevzdání je formulář v listinné podobě uložen na studijním oddělení. Po odvolání tohoto opatření budou formuláře v listinné podobě skartovány.

 3. Pro vstup do prostor užívaných fakultou vyplní student pouze jeden typ čestného prohlášení dle svého výběru, tj. buď on-line formulář nebo formulář v listinné podobě. Obě varianty čestného prohlášení jsou rovnocenné.

 4. Specifikace podmínek pro přístup studentů do jednotlivých prostor užívaných fakultou a instrukce k odevzdávání čestných prohlášení jsou následující:

    a. 

  budova U Kříže 661/8, Praha 5 – Jinonice

  Každý příchozí zapíše na recepci v přízemí budovy do připravené knihy své jméno a čas příchodu a odchodu. Viditelně označené nádoby s dezinfekčním prostředkem jsou umístěny na chodbě v 5. a 6. podlaží poblíž učeben.

  Studenti pohybující se v této budově mohou odevzdat vyplněná a podepsaná čestná prohlášení v listinné podobě do schránky označené PODATELNA. Schránka je umístěna v 5. podlaží vedle dveří 5005.

    b. 

  budova José Martího 269/31, Praha 6 – Veleslavín

  Viditelně označené nádoby s dezinfekčním prostředkem jsou umístěny v každé učebně.

  Studenti pohybující se v této budově mohou odevzdat vyplněná a podepsaná čestná prohlášení v listinné podobě do schránky označené PODATELNA. Schránka je umístěna vedle místnosti C 028.

    c. 

  budova Máchova 435/5, Praha 2 – Vinohrady

  Viditelně označené nádoby s dezinfekčním prostředkem jsou umístěny v každé učebně.

  Studenti pohybující se v této budově mohou odevzdat vyplněná a podepsaná čestná prohlášení v listinné podobě vyučujícímu nebo administrativnímu pracovníkovi, za kterým přišli.


Čl. 4: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 30. dubna 2020. Úplné znění opatření děkana č. 3/2020 ve znění opatření děkana č. 4/2020 nabývá účinnosti dne 11. května 2020.

 3. Součástí tohoto opatření je Příloha 1: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, a to v podobě interaktivního on-line formuláře a formuláře v PDF určeného k tisku.

 4. Toto opatření je platné do odvolání.
V Praze dne 30. dubna 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 11. květen 2020 20:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám