Opatření děkana FHS UK č. 13/2022

Název:

Zásady pro poskytování finanční podpory zájmové činnosti studentů Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

12. října 2022

Přílohy:

Webový formulář


Čl. 1: Úvodní ustanovení

Tímto opatřením jsou stanoveny zásady pro poskytování finanční podpory zájmové činnosti studentů Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) a podrobnosti o přiznávání této podpory.


Čl. 2: Základní ustanovení

 1. Zájmovou činností se pro účely tohoto předpisu rozumí každá činnost směřující v souladu s čl. 5 Statutu Univerzity Karlovy k naplňování sportovních, kulturních, sociálních a dalších potřeb studentů při využívání volného času, k pořádání diskusí, besed a dalších setkávání, k poskytování informačních služeb, pořádání výstav apod., není-li dále stanoveno jinak.

 2. Zájmovou činností pro účely tohoto předpisu není

    a. 

  činnost jakkoliv směřující k podpoře politických stran nebo hnutí, odborových organizací nebo organizací zaměstnavatelů anebo stavovských organizací, církví nebo náboženských společností;

    b. 

  činnost směřující k dosahování zisku, ledaže by bylo stanoveno, že celý zisk bude použit ve prospěch výkonu nebo podpory zájmové činnosti;

    c. 

  činnost vykonávaná přímo fakultou;

    d. 

  činnost bezprostředně vedoucí k plnění studijních povinností nebo povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo smluvního vztahu, nejde-li o vztah k fakultě uzavřený v souvislosti s tímto předpisem, anebo jiných povinností nebo

    e. 

  činnost bezprostředně se týkající nebo navazující na činnost akademických orgánů fakulty.

 3. Finanční podpora zájmové činnosti studentů fakulty může být v souladu s právními předpisy a tímto opatřením poskytnuta fakultou pouze studentovi fakulty nebo skupině studentů fakulty.


Čl. 3: Náležitosti a termíny podávání žádostí

 1. Žádosti o finanční podporu zájmové činnosti studentů fakulty lze podávat průběžně během celého akademického roku. K podaným žádostem zaujme kolegium děkana stanovisko nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy byly žádosti podány. Žádosti podané během června a července budou kolegiem děkana projednány v září.

 2. Žádost o podporu se podává prostřednictvím webového formuláře (odkaz viz příloha č. 1 opatření), který je dostupný ve veřejné části internetových stránek fakulty. Vyplnění online formuláře je možné pouze po přihlášení přes Centrální autentizační službu Univerzity Karlovy. Online formulář je spravován pracovníkem fakulty k tomu děkanem určeným.

 3. Žádost o finanční podporu zájmové činnosti studentů fakulty musí obsahovat

    a. 

  údaje o žadateli (jméno a příjmení žadatele/žadatelů, UKČO žadatele/žadatelů, kontaktní e-mail žadatele/žadatelů, kontaktní telefon hlavního žadatele);

    b. 

  popis akce nebo projektu  (název připravované akce/projektu, termín a místo konání akce/projektu, obsah akce/projektu, cíl a přínos akce/projektu, způsob zveřejnění a propagace akce/projektu, cílová skupina, předpokládaný počet účastníků akce, specifikace organizačního a personálního zajištění akce/projektu);

    c. 

  údaje o zajištění příslušných povolení nebo rozhodnutí, jsou-li podle platných právních předpisů nebo vnitřních předpisů univerzity či fakulty zapotřebí;

    d. 

  položkový rozpočet akce nebo projektu.

 4. Kolegium děkana si v důvodných případech může vyžádat další údaje, nestanoví-li právní předpisy jinak.


Čl. 4: Přiznávání podpory

 1. K žádostem o přiznání podpory zájmové činnosti studentů fakulty se vyjadřuje kolegium děkana na svých pravidelných zasedáních.

 2. Stanoviska kolegia děkana k jednotlivým žádostem, jakož i návrhy na výši finanční podpory těmto žádostem, jsou součástí zápisů z pravidelných zasedání kolegia děkana.

 3. O přiznání podpory rozhodne děkan na základě stanoviska kolegia.

 4. Děkan může rozhodnout o přiznání celé požadované částky, o přiznání části požadované částky či nepřiznání žádných prostředků.

 5. Rozhodnutí děkana je definitivní. Na přiznání finanční podpory není právní nárok. Žadatelé nemají právo na odvolání.


Čl. 5: Čerpání podpory

 1. Pro čerpání přiznané finanční podpory zájmové činnosti studentů fakulty platí, že přidělené prostředky je možno čerpat pouze

    a. 

  formou proplácení účetních dokladů, přičemž tyto doklady musejí splňovat všechny náležitosti dle § 11 zákona o účetnictví v platném znění a musejí odpovídat schválenému položkovému rozpočtu akce nebo projektu,

    b. 

  nebo prostřednictvím smlouvy uzavřené mezi žadatelem a fakultou, přičemž veškeré podmínky čerpání přiznané finanční podpory jsou součástí této smlouvy.

 2. Účetní doklady, které nebudou splňovat náležitosti uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a), nelze proplatit.

 3. V případě, že se akce nebo projekt neuskuteční do data realizace uvedeného v žádosti, nebo nebude realizován v souladu se schváleným záměrem, v souladu s případně uzavřenou smlouvou nebo platnými účetními či právními předpisy, nárok na přiznanou finanční částku zaniká.

 4. V případě, že se změní nějaký zásadní parametr akce nebo projektu, jemuž byla přiznána finanční podpora, je o této skutečnosti žadatel povinen neprodleně informovat fakultu e-mailem na adrese zajmova.cinnost@fhs.cuni.cz. Kolegium děkana posoudí důsledek avizované změny a nárok na přiznanou finanční podporu akce nebo projektu může případně zrušit.


Čl. 6: Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Koordinaci činností spojených se zabezpečením agendy podpory zájmové činnosti studentů fakulty zajišťuje děkanem určený pracovník fakulty.

 2. Na podporu přiznanou rozhodnutím děkana před účinností tohoto opatření se v plném rozsahu vztahují pravidla uvedená v opatření děkana č. 2/2021.

 3. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 12. října 2022.

 5. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana fakulty č. 2/2021.
V Praze dne 12. října 2022


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 13. květen 2024 12:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám