Opatření děkana FHS UK č. 9/2021

Název:

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za kalendářní rok 2021

K provedení:

§ 211 - 223 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

Účinnost:

17. června 2021

[zrušeno opatřením děkana č. 7/2022 s účinností od 12. května 2022]


Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za kalendářní rok 2021Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s § 211 - 223 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění vydávám toto opatření.


Čl. 2: Obecná pravidla čerpání dovolené za kalendářní rok 2021

 1. Akademickým a všem ostatním pracovníkům Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) v pracovněprávní působnosti děkana stanovuji tímto povinnost čerpat dovolenou takto:


    a. 

  Akademičtí pracovníci vyčerpají minimálně 6 týdnů dovolené do 30. 9. 2021 a zbývající dovolenou do 31. 12. 2021.


    b. 

  Ostatní pracovníci vyčerpají minimálně 3 týdny dovolené do 30. 9. 2021 a zbývající dovolenou do 31. 12. 2021.


    c. 

  Dovolená převedená z minulého roku musí být celá vyčerpaná nejpozději do 30. 6. 2021. Převod nároku na dovolenou do následujícího kalendářního roku je u všech pracovníků možný v rozsahu jednoho týdne, tj. 40 pracovních hodin, a to pouze ve výjimečných případech. O převodu dovolené rozhoduje děkan na základě písemné žádosti pracovníka.

 2. Pracovníkům fakulty, jejichž pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou a skončí v průběhu kalendářního roku 2021, stanovuji povinnost čerpat dovolenou tak, aby ke dni skončení pracovního poměru byla celá dovolená vyčerpaná.

 3. Čerpání dovolené pracovníkem na mateřské nebo rodičovské dovolené se řídí ust. § 217 odst. 5, § 218 odst. 4 a § 219 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).


Čl. 3: Pravidla čerpání dovolené z výzkumných projektů s oddělenými pracovními smlouvami za kalendářní rok 2021

 1. Vědeckým a všem ostatním pracovníkům, kteří mají v aktuálním kalendářním roce pracovní smlouvy v projektech vědy a výzkumu financovaných externími poskytovateli, stanovuji tímto povinnost čerpat dovolenou takto:


    a. 

  Vědečtí i všichni ostatní pracovníci vyčerpají celý fond dovolené za aktuální kalendářní rok do 31. 8. 2021.


    b. 

  Dovolenou nelze převádět do následujícího kalendářního roku.

 2. Vědečtí i všichni ostatní pracovníci, jejichž pracovní poměr v projektech vědy a výzkumu financovaných externími poskytovateli skončí dříve než 31. 8. 2021, vyčerpají dovolenou do data skončení pracovního poměru.

 3. Výše uvedené povinnosti se týkají pracovníků zapojených do projektů GA ČR, TA ČR, AZV ČR, tzv. Norských fondů a ostatních projektů s oddělenými pracovními smlouvami.


Čl. 4: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 17. června 2021.

 3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana č. 9/2020.
V Praze dne 17. června 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 20. červenec 2022 09:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám