Opatření děkana FHS UK č. 13/2021

Název:

Standardy pracovní činnosti akademických pracovníků Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

1. října 2021


Standardy pracovní činnosti akademických pracovníků Fakulty humanitních studií Univerzity KarlovyČl. 1: Úvodní ustanovení

 1. Tímto opatřením jsou definovány složky a činnosti v rámci akademického pracovního úvazku na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“).

 2. Účelem opatření je rozvedení a konkretizace pracovních náplní obecně stanovených Vnitřním mzdovým předpisem Univerzity Karlovy a uplatnění zásad stanovených Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 21/2018: Základní principy personální politiky.

 3. Pro akademické pracovníky fakulty je vodítkem pro sebereflexi, plánování a rozvržení pracovní činnosti v úvazku 1,0.

 4. Pro vedoucí pracovníky fakulty (především vedoucí kateder) dokument představuje pomocný nástroj pro pozitivní motivaci a ohodnocení pracovního výkonu kmenových zaměstnanců kateder fakulty či při plánování a zabezpečování vzdělávací (ve spolupráci s garanty studijních programů), vědecké a další tvůrčí činnosti, činnosti v oblasti tzv. „třetí“ role univerzity, administrativní činnosti a podílu na samosprávných a organizačních činnostech fakulty, respektive univerzity a ostatních činností.


Čl. 2: Vzdělávací činnost

Vzdělávací činnost zahrnuje především

  a. 

prezenční výuku u akademických pracovníků zpravidla 8 vyučovacích hodin týdně, u lektorů zpravidla 10-12 vyučovacích hodin týdně1,

  b. 

atestace studentů,

  c. 

působení v komisích pro přijímací i státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací,

  d. 

vedení nebo konzultování kvalifikačních prací a jejich posuzování,

  e. 

účast na akademických ceremoniálech,

a to vše na pregraduálních i postgraduálních stupních studia.


Čl. 3: Vědecká a tvůrčí činnost

 1. Vědecká a tvůrčí činnost zaměstnance je realizována v souladu se záměry a se strategií rozvoje vědního oboru a studijních programů fakulty, k jejichž realizaci a rozvoji zaměstnanec na fakultě přispívá.

 2. Činnosti, kterými je vědecká a tvůrčí činnost realizována a naplňována, zahrnují:

    a. 

  soustavnou vědeckou či tvůrčí činnost směřující k naplňování a kontinuálnímu rozvoji vědeckého výkonu zaměstnance fakulty,

    b. 

  průběžnou a pravidelnou publikační činnost v souladu s platnými uznatelnými výstupy vědecké a tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“),

    c. 

  pravidelnou aktivní účast na odborných konferencích směřující k udržování a rozvoji spolupráce v domácím i mezinárodním prostředí,

    d. 

  vyhledávání možností finanční podpory k organizaci či spoluúčasti v organizačním týmu pro konference nebo workshopy,

    e. 

  průběžnou činnost vedoucí k získávání grantové podpory pro vlastní výzkum či vědecko-výzkumné aktivity pracoviště fakulty, pravidelná účast v grantových soutěžích a dotačních programech,

    f. 

  průběžnou aktivitu směřující k realizaci smluvního výzkumu či výzkumu s prokazatelnými dopady do praxe (aplikovaný výzkum),

    g. 

  kontinuální budování zahraniční spolupráce a spolupráce s dalšími vědecko-výzkumnými institucemi České republiky a vytváření sítě spolupracujících domácích a zahraničních pracovišť,

    h. 

  oponentskou a recenzní činnost, členství v edičních a vědeckých radách a expertních komisích,

    i. 

  průběžné vykazování výsledků vědecké a tvůrčí činnosti v systémech univerzity (IS věda) a jejich dedikaci fakultě.

 3. Povaha vědecké a tvůrčí činnosti u jednotlivých mzdových tříd vychází z katalogu prací uvedených ve Vnitřním mzdovém předpisu Univerzity Karlovy.

 4. Výchozí rozsah této činnosti by měl u akademických pracovníků odpovídat časové náročnosti vzdělávací činnosti uvedené v čl. 2., u lektorů se předpokládá výrazně nižší podíl.


Čl. 4: „Třetí“ role

 1. Akademičtí pracovníci přispívají výkonem aktivit v rámci tzv. „třetí role“ univerzit (ve smyslu úvodního ustanovení zákona č. 111/1998 Sb.2 k rozvoji společnosti na národní i mezinárodní úrovni.

 2. Mezi činnosti, kterými je tzv. „třetí role“ realizována a naplňována, patří zejména:

    a. 

  popularizace výsledků tvůrčí činnosti (mediální vystoupení, osvětové aktivity);

    b. 

  komercializace výsledků tvůrčí činnosti (metodiky, expertní a konzultační aktivity, patenty, licence);

    c. 

  aktivní zapojení do organizace a realizace diskusních fór s účastí zástupců státní správy, místní samosprávy, nevládních neziskových organizací, komerční a kulturní sféry;

    d. 

  členství v radě vlády, ve vědeckých a správních radách kulturních institucí a institucí zřizovaných státní správou a místní samosprávou;

    e. 

  členství v pracovních skupinách a poradních orgánech státní správy, místní samosprávy, nevládních neziskových organizací a subjektů komerční a kulturní sféry;

    f. 

  spolupráce s absolventy včetně jejich zapojení do výuky a praxe;

    g. 

  spolupráce s institucemi sekundárního vzdělávání, zejména se středními školami.


Čl. 5: Administrativní činnost a podíl akademických pracovníků fakulty na samosprávných a organizačních činnostech fakulty, respektive univerzity

Administrativní činnost a podíl akademických pracovníků fakulty na samosprávných a organizačních činnostech jsou realizovány v souladu s vnitřními předpisy univerzity a fakulty a rozumí se jimi např.:

  a. 

vedení fakulty,

  b. 

vedení katedry,

  c. 

garantování studijního programu,

  d. 

výkon delegovaných povinností (fakultní koordinátorské pozice),

  e. 

členství v orgánech fakulty a poradních orgánech děkana a komisích,

  f. 

členství v akademickém senátu fakulty nebo univerzity.


Čl. 6: Další ustanovení

 1. Vyjmenované složky pracovních činností jsou vzájemně provázané a zastupitelné. Pracovníkovi, který v některé ze čtyř výše uvedených oblastí vyvíjí výrazně nadprůměrnou činnost, je možné ve zbývajících oblastech zátěž úměrně snížit.

 2. Při vážení poměru jednotlivých složek pracovní činnosti musí být brány v potaz i individuální zaměření a schopnosti a akademická seniorita jednotlivých akademických pracovníků.


Čl. 7: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2021.
V Praze dne 30. září 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poznámky

1

V případě, že se na výuce společně podílí více vyučujících, přihlédne se ke skutečnému podílu jednotlivých vyučujících.

2

§ 1 odst. písm. d) a e) zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách


Poslední změna: 2. listopad 2021 12:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám