Opatření děkana FHS UK č. 16/2022

Název:

Změna a doplnění opatření děkana č. 3/2017 ve znění opatření děkana č. 21/2019: Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na FHS UK

K provedení:

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Účinnost:

1. ledna 2023


Změna a doplnění opatření děkana č. 3/2017 ve znění opatření děkana č. 21/2019: Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na FHS UKČl. 1: Předmět opatření

Tímto opatřením děkana č. 16/2022 se mění a doplňuje opatření děkana č. 3/2017 ze dne 1. dubna 2017 ve znění opatření děkana č. 21/2019 ze dne 19. prosince 2019.


Čl. 2: Konkrétní změny a doplnění opatření děkana č. 3/2017 ve znění opatření děkana č. 21/2019

 1. Čl. 1 odst. 1 se mění následovně:

  „1. Zaměstnanec má nárok na příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění v souhrnné výši 1 400 Kč měsíčně.“

 2. V čl. 7 odst. 4 se mění fakturační adresa fakulty následovně:

  „Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8“


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2023.
V Praze dne 21. listopadu 2022


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan************** ÚPLNÉ ZNĚNÍ **************

Úplné znění opatření děkana č. 3/2017 ve znění opatření děkana č. 21/2019 a č. 16/2022: Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na FHS UK

Název:

Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na FHS UK

K provedení:

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Účinnost:

1. dubna 2017

(Opatření děkana č. 3/2017 ve znění opatření děkana č. 21/2019 nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.)

(Opatření děkana č. 3/2017 ve znění opatření děkana č. 21/2019 a č. 16/2022 nabývá účinnosti dne 1. ledna 2023.)


Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na FHS UKČÁST I: Tvorba sociálního fondu

 1. Univerzita Karlova je povinna tvořit v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, sociální fond (dále jen „fond“).

 2. V souladu s čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy se sociální fond na Fakultě humanitních studií (dále jen FHS) tvoří ve výši 1,3 % objemu nákladů FHS zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy v daném ročním účetním období.

 3. Zůstatek fondu se k 31. 12. běžného roku převádí do následujícího rozpočtového roku.


ČÁST II: Používání fondu

Prostředky sociálního fondu lze v souladu s čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy použít na:

 • příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření,

 • příspěvek na soukromé životní pojištění,

 • příspěvek na úroky z úvěru na bytové účely,

 • příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami,

 • nenávratná finanční výpomoc,

 • příspěvek na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců.


Čl. 1: Úvodní ustanovení

 1. Zaměstnanec má nárok na příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění v souhrnné výši 1 400 Kč měsíčně.

 2. Údaje na žádosti se ověřují dle originálu smlouvy o penzijním připojištění nebo o soukromém životním pojištění. Příspěvek se přizná tomu zaměstnanci FHS, který splňuje níže uvedené podmínky a podá písemnou žádost.

 3. Zaměstnanci se přizná příspěvek, jestliže:

    a. 

  pracovní poměr má zaměstnanec na FHS sjednán pracovní smlouvou,

    b. 

  sjednaná pracovní doba zaměstnance je nejméně v rozsahu 0,5 stanoven týdenní pracovní doby (tj. nejméně 20 hodin týdně),

    c. 

  ke dni podání žádosti jeho pracovní poměr na FHS trvá nepřetržitě alespoň 1 rok,

    d. 

  pracovní poměr vůči univerzitě trval bezprostředně před zařazením/zaměstnáním na fakultě nepřetržitě alespoň jeden rok a výše pracovního úvazku činila 1,0

    e. 

  má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň 500 Kč měsíčně.

 4. Žádost o příspěvek se podává na personálním oddělení FHS, které posuzuje žádosti o příspěvek včetně ověřování údajů, vede evidenci poskytovaných příspěvků a provádí další úkony s tím související.

 5. Údaje, které zaměstnanec uvedl v žádosti, se ověřují dle čl. 1 odst. 3) a porovnáním s evidencí zaměstnanců.

 6. Splnil-li zaměstnanec podmínky pro přiznání příspěvku, je mu poskytován nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po podání žádosti. Příspěvek se zaměstnanci poskytuje měsíčně při vyúčtování mzdy za daný kalendářní měsíc, a to poukázáním přímo na příslušný účet penzijního fondu nebo pojišťovny uvedený v žádosti zaměstnance.

 7. V případě skončení pracovního poměru zaměstnance, kterému je příspěvek vyplácen, se příspěvek poskytne s výjimkou dle ust. čl. 1. odst. 8 písm. f) naposledy s posledním vyúčtování mzdy. V případě skončení pracovního poměru podle čl. 1 odst. 8 písm. f) bude zaměstnanci poskytnut poslední příspěvek za kalendářní měsíc, který předchází měsíci, v němž byl okamžitě zrušen pracovní poměr nebo v němž byla zaměstnanci dána výpověď.

 8. Zaměstnanec FHS, kterému je přiznán a vyplácen příspěvek, ztrácí nárok na jeho vyplácení, jestliže:

    a. 

  jeho pracovní poměr na FHS zanikl,

    b. 

  změnil se druh pracovního poměru na jiný než hlavní nebo souběžný, od prvního dne následujícího po vzniku této skutečnosti,

    c. 

  sjednaný rozsah pracovní doby se změnil a neodpovídá ust. čl. 1 odst. 3 písm. b),

    d. 

  pracovník není v evidenčním stavu (např. čerpá rodičovskou dovolenou, neplacené volno trvající kalendářní měsíc a déle, apod.),

    e. 

  zanikla smlouva o penzijním připojištění, o doplňkovém penzijním spoření nebo o soukromém životním pojištění,

    f. 

  se zaměstnancem byl okamžitě rozvázán pracovní poměr nebo mu FHS jako zaměstnavatel dala výpověď z důvodů, pro které s ním mohla okamžitě zrušit pracovní poměr nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem nebo pro soustavné méně závažné porušování těchto povinností,

    g. 

  poruší povinnosti uvedené v čl. 1 odst. 11–13.

 9. Při zániku důvodů pro poskytování příspěvku má na tento příspěvek nárok každý zaměstnanec v měsíci, v němž podmínky pro poskytnutí příspěvku naposledy splňoval.

 10. Zaměstnanec je povinen v souladu s § 27 zák. č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 zák. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření ihned po seznámení s rozhodnutím o přiznání příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, oznámit písemně příslušnému penzijnímu fondu nebo penzijní společnosti skutečnost, že mu zaměstnavatel poskytne příspěvek, a též jeho výši.

 11. V souladu se zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, je zaměstnanec ihned po seznámení s rozhodnutím o přiznání příspěvku povinen v souladu se smlouvou o soukromém životním pojištění zajistit veškeré nezbytné úkony.

 12. Zaměstnanec je vždy povinen písemně informovat zaměstnavatele o všech údajích rozhodných pro poskytování příspěvku a jejich změnách, tj. zejména údajů uvedených v žádosti o poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu (změna penzijního fondu, změna pojišťovny, adresy fondu nebo pojišťovny, čísla smlouvy, bankovní spojení a čísla účtu apod.). Změnu údajů je zaměstnanec povinen oznámit bez zbytečného odkladu. Za škody vzniklé nedodržením výše uvedené povinnosti odpovídá zaměstnanec, a to v plném rozsahu.


Čl. 2: Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

 1. Zaměstnanci FHS UK,

    a. 

  jehož pracovní poměr vůči FHS UK trvá alespoň tři roky,

    b. 

  který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 40 let,

    c. 

  jehož výše pracovního úvazku vůči FHS UK činí a nejméně tři roky činila 1,0,

    d. 

  jehož pracovní poměr vůči univerzitě trval bezprostředně před zařazením/zaměstnáním na fakultě nepřetržitě alespoň tři roky a výše pracovního úvazku činila 1,0,

    e. 

  který prokáže, že v předchozím kalendářním roce zaplatil v rámci příslušného zdaňovacího období úroky z úvěru rozhodné pro stanovení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši nejméně 1 000 Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel(ka) a s tím, že bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance uvedená v § 15 odst. 3 písm. a), c) až g) a písm. h) v souvislosti s písm. a) a c) až g) tohoto zákona a

    f. 

  který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity, lze poskytnout příspěvek ze sociálního fondu ve výši 40 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků v běžném kalendářním roce, nejvýše však 10 000 Kč.

 2. Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.

 3. Absolutní hodnota maximálního limitu se stanovuje ve výši 10 000 Kč s tím, že její výše může být pro příslušný kalendářní rok upravena opatřením děkana.

 4. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. d) se prokazuje způsobem stanoveným v § 38l odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. a potvrzením dokládajícím uplatnění odpočtu úroků takto:

    a. 

  při první žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby předloží zaměstnanec:

  1. žádost o poskytnutí příspěvku obsahující čestné prohlášení zaměstnance, že:

   • předložená smlouva o úvěru je přímo spojena s jeho současným nebo budoucím bydlením,

   • všechny předávané podklady jsou pravdivé a jejich jakoukoli změnu neprodleně nahlásí poskytovateli příspěvku,

   • uplatnil nárok na odpočet úroků buď při ročním zúčtování daně ze mzdy v příslušné mzdové účtárně, nebo při zúčtování daně z příjmů u příslušného finančního úřadu,

   • neuplatňuje v běžném kalendářním roce nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,

  2. smlouvu o úvěru,

  3. v případě koupě předmětu bytové potřeby (bytový dům, rodinný dům, rozestavěná stavba těchto domů nebo byt) výpis z listu vlastnictví,

  4. potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření a snížených o státní příspěvek, nebo potvrzení banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem a snížených o státní příspěvek,

    b. 

  při následných žádostech musí každoročně předložit:

  • žádost o poskytnutí příspěvku,

  • potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo potvrzení banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem a snížených o státní příspěvek.

 5. Zaměstnanec může být vyzván k předložení doplňujících údajů potřebných pro přiznání příspěvku.

 6. Příspěvek se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.


Čl. 3: Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

 1. Zaměstnanec FHS UK,

    a. 

  jehož pracovní poměr vůči FHS UK trvá alespoň tři roky,

    b. 

  který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 40 let,

    c. 

  jehož výše pracovního úvazku vůči FHS UK činí a nejméně tři roky činila 1,0,

    d. 

  jehož pracovní poměr vůči univerzitě trval bezprostředně před zařazením/zaměstnáním na fakultě nepřetržitě alespoň tři roky a výše pracovního úvazku činila 1,0,

    e. 

  který prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 Kč a

    f. 

  který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity má nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 40 % zaplacených úroků z účelového úvěru, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce.

 2. Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.

 3. Účelovým úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý zaměstnanci FHS UK bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou, u kterého lze na základě smlouvy o poskytnutí úvěru doložit, že úvěr byl určen na

    a. 

  pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, včetně související koupě pozemku,

    b. 

  pořízení vybavení nebo zařízení domácnosti,

    c. 

  úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká nebo

    d. 

  na vypořádání závazků mezi občany souvisejícími s bytovými potřebami.

 4. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. d) se prokazuje takto:

    a. 

  při první žádosti o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami předloží zaměstnanec:

  1. žádost o poskytnutí příspěvku obsahující čestné prohlášení zaměstnance, že:

   • předložená smlouva o účelovém úvěru je přímo spojena s jeho současným nebo budoucím bydlením,

   • všechny předávané podklady jsou pravdivé a jejich jakoukoli změnu neprodleně nahlásí poskytovateli příspěvku,

   • neuplatňuje v běžném kalendářním roce nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,

  2. smlouvu o účelovém úvěru,

  3. v případě koupě předmětu bytové potřeby výpis z listu vlastnictví,

  4. potvrzení stavební spořitelny, banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěru.

    b. 

  při následných žádostech musí každoročně předložit:

  • žádost o poskytnutí příspěvku,

  • potvrzení stavební spořitelny, banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěru.

 5. Zaměstnanec může být vyzván k předložení doplňujících údajů potřebných pro přiznání příspěvku.

 6. Příspěvek se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

 7. Děkan může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle této části nevyplácí, jestliže lze mít vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu FHS UK za to, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle části II. čl. 1 a 7 tohoto opatření nebo pro příslušný kalendářní rok výši příspěvku upravit.


Čl. 4: Předběžné registrace žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

 1. Zaměstnanec FHS UK, který splňuje podmínky podle čl. 2 odst. 1 nebo čl. 3 odst. 1 části II. a má v úmyslu požádat o příspěvek ve smyslu článku 2 nebo 3 části II. tohoto opatření, sdělí písemně k rukám tajemníka fakulty do 1. 6. příslušného kalendářního roku údaje potřebné k předběžné registraci, a to výši úroků, které uhradil v příslušném kalendářním roce a na které uplatnil nárok na odpočet ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. d) části II. tohoto opatření nebo výši úroků, které uhradil v příslušném kalendářním roce ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. d) části II.

 2. Předběžná registrace je podmínkou pro možnost následně podat žádost o příspěvek v běžném kalendářním roce.


Čl. 5: Žádosti o poskytnutí příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

 1. Zaměstnanec, který splňuje podmínky podle čl. 2 odst. 1, čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 části II. předloží personálnímu oddělení FHS v termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby doloženou dokumenty podle čl. 2 odst. 4 nebo čl. 3 odst. 4 části II. Na žádosti o příspěvek předložené po tomto termínu nebude brán zřetel. Přiznaný příspěvek bude vyplacen do 31. 7. příslušného kalendářního roku formou bezhotovostního převodu na účet zaměstnance.


Čl. 6: Nenávratná finanční výpomoc

Zaměstnancům FHS UK se nenávratná finanční výpomoc poskytuje za podmínek stanovených Opatřením rektora č. 30/2018.


Čl. 7: Poskytování příspěvku na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců

 1. Zaměstnanci, jehož výše pracovního úvazku vůči FHS UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0, lze poskytnout příspěvek na odborné kurzy, které jsou spojeny s odborným rozvojem zaměstnanců a souvisejí s předmětem činnosti univerzity (jazykové kurzy, školení software apod.).

 2. Zaměstnanci lze přispět maximálně do výše poloviny ceny kurzu, nejvýše však 5 000 Kč ročně.

 3. Zaměstnanec, který splňuje podmínku podle odst. 1 tohoto článku a má v úmyslu požádat o příspěvek na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem, sdělí písemně k rukám tajemníka fakulty údaje potřebné k registraci, a to název odborného kurzu a cenu kurzu, kterého se hodlá účastnit v období od 1. 1. do 30. 6. sdělí nejpozději do 28. 2., a kterého se hodlá účastnit v období od 1. 7. do 31. 12. sdělí nejpozději do 15. 10. příslušného roku.

 4. Příspěvky budou vypláceny na základě žádosti předkládané personálnímu oddělení fakulty, doložené fakturou za příslušný kurz a vyjádřením vedoucího pracoviště. Faktura musí být vystavena na fakturační adresu fakulty (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8), v textu s uvedením jména účastníka. Faktura bude pořadateli kurzu uhrazena ve stanoveném termínu s tím, že následně bude vystavena zaměstnanci fakulty faktura na částku rovnající se rozdílu mezi cenou kurzu a příspěvkem fakulty.

 5. O příspěvek nelze žádat zpětně.


ČÁST III: Správa fondu

Finanční správu fondu vykonává ekonom fakulty.


ČÁST IV: Přechodná a závěrečná ustanovení

Tímto opatřením se zrušuje Opatření děkana č. 13/2016.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
V Praze dne 1. 4. 2017


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkanI. úplné znění je účinné od 1. ledna 2020.

II. úplné znění je účinné od 1. ledna 2023.


Poslední změna: 28. březen 2023 14:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám