Opatření děkana č. 8/2009

Zveřejňování závěrečných prací

Čl. 1

  1. Toto opatření je vydáváno na základě čl. 18a Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, kterým se upravuje zveřejňování závěrečných prací na univerzitě.


Čl. 2


  1. Bakalářské práce budou zveřejněny vždy pět dní před obhajobou (čl. 18a odst. 1 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy) v místnosti Sekretariátu bakalářského studia.

  2. Diplomové práce budou zveřejněny vždy pět dní před obhajobou (čl. 18a odst. 1 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy) v místnostech sekretariátů  kateder/pracovišť jednotlivých oborů.

  3. Disertační práce budou zveřejněny vždy pět dní před obhajobou (čl. 18a odst. 1 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy) v místnosti Sekretariátu doktorského studia.

  4. Shromažďováním, uchováváním a zpřístupněním závěrečných prací je pověřen vedoucí pracovník příslušného sekretariátu.


Čl. 3

  1. Náklady na pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin nejsou financovány fakultou. 

  2. Osoba, která nahlíží do závěrečné práce, je povinna podepsat prohlášení, v němž bere na vědomí pravidla nakládání se získanými daty podle čl. 18a odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.


Čl. 4

  1. Formální podoba závěrečné práce a podmínky odevzdávání se řídí pokynem děkana č. 1/2009 ze dne 13.02.2009.


Čl. 5

  1. Zveřejňování závěrečných prací, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledků obhajoby (čl. 18a odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy) zajišťuje Knihovna Společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích. Dodání závěrečných  prací v tištěné i elektronické podobě zajišťuje vedoucí pracovník příslušného sekretariátu tak, aby byla dodržena lhůta podle čl. 18a odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy. Způsob předání prací se řídí aktuálními požadavky Knihovny Společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích.

V Praze dne 18. listopadu 2009


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám