Opatření děkana č. 1/2010

Název:

Organizace studia v doktorských studijních programech

K provedení:

Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

22. února 2010

[zrušeno opatřením děkana č. 6/2012 s účinností od 26. dubna 2012]


Organizace studia v doktorských studijních programech

V návaznosti na Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze, zejména podle čl. 19 odst. 2, druhá věta, stanovím následující podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech vyučovaných na UK FHS:


 1. Forma studia je prezenční nebo kombinovaná. Podrobnosti (podle čl. 9, odstavce 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity) pro přestup mezi jednotlivými formami studia jsou stanoveny takto: přestup mezi jednotlivými formami studia je během studia možný, a to vždy od následujícího semestru.

  Žádost o změnu formy je třeba podat nejpozději do 31. 3. pro změnu formy studia od letního semestru, resp. do 31. 10. pro změnu od zimního semestru daného akademického roku.
 2. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle schváleného individuálního studijního plánu (dále jen „ISP“) pod vedením školitele. Studijní plán může být upřesňován během celého studia se souhlasem oborové rady.
 3. Studijní plán stanovuje plnění studijních povinností, zejména:

    a. 

  plánovaný průběh výzkumné a vědecké činnosti včetně eventuálních studijních pobytů

    b. 

  zkoušky požadované ke studiu. Počet a věcný obsah předepsaných zkoušek nesmí být v rozporu s platnou akreditací daného studijního programu/oboru. Tyto zkoušky jsou stanovovány tak, aby pokrývaly předměty vztahující se k tématu doktorské práce, a jsou garantovány profesory, docenty a vědeckými pracovníky.

    c. 

  v plánu je uvedeno téma disertace a školitel.


  Součástí studijního plánu jsou také termíny plnění stanovených povinností.

  Do studijního plánu každého studenta doktorského studijního oboru/programu je povinně zařazeno ověření znalosti anglického jazyka, nestanoví-li akreditace studijního oboru/programu jinak a nebyla-li tato znalost ověřena v rámci přijímacího řízení.  Ověření lze též nahradit předložením relevantního jazykového certifikátu.
 4. Komise pro státní doktorskou zkoušku i obhajobu disertační práce má 5 členů, předsedu a 4 řadové členy, z nichž jeden nesmí být členem akademické obce FHS UK. Členy komise na návrh oborové rady studia jmenuje děkan fakulty. Jednoho člena komise po domluvě navrhuje ředitel doktorských studií. Členem komise obhajoby disertační práce je školitel studenta doktorského studia. K obhajobě jsou zváni oponenti disertační práce, jejich účast však není povinná.


  Student se hlásí ke státní doktorské zkoušce tehdy, má-li splněny všechny dílčí studijní povinnosti stanovené ve svém individuálním studijním plánu. Pro každý studijní program a obor jsou v daném akademickém roce vyhlášeny minimálně dva termíny na Státní doktorskou zkoušku; student se k nim přihlašuje písemně na formuláři „Přihláška ke státní závěrečné zkoušce“.


  Disertační práce musí být odevzdána nejpozději 6 měsíců před jejím plánovaným obhájením.


  K obhajobě disertační práce se student hlásí písemně na formuláři „Žádost o povolení obhajoby disertační práce“. Odevzdává příslušnému pracovníkovi:

  • 3 výtisky disertační práce

  • elektronickou verzi své DP

  • krátký životopis

  • seznam publikační činnosti

  • autoreferát DP (cca 5 stran)

  • písemné vyjádření školitele, zda práci doporučuje k obhajobě.


  Ke SDZ i obhajobě je student pozván doporučeným dopisem na doručovací adresu studenta. Pokud probíhá SDZ a obhajoba DP při jednom zasedání komise, je nutné dodržet pořadí, kdy první musí být úspěšně složena SDZ, což je nutnou podmínkou přistoupení k obhajobě.


  Části Státní doktorské zkoušky jsou stanoveny studijním programem. Státní doktorskou zkoušku je možné opakovat jen jednou.


  Komise se usnáší v neveřejném zasedání nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě neúspěšné obhajoby má uchazeč právo podat upravenou nebo přepracovanou disertační práci nejdříve za 6 měsíců. Obhajobu lze opakovat jen jednou.
 5. Student doktorského studia je povinen publikovat výsledky svého bádání způsobem, jenž určuje akreditační materiál příslušného oboru; současně je podle pokynů oddělení vědy UK FHS povinen své publikace včas a náležitě vykazovat, zejména pak do příslušných elektronických databází.
 6. Výuka ve studijním programu Antropologie je akreditována též v anglickém jazyce, toto studium je zpoplatněno podle § 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 2 a § 5tohoto opatření se pro studium v anglickém jazyce použije přiměřeně.
 7. Přestup mezi doktorským studijním programem Humanitní studia, obor Integrální studium člověka – Obecná antropologie a doktorským studijním programem Antropologie je možný, a to při zápisu do studia. Přestup v průběhu studia možný není.Toto opatření nabývá účinnosti prvním dnem letního semestru akademického roku 2009/2010, tj. 22. února 2010.

V Praze dne 25. ledna 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 17. květen 2019 10:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám