Opatření děkana č. 3/2010

Název:

Stanovení způsobu úhrady pedagogické činnosti doktorandů

K provedení:

Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze čl. 5 písm. d); čl. 3 Pravidel pro přiznávání stipendií na FHS UK

Účinnost:

22. února 2010


Stanovení způsobu úhrady pedagogické činnosti doktorandů

  1. Ve smyslu úplného znění Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze čl. 5 písm. d) v platném znění a vnitřního předpisu UK FHS Pravidla pro přiznávání stipendií čl. 3 v platném znění, přiznávám účelové stipendium za účast na pedagogické činnosti UK FHS studujícím doktorských studijních programů UK FHS.


  2. Řádně vyplněný formulář „Žádost o přiznání stipendia“ s podpisy žadatele a navrhovatele podává navrhovatel prostřednictvím Institutu doktorských studií FHS UK.


  3. Navrhovatelem účelového stipendia za pedagogickou činnost může být vedoucí modulu či katedry, kde žadatel pedagogickou činnost vykonává.


  4. Pracovník Institutu doktorských studií provede kontrolu formálních náležitostí žádosti, kterou poté předá studijnímu oddělení.


  5. Studijní oddělení provede kontrolu podmínek pro udělení stipendia podle Stipendijního řádu UK (zejména dle čl. 5 odst. 2, čl. 8 a čl. 8a). Výši požadované částky posoudí proděkan pro studijní záležitosti. Přiznaná částka vychází z podmínek, při nichž jsou za srovnatelnou činnost honorováni externí spolupracovníci.


  6. Rozhodnutí o přidělení účelového stipendia za účast na pedagogické činnosti deleguje děkan na proděkana pro studijní záležitosti.


  7. Pokud je udělení stipendia v souladu jak se Stipendijním řádem UK, tak s Pravidly pro přiznávání stipendií na UK FHS a splňuje výše uvedené podmínky, proděkan stipendium přizná. Studijní oddělení předá poté příslušné podklady ke zpracování ekonomickému oddělení.

Toto opatření nabývá účinnosti prvním dnem letního semestru akademického roku 2009/2010, tj. 22. února 2010.V Praze dne 17. února 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 21. květen 2019 12:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám