Opatření děkana č. 12/2010

Název:

Uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních univerzitách v rámci programu LLP/ERASMUS

K provedení:

-

Účinnost:

14. června 2010


Uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních univerzitách v rámci programu LLP/ERASMUS

 1. Studující vyjíždějící na studijní pobyt v rámci programu ERASMUS (dále ”studující”) se řídí pravidly stanovenými Evropskou kanceláří Odboru pro zahraniční styky Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze a dalšími závaznými předpisy. Je povinností studujících seznámit se s jejich obsahem.


 2. Studující sestavují svůj studijní plán na zahraniční univerzitě tak, aby odpovídal studijnímu programu, který studují na UK FHS.

  Studující si vybírají z nabídky předmětů na zahraniční univerzitě přednostně ty předměty, které lze uznat jako ekvivalenty povinných nebo povinně volitelných předmětů v jejich studijním programu na UK FHS v semestru nebo ročníku studia, ve kterém se uskutečňuje jejich výjezd v rámci programu ERASMUS.

  Při sestavování studijního plánu se studující řídí následujícími pravidly:

    a. 

  celkový počet ECTS kreditů za předměty uvedené ve studijním plánu má činit 30 za každý semestr; tento počet může být nižší, pokud v nabídce zahraniční univerzity není možné najít dostatek ekvivalentů povinných a povinně volitelných předmětů tvořících součást studijního programu studujícího na UK FHS; minimální celková kreditní zátěž studijního plánu na zahraniční univerzitě činí 20 ECTS kreditů za jeden semestr studia; tento počet lze dále snížit na 15 ECTS kreditů za semestr, pokud studující během studijního pobytu dokončuje bakalářskou nebo diplomovou práci a tuto skutečnost potvrdí vedoucí práce v doporučení přiloženém k žádosti o výjezd;

    b. 

  na konci semestru, v němž je realizován studijní pobyt, studující dosáhne alespoň minimálního kumulovaného počtu ECTS kreditů potřebného pro postup do dalšího semestru (n*25, kde n = pořadové číslo semestru), a to včetně uznaných ECTS kreditů za studium na zahraniční univerzitě.

  Zahraniční studijní pobyty studujících doktorského studijního programu v programu ERASMUS se řídí požadavky stanovenými individuálně ředitelem Institutu doktorských studií a školitelem.


 3. Studující svůj studijní plán v zahraničí zapisují do Protokolu o studijním plánu v zahraničí, ke kterému mají přístup v rámci online aplikace UK pro žadatele o výjezd v programu ERASMUS. Plnění studijního plánu je závazné. Změny studijního plánu jsou možné pouze za podmínek a způsobem uvedeným v předpisech UK.


 4. Protokoly o studijním plánu v zahraničí schvaluje pro studující bakalářského studia ředitel Institutu základů vzdělanosti. Pro studující magisterského studia studijní plány schvaluje vedoucí příslušné katedry. Pro studující doktorského studia studijní plány schvaluje ředitel Institutu doktorských studií a školitel.

  Obdobné platí pro schvalování změn v Protokolu o studijním plánu v zahraničí. Změny v Protokolu neschválené příslušných ředitelem nebo vedoucím jsou neplatné.

  Protokoly o studijním plánu posléze podléhají schválení proděkana pro studijní záležitosti.


 5. Vedoucí kateder a ředitelé institutů při schvalování Protokolu o studijním plánu v zahraničí zejména:

    a. 

  uznávají maximum předmětů z nabídky zahraniční univerzity jako ekvivalenty povinných nebo povinně volitelných předmětů v rámci příslušného studijního programu; tím pomáhají naplnit smysl programu ERASMUS, kterým je umožnit studujícím, aby absolvovali plnohodnotné součásti studia jejich studijního programu na zahraniční univerzitě;

    b. 

  uznávají zahraniční předměty, které obsahově zapadají do studijního programu na UK FHS, ale nemají v něm konkrétní ekvivalent, jako volitelné;

    c. 

  neuznávají předměty věcně nekompatibilní se studijním programem studujícího a předměty, u nichž lze oprávněně očekávat nedostatky v oblasti kvality.


 6. ECTS kreditní zátěže předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě se uznávají následujícím způsobem:

    a. 

  předmět na zahraniční univerzitě má stejný počet ECTS kreditů jako jeho ekvivalent na UK FHS: uznává se plný počet ECTS kreditů ze zahraniční university;

    b. 

  předmět na zahraniční univerzitě má nižší počet ECTS kreditů než jeho ekvivalent na UK FHS: lze uznat plný počet ECTS kreditů za předmět na UK FHS pouze tehdy, pokud ECTS váha kurzu na zahraniční universitě dosahuje aspoň 80 % ECTS váhy ekvivalentního předmětu na UK FHS; v opačném případě lze absolvovaný předmět uznat pouze jako volitelný;

    c. 

  předmět na zahraniční univerzitě má vyšší počet ECTS kreditů než jeho ekvivalent na UK FHS: uznávají se ECTS kredity do výše ECTS váhy jednoho, popřípadě více ekvivalentních předmětů na UK FHS, všechny zbývající ECTS kredity z příslušného zahraničního předmětu se uznávají jako kredity za volitelné předměty získané za studium na univerzitách v zahraničí.

  ECTS kredity získané za zahraniční kurz dotovaný větším množstvím ECTS kreditů lze použít k uznání více než jednoho ekvivalentního kurzu na UK FHS jen tehdy, pokud to obsahové zaměření a náročnost kurzu na zahraniční univerzitě dovoluje. Žádný zahraniční ECTS kredit nelze použít k uznání předmětů na UK FHS více než jednou.


 7. Studující jsou zodpovědní za poskytnutí podkladů, jako jsou sylaby a další materiály týkající se kurzů na zahraniční univerzitě, umožňujících vedoucím kateder a institutů, proděkanovi pro studium a zahraničnímu oddělení rozhodnout o rozsahu a způsobu uznání příslušných předmětů.


 8. Po návratu ze studijního pobytu jsou studujícím zahraničním oddělením UK FHS uznány absolvované kurzy na základě platného a schváleného Protokolu o studijním plánu v zahraničí a Transcript of Records poskytnutého zahraniční univerzitou a zapsány do SIS.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 14. června 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 17. květen 2019 12:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám