Opatření děkana č. 13/2010

Název:

Podmínky studia předmětů garantovaných Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze pro studenty z jiných fakult

K provedení:

čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

14. června 2010


Podmínky studia předmětů garantovaných Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze pro studenty z jiných fakult

 1. V souladu s čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze je semestrální nabídka předmětů UK FHS otevřena studentům z ostatních fakult UK. Období registrace předmětů pro studenty jiných fakult UK je zpravidla zveřejněno v rámci SIS UK.


 2. Na zápis, studium či absolvování volitelného předmětu garantovaného UK FHS se v případě studenta z jiné fakulty UK nevztahují pravidla pro organizaci studia jeho domovské fakulty a to vyjma stanoveného počtu opakovaných zápisů volitelného předmětu.


 3. Student z jiné fakulty UK, jenž si zapsal předmět garantovaný UK FHS, se řídí obecnými podmínkami, které stanovují Pravidla pro organizaci studia UK FHS (dále jen „předpis“), zejména:

    a. 

  Provede řádný zápis předmětu v SIS UK (čl. 14 odst. 1 předpisu).

    b. 

  Respektuje semestrální kontrolu studia (čl. 2 předpisu), tzn. je povinen atestovat předmět v semestru, kdy si ho zapsal, a to nejpozději do konce zkouškového období (čl. 15 odst. 2 předpisu). Zkouškové období je dáno aktuálním harmonogramem akademického roku, zveřejněného v příslušném opatření děkana UK FHS.

    c. 

  V případě, že zapsaný předmět řádně nesplní, bude mu předmět dle předpisu čl. 15 odst. 7 označen jako nesplněný.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 14. června 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 21. květen 2019 12:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám