Opatření děkana č. 1/2011

Název:

Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2011/2012

K provedení:

-

Účinnost:

3. října 2011


Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2011/2012

Konkrétní výše poplatků je stanovena v rozmezích dle koeficientů náročnosti jednotlivých studijních programů:


· Humanitní studia - koeficient náročnosti 1

· Sociální politika a sociální práce - koeficient náročnosti 1

· Mediální a komunikační studia - koeficient náročnosti 1,2

· Ekologie a ochrana prostředí - koeficient náročnosti 1,65


V souladu se zněním zákona o vysokých školách č. 552/2005 v platném znění stanovuji pro akademický rok 2011/12 následující výši poplatků za studium na UK FHS:

Poplatek za studium delší, než je standardní doba studia, zvětšená o jeden rok činí pro:


1) bakalářský studijní program Humanitní studia (obor Studium humanitní vzdělanosti) 10 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 20 000 Kč za jeden akademický rok;


2a) navazující magisterské studijní programy Sociální politika a sociální práce (obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích), Humanitní studia (obory Obecná antropologie, Studia občanského sektoru, Genderová studia, Orální historie - Soudobé dějiny, Historická sociologie) a Mediální a komunikační studia (obor Elektronická kultura a sémiotika) 10 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 20 000 Kč za jeden akademický rok;


2b) navazující magisterský studijní program Ekologie a ochrana prostředí (obor Sociální a kulturní ekologie) 12 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 24 000 Kč za jeden akademický rok.Poplatek za studijní program v cizím jazyce za jeden rok činí pro:

Navazující magisterské studium: 1 250 EUR / započatý semestr studia, tj. 2 500 EUR za rok

Doktorské studium: 2 000 EUR za rok


Poplatek za studium v druhém a dalším studijním programu: 1 450 Kč

Poplatek za přijímací řízení: 590 Kč

Snížený poplatek pro uchazeče, kteří se ke studiu přihlásí na elektronickém formuláři: 400 Kč.Toto opatření nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2011/2012.


V Praze dne 15. března 2011


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 21. květen 2019 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám