Opatření děkana č. 2/2011

Název:

Změna opatření děkana UK FHS č. 6/2009

K provedení:

-

Účinnost:

13. dubna 2011

[zrušeno opatřením děkana č. 3/2012 s účinností od 2. ledna 2012]


Změna opatření děkana UK FHS č. 6/2009

Opatření děkana UK FHS č. 6/2009, Psaní závěrečných prací v českém jazyce, se mění takto:

1. Do opatření děkana UK FHS č. 6/2009 se doplňuje následující věta: „Opatření se nepoužije, jestliže mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, stanoví jinak.“


2. Ostatní body opatření zůstávají beze změn.
Toto opatření nabývá účinností dnem podpisu.


V Praze dne 13. dubna 2011  

                        

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Příloha opatření děkana č. 2/2011

Psaní závěrečných prací v českém jazyce


ve znění Opatření děkana UK FHS č. 6/2009 a 2/2011
Z rozhodnutí děkana UK FHS smějí být u oborů všech druhů studia akreditovaných v českém jazyce přijímány k obhajobě pouze závěrečné práce napsané v českém jazyce.Případnou výjimku může udělit pouze proděkan pro studijní záležitosti na základě řádné písemné žádosti studenta.Opatření začíná platit 1. října 2009.


           

Opatření se nepoužije, jestliže mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, stanoví jinak.


Poslední změna: 20. květen 2019 09:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám