Sociální péče o zaměstnance

Průkazy zaměstnanců UK


Průkaz zaměstnance UK • vydává se bezplatně

 • vydává se zaměstnancům UK a osobám, které mají s UK uzavřenou dohodu o pracovní činnosti (DPČ)

 • Každému zaměstnanci bude vydán průkaz, jehož platnost bude omezena na dobu trvání pracovního poměru nebo platnosti dohody o pracovní činnosti, nejvýše však na dobu devíti let od vyznačeného data vydání.

Průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC


 • vydává se za poplatek 200,- Kč (licence ITIC)

 • možnost vydání tohoto průkazu je omezena na akademické pracovníky s úvazkem minimálně 0,3 a s pracovní smlouvou, jejíž doba platnosti je alespoň dvanáct měsíců.


Průkaz externího uživatele služeb UK

 • personalisovaný se vydává za poplatek 180,- Kč; nepersonalisovaný se vydává za poplatek 160,- Kč.

 • je určen osobám, které mají s UK uzavřenu dohodu o provedení práce, osobám, které mají mít možnost vstupu do objektů UK, aniž by k UK měly jiný vztah, účastníkům programů celoživotního vzdělávání, zahraničním krátkodobým hostům, hostům ubytovaným v kolejích UK, externím strávníkům menz UK, externím čtenářům knihoven UK a dalším osobám, které mají zájem využívat služeb poskytovaných univerzitou.


Stravování zaměstnanců v menzách UK / Menza a bufet Jinonice

Stravování zaměstnanců v menzách UK / Menza a bufet Jinonice • Výdejny a menzy nabízí výběr nejméně ze 4 druhů hotových a minutkových jídel.

 • V menzách UK je zavedený objednávkový i bezobjednávkový režim. Tato jídla musí být ve stanovené lhůtě objednána předem; obědy lze objednávat do 14:00 hod. předchozího pracovního dne. Zrušit objednávku lze do 14:00 hod. předcházejícího dne, kdy se takto objednané jídlo má vydat.

 • Oběd se objednává prostřednictvím průkazu zaměstnance UK či ITIC.

 • Menza a bufet UK FHS se nachází v přízemí budovy UK v Jinonicích. Informace o Menze v Jinonicích a vstup do aplikace internetového objednávání jídel najdete zde.


Nabídka rekreace pro zaměstanance UK

Nabídka rekreace pro zaměstanance UK • Univerzita Karlova v rámci sociální péče o své zaměstnance pravidelně nabízí možnost zimní a letní rekreace.

 • Více informací a aktuální nabídky najdete zde.


Sociální fond UK FHS / Penzijní a životní připojištění

 • Z prostředků fondu jsou zaměstnancům UK FHS hrazeny: a) příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, příp. b) příspěvky na soukromé životní pojištění.

 • Údaje na žádosti se ověřují dle originálu smlouvy o penzijním připojištění nebo o soukromém životním pojištění. Příspěvek se přizná tomu zaměstnanci FHS, který splňuje níže  uvedené podmínky a podá písemnou žádost. Zaměstnanci se přizná příspěvek, jestliže: a)  ke dni podání žádosti jeho pracovní poměr na FHS trvá nepřetržitě alespoň 1 rok, b)  sjednaná pracovní doba zaměstnance je nejméně v rozsahu 0,5 stanovené týdenní pracovní doby (tj. nejméně 20 hodin týdně), d) uzavřel smlouvu o penzijním připojištění nebo o soukromém životním pojištění,  která je v době podání žádosti účinná, e) na účet penzijního připojištění si zaměstnanec spoří i z vlastních  prostředků, tzn. jiných, než které poskytne zaměstnanci FHS nebo jiný zaměstnavatel.


Další informace najdete v sekci Personální oddělení.Startovací byty

 • Startovací byty jsou byty v objektech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Univerzity Karlovy vyčleněny pro mladé akademické a vědecké pracovníky univerzity, kteří v kalendářním roce podání nabídky dovršili nebo dovrší věk nejvýše 35 let, jejichž pracovní úvazek na univerzitě v rámci zařazení na dané součásti činí a nejméně jeden rok činil 1,0 a jejichž pracovní poměr je uzavřen na dobu alespoň 3 let nebo na dobu neurčitou. Podmínkou přidělení startovacího bytu je stanovený maximální průměrný výdělek a skutečnost, že zaměstnanec není vlastníkem bytu nebo rodinného domu, pomocí něhož by mohl řešit bytovou potřebu a zároveň vykonávat práci na univerzitě.

 • O přidělení startovacího bytu může zájemce požádat písemnou žádostí, která se společně s přílohy podává ve stanovených termínech na rektorát univerzity.

 • O žádosti rozhoduje rektor s přihlédnutím ke stanovisku komise. V případě vyhovění žádosti o přidělení startovacího bytu je se žadatelem uzavřena nájemní smlouva na dobu jednoho roku, nejdéle však do konce pracovního poměru zaměstnance.


Další informace najdete zde.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám