Opatření děkana č. 1/2012

Nahlížení uchazečů o studium do materiálů souvisejících s jejich přijetím do studia podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky

1. Na základě čl. 10 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze má každý uchazeč o přijetí ke studiu právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance.


2. Pro uchazeče o studium na UK FHS budou k dispozici (k pročítání a případnému pořizování výpisků) veškeré materiály, jež byly součástí přihlášky, dále texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání a hodnocení.


3. Nahlédnutí do materiálů k bakalářskému přijímacímu řízení a do materiálů k navazujícímu magisterskému přijímacímu řízení bude umožněno v termínech stanovených děkanem a zveřejněných na fakultní úřední desce v sídle UK FHS (budova Univerzity Karlovy v Praze, U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice.


4. Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a hodnocení.
V Praze dne 2. ledna 2012doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS

Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám