Opatření děkana č. 12/2012

Podmínky pro uznávání kontroly studia předmětu

  1. Podle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze UK (čl. 6 odst. 17) může student požádat děkana o uznání kontroly studia předmětu. Obecné podmínky stanoví Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze.


  2. Uznání kontroly studia není nárokové.


  3. V případě žádosti o uznání kontroly studia předmětu získané v rámci předchozího absolvovaného studia děkan neuzná kontrolu studia předmětu, jež byla nutnou podmínkou k absolvování tohoto studia.


  4. V případě žádosti o uznání kontroly studia předmětu získané v rámci souběžného studia děkan kontrolu studia s ohledem na bod 3. neuzná: výjimkou tvoří pouze kontroly studia předmětů zapsaných prostřednictvím webové registrace jakožto volitelné předměty v rámci UK.


  5. V případě žádosti o uznání kontroly studia předmětu získané v rámci CŽV děkan neuzná kontrolu studia předmětu získanou mimo kursy CŽV realizované na UK FHS; děkan též neuzná kontrolu studia předmětu získanou v rámci kursů U3V.


  6. Děkan neuzná kontrolu studia předmětu, která byla klasifikována „dobře“. Tato podmínka platí pro všechny kontroly studia předmětu, a to včetně kontrol studia předmětů absolvovaných v rámci kursů CŽV realizovaných na UK FHS.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 7. září 2012


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám