Opatření děkana č. 1/2013

Název:

Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

K provedení:

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění; čl. 16b přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze; Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

25. ledna 2013

[zrušeno opatřením děkana č. 5/2015 s účinností od 30. června 2015]


Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

Část. I

Tvorba sociálního fondu


1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, sociální fond (dále jen fond).

2) V souladu s čl. 16b přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze, se fond na Fakultě humanitních studií (dále jen FHS) tvoří

od 1. 1. 2013 ve výši 1,8% objemu nákladů FHS zúčtovaných na mzdy a náhrady mezd v daném ročním účetním období.

3) Zůstatek fondu se k 31. 12. běžného roku převádí do následujícího rozpočtového roku.Část. II

Používání fondu


Prostředky sociálního fondu lze v souladu s čl. 16b odst. 2 písm. a), b) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze použít na:

• příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření,

• příspěvek na soukromé životní pojištění,

• příspěvek na úroky z úvěru na bytové účely,

• příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami,

• nenávratná finanční výpomoc,

• příspěvek na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců.


Čl. 1

Poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění


1) Výše příspěvku je stanovena na 1 000,- Kč měsíčně. Při souběhu životního, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření u jednoho zaměstnance činí příspěvek v součtu nejvýše 1 000,- Kč měsíčně.

2) Údaje na žádosti se ověřují dle originálu smlouvy o penzijním připojištění nebo o soukromém životním pojištění. Příspěvek se přizná tomu zaměstnanci FHS, který splňuje níže uvedené podmínky a podá písemnou žádost.

3) Zaměstnanci se přizná příspěvek, jestliže:

a) pracovní poměr má zaměstnance na FHS sjednán pracovní smlouvou,

b) sjednaná pracovní doba zaměstnance je nejméně v rozsahu 0,5 stanovené

týdenní pracovní doby (tj. nejméně 20 hodin týdně),

c) ke dni podání žádosti jeho pracovní poměr na FHS trvá nepřetržitě alespoň 1 rok,

d) uzavřel smlouvu o penzijním připojištění, o doplňkovém penzijním spoření nebo o soukromém životním pojištění, která je v době podání žádosti účinná,

e) na účet penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření si zaměstnanec spoří i z vlastních prostředků, tzn. jiných, než které poskytne zaměstnanci FHS nebo jiný zaměstnavatel.

4) Žádost o příspěvek se podává na personálním oddělení FHS, které posuzuje žádosti o příspěvek včetně ověřování údajů, vede evidenci poskytovaných příspěvků a provádí další úkony s tím související.

5) Údaje, které zaměstnanec uvedl v žádosti, se ověřují dle čl. 1 odst. 3) a porovnáním s evidencí zaměstnanců.

6) Splnil-li zaměstnanec podmínky pro přiznání příspěvku, je mu poskytován nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po podání žádosti. Příspěvek se zaměstnanci poskytuje měsíčně při vyúčtování mzdy za daný kalendářní měsíc, a to poukázáním přímo na příslušný účet penzijního fondu nebo pojišťovny uvedený v žádosti zaměstnance.

7) V případě skončení pracovního poměru zaměstnance, kterému je příspěvek vyplácen, se příspěvek poskytne s výjimkou dle ust. čl. 1. odst. 9) písm. g) naposledy s posledním vyúčtování mzdy. V případě skončení pracovního poměru podle čl. 1 odst. 9) písm. g) bude zaměstnanci poskytnut poslední příspěvek za kalendářní měsíc, který předchází měsíci, v němž byl okamžitě zrušen pracovní poměr nebo v němž byla zaměstnanci dána výpověď.

8) Při zdaňování požitků, tzn. příspěvků apod., se postupuje dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zaměstnanec FHS, kterému je přiznán a vyplácen příspěvek, ztrácí nárok na jeho vyplácení, jestliže:

a) jeho pracovní poměr na FHS zanikl,

b) změnil se druh pracovního poměru na jiný než hlavní nebo souběžný, od prvního dne následujícího po vzniku této skutečnosti,

c) sjednaný rozsah pracovní doby se změnil a neodpovídá ust. čl. 1 odst. 3 písm. b),

e) pracovník není v evidenčním stavu (např. čerpá rodičovskou dovolenou, neplacené volno trvající kalendářní měsíc a déle, apod.),

f) zanikla smlouva o penzijním připojištění, o doplňkovém penzijním spoření nebo o soukromém životním pojištění,

g) se zaměstnancem byl okamžitě rozvázán pracovní poměr nebo mu FHS jako zaměstnavatel dala výpověď z důvodů, pro které s ním mohla okamžitě zrušit pracovní poměr nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem nebo pro soustavné méně závažné porušování těchto povinností,

h) poruší povinnosti uvedené v čl. 1 odst. 11-13.

10) Při zániku důvodů pro poskytování příspěvku má na tento příspěvek nárok každý zaměstnanec v měsíci, v němž podmínky pro poskytnutí příspěvku naposledy splňoval.

11) Zaměstnanec je povinen v souladu s § 27 zák. č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 zák. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření ihned po seznámení s rozhodnutím o přiznání příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, oznámit písemně příslušnému penzijnímu fondu nebo penzijní společnosti skutečnost, že mu zaměstnavatel poskytne příspěvek, a též jeho výši.

12) V souladu se zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, je zaměstnanec ihned po seznámení s rozhodnutím o přiznání příspěvku povinen v souladu se smlouvou o soukromém životním pojištění zajistit veškeré nezbytné úkony.

13) Zaměstnanec je vždy povinen písemně informovat zaměstnavatele o všech údajích rozhodných pro poskytování příspěvku a jejich změnách, tj. zejména údajů uvedených v žádosti o poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu (změna penzijního fondu, změna pojišťovny, adresy fondu nebo pojišťovny, čísla smlouvy, bankovní spojení a čísla účtu apod.). Změnu údajů je zaměstnanec povinen oznámit bez zbytečného odkladu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o daných skutečnostech dozvěděl. Za škody vzniklé nedodržením výše uvedené povinnosti odpovídá zaměstnanec, a to v plném rozsahu.


Čl. 2

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby


1. Zaměstnanci UK FHS,

a. jehož pracovní poměr vůči UK FHS trvá alespoň tři roky,

b. který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 45 let,

c. jehož výše pracovního úvazku vůči UK FHS činí a nejméně tři roky činila 1,0,

d. který prokáže, že v předchozím kalendářním roce zaplatil v rámci příslušného zdaňovacího období úroky z úvěru rozhodné pro stanovení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši nejméně 1 000 Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel(ka) a s tím, že bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance uvedená v § 15 odst. 3 písm. a), c) až g) a písm. h) v souvislosti s písm. a) a c) až g) tohoto zákona a

e. který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,

lze poskytnout příspěvek ze sociálního fondu ve výši 40 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků v běžném kalendářním roce, nejvýše však 10.000 Kč.

2. Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.

3. Absolutní hodnota maximálního limitu se stanovuje ve výši 10 000 Kč s tím, že její výše může být pro příslušný kalendářní rok upravena opatřením děkana.

4. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. d) se prokazuje způsobem stanoveným v § 38l odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. a potvrzením dokládajícím uplatnění odpočtu úroků takto:

a. při první žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby předloží

zaměstnanec:

? žádost o poskytnutí příspěvku obsahující čestné prohlášení zaměstnance, že:

? předložená smlouva o úvěru je přímo spojena s jeho současným nebo budoucím bydlením,

? všechny předávané podklady jsou pravdivé a jejich jakoukoli změnu neprodleně nahlásí poskytovateli příspěvku,

? uplatnil nárok na odpočet úroků buď při ročním zúčtování daně ze mzdy v příslušné mzdové účtárně, nebo při zúčtování daně z příjmů u příslušného finančního úřadu,

? neuplatňuje v běžném kalendářním roce nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,

? smlouvu o úvěru,

? v případě koupě předmětu bytové potřeby (bytový dům, rodinný dům, rozestavěná stavba těchto domů nebo byt) výpis z listu vlastnictví,

? potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření a snížených o státní příspěvek, nebo potvrzení banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem a snížených o státní příspěvek,


b. při následných žádostech musí každoročně předložit:

? žádost o poskytnutí příspěvku,

? potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo potvrzení banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem a snížených o státní příspěvek.

5. Zaměstnanec může být vyzván k předložení doplňujících údajů potřebných pro přiznání příspěvku.

6. Příspěvek se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

7. Děkan může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle této části nevyplácí, jestliže lze mít vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu UK FHS za to, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle části II. čl. 1 a 7 tohoto opatření nebo pro příslušný kalendářní rok výši příspěvku upravit.


Čl. 3

Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


1. Zaměstnanec UK FHS,

a. jehož pracovní poměr vůči FHS UK trvá alespoň tři roky,

b. který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 45 let,

c. jehož výše pracovního úvazku vůči UK FHS činí a nejméně tři roky činila 1,0,

d. který prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 Kč a

e. který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity

má nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 40 % zaplacených úroků z účelového úvěru, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce. Děkan však může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle tohoto článku nevyplácí (viz čl. 2a odst. 8 Opatření rektora č. 26/2009) nebo upravit hodnotu maximálního limitu.

2. Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.

3. Účelovým úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý zaměstnanci UK FHS bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou, u kterého lze na základě smlouvy o poskytnutí úvěru doložit, že úvěr byl určen na

a. pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, včetně související koupě pozemku,

b. pořízení vybavení nebo zařízení domácnosti,

c. úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká nebo

d. na vypořádání závazků mezi občany souvisejícími s bytovými potřebami.

4. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. d) se prokazuje takto:

a. při první žádosti o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami předloží zaměstnanec:

? žádost o poskytnutí příspěvku obsahující čestné prohlášení zaměstnance, že:

? předložená smlouva o účelovém úvěru je přímo spojena s jeho současným nebo budoucím bydlením,

? všechny předávané podklady jsou pravdivé a jejich jakoukoli změnu neprodleně nahlásí poskytovateli příspěvku,

? neuplatňuje v běžném kalendářním roce nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,

? smlouvu o účelovém úvěru,

? v případě koupě předmětu bytové potřeby výpis z listu vlastnictví,

? potvrzení stavební spořitelny, banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěru.


b. při následných žádostech musí každoročně předložit:

? žádost o poskytnutí příspěvku,

? potvrzení stavební spořitelny, banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěru.

5. Zaměstnanec může být vyzván k předložení doplňujících údajů potřebných pro přiznání příspěvku.

6. Příspěvek se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

7. Děkan může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle této části nevyplácí, jestliže lze mít vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu UK FHS za to, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle části II. čl. 1 a 7 tohoto opatření nebo pro příslušný kalendářní rok výši příspěvku upravit.


Čl. 4

Předběžné registrace žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


1. Zaměstnanec UK FHS, který splňuje podmínky podle čl. 2 odst. 1 nebo čl. 3 odst. 1 části II. a má v úmyslu požádat o příspěvek ve smyslu článku 2 nebo 3 části II. tohoto opatření, sdělí písemně k rukám tajemníka fakulty do 1. 6. příslušného kalendářního roku údaje potřebné k předběžné registraci, a to výši úroků, které uhradil v příslušném kalendářním roce a na které uplatnil nárok na odpočet ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. d) části II. tohoto opatření nebo výši úroků, které uhradil v příslušném kalendářním roce ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. d) části II.

2. Předběžná registrace je podmínkou pro možnost následně podat žádost o příspěvek v běžném kalendářním roce.


Čl. 5

Žádosti o poskytnutí příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


1. Zaměstnanec, který splňuje podmínky podle čl. 2 odst. 1, čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 části II. předloží personálnímu oddělení FHS v termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby doloženou dokumenty podle čl. 2 odst. 4 nebo čl. 3 odst. 4 části II. Na žádosti o příspěvek předložené po tomto termínu nebude brán zřetel. Přiznaný příspěvek bude vyplacen do 31. 7. příslušného kalendářního roku formou bezhotovostního převodu na účet zaměstnance.


Čl. 6

Nenávratná finanční výpomoc


Zaměstnancům UK FHS se nenávratná finanční výpomoc poskytuje za podmínek stanovených Opatřením rektora č. 26/2007.


Čl. 7

Poskytování příspěvku na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců


1. Zaměstnanci, jehož výše pracovního úvazku vůči UK FHS činí a nejméně jeden rok činila 1,0, lze poskytnout příspěvek na odborné kurzy, které jsou spojeny s odborným rozvojem zaměstnanců a souvisejí s předmětem činnosti univerzity (jazykové kurzy, školení software apod.).

2. Zaměstnanci lze přispět maximálně do výše poloviny ceny kurzu, nejvýše však 5 000 Kč ročně.

3. Zaměstnanec, který splňuje podmínku podle odst. 1 tohoto článku a má v úmyslu požádat o příspěvek na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem, sdělí písemně k rukám tajemníka fakulty údaje potřebné k registraci, a to název odborného kurzu a cenu kurzu, kterého se hodlá účastnit v období od 1. 1. do 30. 6. sdělí předem nejpozději do 15. 1. a kterého se hodlá účastnit v období od 1. 7. do 31. 12. sdělí předem nejpozději to 15. 9. příslušného roku.

4. Příspěvky budou vypláceny na základě žádosti předkládané personálnímu oddělení fakulty, doložené fakturou za příslušný kurz a vyjádřením vedoucího pracoviště. Faktura musí být vystavena na fakturační adresu fakulty („Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, 158 00 Praha 5“), v textu s uvedením jména účastníka. Faktura bude pořadateli kurzu uhrazena ve stanoveném termínu s tím, že následně bude vystavena zaměstnanci fakulty faktura na částku rovnající se rozdílu mezi cenou kurzu a příspěvkem fakulty.

5. O příspěvek nelze žádat zpětně.Část. III

Správa fondu


Finanční správu fondu vykonává ekonom fakulty.


Část. IV

Přechodná a závěrečná ustanovení


V roce 2013 je v čl. 7 odst. 3 části II. stanoven termín první registrace na 15. 2. 2013.

Tímto opatřením se zrušují:

Opatření děkana č. 4/2006

Opatření děkana č. 1/2008
Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 25. 1. 2013doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPřílohy:

Žádost o příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění

Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na nebytové prostory

Žádost o příspěvek na úroky z účelového úvěru na bytové potřeby

Žádost o příspěvek na odborné kurzy

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studiíŽádost o příspěvek zaměstnavatele na:

1) penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření

2) soukromé životní pojištění / ?

Žádost o změnu výše příspěvku/

Informace o změně údajů


Jméno a příjmení .........................................................................................................


Datum narození: ...........................................................................................................


Pracoviště .......................................................................................................................


Datum začátku pracovního poměru na UK FHS ….......................................................


Název penzijního fondu/pojišťovny ............................................................................. / ?


Kontaktní adresa penzijního fondu/pojišťovny........................................................... / ?


Číslo smlouvy...................................................................................................................


Bankovní spojení, na které má zaměstnavatel zasílat příspěvek:

(toto bankovní spojení Vám sdělí na pobočce penzijního fondu/ pojišťovny)


.................................................... ......................................................................................


Podpisem této žádosti prohlašuji, že souhlasím s tím, aby zaměstnavatel shromažďoval mé osobní údaje k účelům přiznání a poskytnutí příspěvku k penzijnímu připojištění a nakládal s nimi či je jinak zpracovával k týmž účelům v souladu se z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.


Datum:

...............................................................

podpis


Důležitá upozornění:

Změnu jakéhokoli z údajů jste povinen/a oznámit zaměstnavateli nejpozději do 8 dnů.

Jste povinen/a oznámit penzijnímu fondu pojišťovací společnosti, že Vám bude zaměstnavatel přispívat k penzijnímu připojištění nebo doplňkovému penzijnímu spoření.

K žádosti doložte:

Originál smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, o doplňkovém penzijním spoření nebo o soukromém životním pojištění (bude vrácena)Vyjádření personálního oddělení: splňuje od: - nesplňuje

Datum:/ ? nehodící se škrtněte


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií


Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby


Jméno a příjmení ……………………………………………………….

Datum narození ………………………………………………………….

Pracoviště …………………………………………………………………

Datum začátku pracovního poměru na UK FHS: ………………………….

Číslo účtu, na který má být příspěvek poukázán: ……………………..

Požadovaná výše příspěvku ………………………………………………


Pokud část úroků uplatňuje v daňovém přiznání manželka/manžel:


Jméno a příjmení manželky/la: …………………………………………

Datum narození manželky/la: …………………………………………..

Bydliště: …………………………………………………………………..


Čestné prohlášení: Tímto prohlašuji,

- že předložená smlouva o úvěru je přímo spojena se současným nebo budoucím bydlením,

- že všechny předávané podklady jsou pravdivé,

- že v běžném kalendářním roce neuplatňuji nárok na tento příspěvek na jiné součásti

univerzity,

- že jsem uplatnil(a) nárok na odpočet úroků při ročním zúčtováním daně z příjmů nebo při

zúčtování daně z příjmů u příslušného finančního úřadu.


Podpisem této žádosti prohlašuji, že souhlasím s tím, aby zaměstnavatel shromažďoval mé

osobní údaje k účelům přiznání a poskytnutí příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a

nakládal s nimi či je jinak zpracovával k týmž účelům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.


Datum ……………………………… Podpis zaměstnance ……………………..


Přílohy:

1. při první žádosti o příspěvek na úroky z úvěru

- smlouva o úvěru

- výpis z listu vlastnictví v případě koupě předmětu bytové potřeby (bytový dům, rodinný

dům, rozestavěná stavba těchto domů nebo byt)

- potvrzení stavební spořitelny nebo potvrzení banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce

2. při následných žádostech

- potvrzení stavební spořitelny nebo potvrzení banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce


Vyjádření personálního oddělení:


Vyjádření ekonomického oddělení s uvedením částky příspěvku:


Souhlas tajemníka fakulty s výplatou příspěvku:


Datum, podpis a razítko:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií


Žádost o příspěvek na úroky z účelového úvěru na bytové potřebyJméno a příjmení ………………………………………………………..

Datum narození ………………………………………………………….

Pracoviště …………………………………………………………………

Datum začátku pracovního poměru na FHS: ………………………….

Číslo účtu, na který má být příspěvek poukázán: …………………….

Požadovaná výše příspěvku ………………………………………………


Čestné prohlášení: Tímto prohlašuji,

- že předložená smlouva o účelovém úvěru je přímo spojena se současným nebo budoucím bydlením,

- že všechny předávané podklady jsou pravdivé a jejich jakoukoli změnu neprodleně

nahlásím,

- že v běžném kalendářním roce neuplatňuji nárok na tento příspěvek na jiné součásti

univerzity.


Podpisem této žádosti prohlašuji, že souhlasím s tím, aby zaměstnavatel shromažďoval mé

osobní údaje k účelům přiznání a poskytnutí příspěvku na úroky z účelového úvěru na bytové potřeby a nakládal s nimi či je jinak zpracovával k týmž účelům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.


Datum ……………………………… Podpis zaměstnance ……………………..


Přílohy:


1. při první žádosti o příspěvek na úroky z účelového úvěru

- smlouvu o účelovém úvěru

- výpis z listu vlastnictví v případě koupě předmětu bytové potřeby

- potvrzení stavební spořitelny nebo potvrzení banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěru


2. při následných žádostech

- potvrzení stavební spořitelny nebo potvrzení banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěruVyjádření personálního oddělení:


Vyjádření ekonomického oddělení s uvedením částky příspěvku:


Souhlas tajemníka fakulty s výplatou příspěvku:Datum, podpis a razítko:Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií


Žádost o příspěvek na odborné kurzy


Jméno a příjmení ………………………………………………………..……………………

Datum narození ………………………………………………………….……………………

Pracoviště ………………………………………………………………………………………

Datum začátku pracovního poměru na FHS: ………………………….……………………

Číslo účtu, na který má být příspěvek poukázán: …………………….……………………

Požadovaná výše příspěvku …………………………………………………………………

Název kurzu ……………………………………………………………………………………

Název a kontaktní adresa pořádající organizace ……………………………………………Datum ……………………………… Podpis zaměstnance ……………………..


Vyjádření personálního oddělení:
Souhlas tajemníka fakulty s výplatou příspěvku:Datum, podpis a razítko:
Poslední změna: 20. květen 2019 09:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám