Opatření děkana č. 3/2013

Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2013/201

Konkrétní výše poplatků je stanovena v rozmezích dle koeficientů náročnosti jednotlivých studijních programů:

· Humanitní studia - koeficient náročnosti 1

· Historické vědy – koeficient náročnosti 1

· Filozofie – koeficient náročnosti 1

· Sociální politika a sociální práce - koeficient náročnosti 1

· Mediální a komunikační studia - koeficient náročnosti 1,2

· Ekologie a ochrana prostředí - koeficient náročnosti 1,65


V souladu se zněním zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění stanovuji pro akademický rok 2013/2014 následující výši poplatků za studium na UK FHS:


Poplatek za studium delší, než je standardní doba studia, zvětšená o jeden rok činí pro:


1) bakalářský studijní program Humanitní studia (obor Studium humanitní vzdělanosti) 9 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 18 000 Kč za jeden akademický rok;


2a) navazující magisterské studijní programy Sociální politika a sociální práce (obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích), Humanitní studia (obory Obecná antropologie, Studia občanského sektoru, Genderová studia, Orální historie - Soudobé dějiny, Historická sociologie), Historické vědy (obor Evropské kulturní a duchovní dějiny), Filozofie (obor Německá a francouzská filozofie) 9 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 18 000 Kč za jeden akademický rok;


2b) navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia (obor Elektronická kultura a sémiotika) 10 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 20 000 Kč za jeden akademický rok;


2c) navazující magisterský studijní program Ekologie a ochrana prostředí (obor Sociální a kulturní ekologie) 12 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 24 000 Kč za jeden akademický rok.


Poplatek za studijní program v cizím jazyce za jeden rok činí pro:

Programy / obory vyučované v anglickém jazyce:  1 000 EUR za každý započatý semestr studia; tj. 2 000 EUR za rok.

Programy / obory vyučované v německém jazyce:  350 EUR za každý započatý semestr studia; tj. 700 EUR za rok.


Poplatek za studium v druhém a dalším studijním programu: 1 450 Kč za rok


Poplatek za přijímací řízení: 530 Kč


Snížený poplatek pro uchazeče, kteří se ke studiu přihlásí na elektronickém formuláři: 400 Kč (uchazečům, kteří hradí poplatek za přijímací řízení ze zahraničí, je umožněno zaplatit poplatek dle aktuálního kurzu v eurech).


Toto opatření nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2013/2014.


V Praze dne 25. března 2013                                                           


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám