CŽV 21 - Letní škola v Litomyšli

Anotace:

Tento program v podobě letní školy je určen učitelům/kám českého jazyka a literatury, filosofie, humanitních, společenskovědních a historických oborů na gymnasiích a středních školách. Jeho záměrem je poskytnout učitelům/kám gymnasií a středních škol náměty a podklady pro výuku a otevřít prostor pro vzájemnou diskusi ohledně přípravy a připravenosti studentstva na humanitně zaměřené vysokoškolské studium. Osou programu jsou komentované příklady seminární práce s odbornými, literárními i klasickými texty a zadávání, vedení a psaní referátů. Při přípravě letní školy vycházíme z připomínek a námětů účastníků/nic minulých seminářů.


Program je akreditován v programu DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) MŠMT.


Program se bude odehrávat v pracovní atmosféře max. 20 účastníků/nic a jeho náplní budou jak přednášky, tak praktické semináře, a to pod vedením vyučujících a akademických pracovníků/nic FHS UK.Akademický rok: 2022/2023

Způsob výuky: prezenční

Forma výuky: jiná

Jazyk výuky: čeština

Délka kurzu: 16.– 18.8.2023

Podávání přihlášek do: 30.6.2023 (z důvodu naplnění kapacity je přihlašování pro LŠ 2023 uzavřeno)


Poplatek: 2.500Kč


MOMENTÁLNĚ NENÍ MOŽNÉ PODÁVAT PŘIHLÁŠKY


Detail kurzu:

Na nejobecnější rovině má tento výukový program učitelům středních škol prezentovat problémy spojené s přechodem studenta na vysokoškolskou liberální formu studia v oblasti humanitních věd a přitom upozornit na specifika studia, poznávání a bádání v rámci těchto vědních disciplín.


Konkrétní náplň programu vychází z faktu, že studium a bádání v oblasti filosofie, humanitních a literárních věd je založeno především na odborném studiu textů. Program se tedy zaměřuje na představení a elementární osvojení základních zásad interpretace textu, a to ohledně různých typů textu (odborného, klasického, literárního) v různých interpretačních přístupech.


Jedná se o program celoživotního vzdělávání (CŽV) akreditovaného v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Přednášky se budou týkat:


  • možností a úskalí studia humanitních oborů;

  • problematiky poznání v humanitních oborech a filosofii, reflexe dějinnosti a úkolu interpretace;

  • problému kritického čtení textů a zásad intepretace;

  • struktury a zásad psaní odborných textů, resp. studentských referátů a seminárních prací;

  • problematiky výuky filosofie, literatury a literární vědy, historie, dějin umění a případně dalších humanitních disciplín.


V praktických seminářích se pak budou účastníci/ce zabývat především intepretací (a diskusí o její výuce) vybraných různých typů textů (odborného, klasického, literárního) v různých interpretačních přístupech. Všichni účastníci obdrží v tištěné i elektronické podobě podklady k přednáškám a seminářům programu a na závěr získají certifikát o jeho absolvování.


Praktické informace o programu: Místem konání je Zámecké návrší Litomyšl, sídlící v prostorách nově zrekonstruované budovy Zámeckého pivovaru Litomyšl, který je součástí areálu zapsaného na seznam památek UNESCO.

Kontakt:

Garant: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Dominik Kuna

Email:


Další informace:

Pokud jste se na Letní školu nestihli zapsat a máte zájem o účast na dalším ročníku, případně Vás zajímají podobně orientované akce, ozvěte se, prosím, na výše uvedený e-mail, kde Vám rádi poskytneme podrobnější informace o možnostech spolupráce FHS UK s pedagogy a středními školami.


Veškeré informace o plánovaném ročníku nalzente na příslušném webovém odkaze.


Publikace k interpretaci textu:

Jaroslav NOVOTNÝ. Čtení – reflexe – interpretace: Elementární úvod do práce s textem. Praha: Togga, 2021, 159 stran.Obsah

Předkládaná publikace přináší elementární uvedení do práce s textem a interpretace. Je určena především začínajícím vysokoškolským studentům humanitních oborů a filosofie, avšak také učitelům na gymnáziích a středních školách, kteří své žáky připravují na vysokoškolské studium, a případně i vysokoškolským učitelům, kteří do práce s textem a zásad interpretování své studenty na začátku studia uvádějí.


Problematika čtení a interpretování se nejprve zasazuje do širšího kontextu otázek po povaze vědění a pravdivosti ve vědách o lidských záležitostech. V dalším výkladu se pak vychází z odkrytí základních problémů, jež spočívají ve čtení a porozumění textům, aby se teprve z nich odvodily jisté nejelementárnější zásady interpretace a propedeutická doporučení pro práci s texty. Teoretickým pozadím předkládaných výkladů je především obšírné rozpracování této problematiky v moderní hermeneutice u H.-G. Gadamera.


Kniha je k dostání v tištěné i elektronické podobě:

https://www.togga.cz/

a

https://www.kosmas.cz/
Poslední změna: 23. leden 2024 22:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám