Opatření děkana č. 10/2010

Název:

Organizace přijímacích zkoušek na navazující magisterské studijní obory pro akademický rok 2010/2011

K provedení:

-

Účinnost:

7. června 2010

[změněno opatřením děkana č. 4/2011 s účinností od 13. dubna 2011]


Organizace přijímacích zkoušek na navazující magisterské studijní obory pro akademický rok 2010/2011

  1. Testy jsou po celou dobu konání přijímacího řízení evidovány pod anonymizačním kódem. Formuláře testu uchazeči nepodepisují. Podpis na odevzdané práci je důvodem k vyřazení z přijímacího řízení.


  2. V budově není dovoleno během zkoušky používat žádné elektronické pomůcky ani mobilní telefony. Není dovoleno nahlížet do jiné přinesené literatury vyjma jazykových slovníků. Jazykové slovníky používají uchazeči dle pokynů dozoru.


  3. Délka odpovědí na otázky je vymezena formulářem. Žádné přílohy nebudou přijaty. Žádáme uchazeče, aby ve vlastním zájmu psali čitelně.


  4. Uchazeči vypracovávají testy samostatně.


  5. Každý uchazeč stvrdí převzetí testů podpisem na prezenční listině. Po ukončení přijímací zkoušky se opět podepíše na prezenční listinu a zároveň odevzdá formuláře čistopisu  a veškeré ostatní materiály (koncept).


  6. Formuláře včetně zadání je nutno proti podpisu odevzdat službě i v případě, že se uchazeč rozhodnete od přijímací zkoušky odstoupit a rezignovat na přijímací řízení. Pokud v průběhu zkoušky opustí uchazeč místnost zkoušky (potřebuje na WC), je povinen službě odevzdat všechny papírové dokumenty (zadání, formuláře i koncepty). Uchazeč nesmí opustit podlaží, kde se zkouška koná.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 7. června 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 17. květen 2019 11:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám