Opatření děkana č. 4/2011

Název:

Změna opatření děkana UK FHS č. 10/2010

K provedení:

-

Účinnost:

13. dubna 2011

[zrušeno opatřením děkana č. 2/2012 s účinností od 2. ledna 2012]


Změna opatření děkana UK FHS č. 10/2010

Opatření děkana UK FHS č. 10/2010, Organizace přijímacích zkoušek na navazující magisterské studijní obory pro akademický rok 2010/2011, se mění takto:


1. V názvu opatření děkana „Organizace přijímacích zkoušek na navazující magisterské studijní obory pro akademický rok 2010/2011“ se vypouští slova „pro akademický rok 2010/2011“. 

2. Ostatní body opatření zůstávají beze změn.

Toto opatření nabývá účinností dnem podpisu.


V Praze dne 13. dubna 2011    

                                             

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Příloha opatření děkana č. 4/2011


Organizace přijímacích zkoušek na navazující magisterské studijní obory

ve znění Opatření děkana UK FHS č. 10/2010 a 4/2011
1.   Testy jsou po celou dobu konání přijímacího řízení evidovány pod anonymizačním kódem. Formuláře testu uchazeči nepodepisují. Podpis na odevzdané práci je důvodem k vyřazení z přijímacího řízení.


2.   V budově není dovoleno během zkoušky používat žádné elektronické pomůcky ani mobilní telefony. Není dovoleno nahlížet do jiné přinesené literatury vyjma jazykových slovníků. Jazykové slovníky používají uchazeči dle pokynů dozoru.     


3.   Délka odpovědí na otázky je vymezena formulářem. Žádné přílohy nebudou přijaty. Žádáme uchazeče, aby ve vlastním zájmu psali čitelně.


4.   Uchazeči vypracovávají testy samostatně.


5.   Každý uchazeč stvrdí převzetí testů podpisem na prezenční listině. Po ukončení přijímací zkoušky se opět podepíše na prezenční listinu a zároveň odevzdá formuláře čistopisu  a veškeré ostatní materiály (koncept).


6.   Formuláře včetně zadání je nutno proti podpisu odevzdat službě i v případě, že se uchazeč rozhodnete od přijímací zkoušky odstoupit a rezignovat na přijímací řízení. Pokud v průběhu zkoušky opustí uchazeč místnost zkoušky (potřebuje na WC), je povinen službě odevzdat všechny papírové dokumenty (zadání, formuláře i koncepty). Uchazeč nesmí opustit podlaží, kde se zkouška koná.
Poslední změna: 20. květen 2019 09:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám