Opatření děkana č. 14/2010

Název:

Postup při přidělování ISBN publikacím vydávaným na UK FHS

K provedení:

-

Účinnost:

11. října 2010

[zrušeno opatřením děkana č. 5/2019 s účinností od 15. února 2019]


Postup při přidělování ISBN publikacím vydávaným na UK FHS

 1. Veškeré publikace, jejichž vydavatelem je oficiálně UK FHS (netýká se publikací, které naši zaměstnanci vydávají s podporou fakulty u jiných vydavatelství), dostanou na základě předložené písemné žádosti (viz formulář v příloze) centrálně přidělen kód ISBN.


 2. Postup při přidělování ISBN bude následující:

    a. 

  Vyplněný formulář žádosti je třeba dodat v listinné podobě nebo zaslat elektronicky redaktorce fakulty (PhDr. Marie Kratochvílová) na e-mailovou adresu .

    b. 

  Žádosti budou předloženy děkanovi fakulty k posouzení.

    c. 

  Po konzultaci s proděkanem pro studijní záležitosti nebo s proděkanem pro vědu a výzkum (dle typu publikace) rozhodne děkan o předložených žádostech.

    d. 

  Publikaci bude přiděleno ISBN.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.

Příloha - žádost o ISBN
V Praze dne 11. října 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 25. únor 2019 14:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám