Opatření děkana č. 15/2010

Název:

Stanovení poplatku za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK FHS

K provedení:

-

Účinnost:

12. října 2010

[zrušeno opatřením děkana č. 7/2011 s účinností od 23. května 2011]


Stanovení poplatku za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK FHS

  1. Poplatek je povinen uhradit ten účastník habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem, který není zaměstnancem UK FHS.


  2. Poplatek na úhradu nákladů spojených s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem činí 10 000,- Kč.


  3. Poplatek je nevratný, a to i v případě, že se Vědecká rada UK FHS usnese řízení zastavit.


  4. Poplatek se hradí bankovním převodem na účet UK FHS.


  5. Poplatek musí být uhrazen nejpozději 30 kalendářních dní před zasedáním Vědecké rady UK FHS, na kterém se v příslušném řízení rozhoduje.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 12. října 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 17. květen 2019 12:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám