Opatření děkana č. 7/2011

Název:

Stanovení poplatku za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK FHS

K provedení:

-

Účinnost:

23. května 2011

[zrušeno opatřením děkana č. 13/2012 s účinností od 26. října 2012]


Stanovení poplatku za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK FHS

1. Poplatek je povinen uhradit ten účastník habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem, který není zaměstnancem UK FHS.


2. Poplatek určený na úhradu nákladů spojených s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem činí 10 000,- Kč.


3. Poplatek je nevratný, a to i v případě, že v průběhu habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem dojde k jeho zastavení.


4. Poplatek se hradí bankovním převodem na účet UK FHS.


5. Potvrzení o uhrazení poplatku (výpis z bankovního účtu) musí být předloženo spolu s ostatními materiály předkládanými k zahájení habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem.


6. Zrušuje se Stanovení poplatku za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK FHS ze dne 12. 10. 2010 ve znění opatření děkana č. 15/2010.
Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 23. května 2011


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 20. květen 2019 09:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám