Opatření děkana č. 11/2011

Název:

Poskytování tvůrčího volna

K provedení:

§ 76 zákona č. 111/1998 sb. o vysokých školách

Účinnost:

15. září 2011

[zrušeno opatřením děkana č. 5/2021 s účinností od 1. dubna 2021]


Poskytování tvůrčího volna

podle § 76 zákona č. 111/1998 sb. o vysokých školách


  1. Na základě žádosti lze akademickému pracovníkovi UK FHS poskytnout tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů fakulty.

  2. Po dobu tvůrčího volna přísluší akademickému pracovníkovi mzda ve výši součtu mzdového tarifu a osobního příplatku tak, jak byly pracovníkovi přiznány před nástupem tvůrčího volna.

  3. Tvůrčí volno se uděluje buď na období od 1. února do 31. července, nebo od 1. srpna do 31. ledna následujícího roku. Žádost se předkládá na předepsaném formuláři nejpozději buď k 1. prosinci, nebo k 1. červnu. Pracovník je povinen zajistit splnění pedagogických úkolů z předcházejícího období a termínovaných úkolů v průběhu tvůrčího volna (např. vyplývajících z účasti v grantových soutěžích atd.).

  4. Období tvůrčího volna nemá vliv na povinnost zaměstnance fakulty čerpat dovolenou na zotavenou.

  5. O výsledcích své práce v rámci tvůrčího volna podá pracovník zprávu s vyjádřením vedoucího pracoviště děkanovi fakulty do 1 měsíce po skončení poskytnutého volna.

  6. Žádost o poskytnutí tvůrčího volna a zpráva o výsledcích tvůrčího volna se zakládají do osobního spisu pracovníka.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 15. září 2011doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Příloha: formulář Žádosti o poskytnutí tvůrčího volnaŽ Á D O S T

o poskytnutí tvůrčího volna podle § 76 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školáchTitul, jméno a příjmení:


Pracovní zařazení:


Pracoviště:


Poslední tvůrčí volno uděleno na období:


Žádost o tvůrčí volno na období:


Plánovaná činnost v průběhu tvůrčího volna (max. 10 řádků):


Místo pobytu v průběhu tvůrčího volna:
V Praze dne:


                                                                                                 ­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________


                                                                                                          podpis pracovníka


Vyjádření vedoucího pracoviště:


souhlasím x nesouhlasím (vč. uvedení důvodu)


Rozhodnutí děkana


Poslední změna: 18. květen 2022 11:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám