Opatření děkana č. 12/2011

Název:

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za rok 2011

K provedení:

-

Účinnost:

27. října 2011


Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za rok 2011

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2011, vydávám závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování:1. Faktury přijaté:

a) faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat EO k provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu – do 15. 12. 2011

b) u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu do 15. 12. 20112. Faktury vydané:

a) faktury externí - předat EO do 14. 12. 2011

b) faktury interní – předat EO do 15. 12. 20113. Stipendia – podklady pro vyplacení stipendií předat EO do 15. 12. 20114. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci:

a) náhrad na dovolenou – do 22. 12. 2011

b) náhrad dávek nemocenského pojištění - do 3 dnů od vzniku pracovní neschopnosti

c) náhrad při ošetřování člena rodiny - do 3 dnů od vzniku nároku

d) dále podklady pro vyplácení odměn a základní data u eventuelně nově přijatých pracovníků – do 15. 12. 20115. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat personálnímu oddělení do 15. 12. 2011.6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat v účtárně do 15. 12. 2011.7. Rozpočtové prostředky projektů – účetní doklady, týkající se projektů předat EO nejpozději:

a) GA UK – do 1. 12. 2011

b) GA ČR – do 15. 12. 2011

c) GA AV – do 15. 12. 2011

d) IGA – 15. 12. 2011

e) FRVŠ – 15. 12. 2011

f) EMM – 15. 12. 2011

g) OPPA – 15. 12. 2011

h) Rozvojové projekty - do 15. 12. 2011

i)          Výzkumný záměr a specifický výzkum – do 17. 12. 20118. Provedení inventarizace pro rok 2011 – příloha č. 1.9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:

a) tajemník fakulty

b) proděkan pro vědu a výzkum

c) proděkanka pro rozvoj

d) vedoucí modulů a kateder

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 27. 10. 2011


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 12/2011 - Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2011

a) pro jmenování Ústřední inventarizační komise (ÚIK) ukládám proděkanům fakulty            do 9. 11. 2011 navrhnout tajemníkovi možného člena ÚIK za své pracoviště

b) vedoucím pracovišť fakulty ve spolupráci s tajemníkem ukládám jmenovat dílčí inventarizační komise včetně písemného pověření každého člena inventarizační komise     do 11. 11. 2011

c) proškolení členů dílčích inventarizačních komisí včetně seznámení s plánem inventarizací do 15. 11. 2011

d) ukládám provést fyzické inventury k datu 30. 11. 2011

e) ukládám provést dokladové inventury k datu 31. 12. 2011

f) ukládám při inventurách se řídit plánem inventur:

- vedoucí jednotlivých pracovišť zajistí aktualizaci předložených inventarizačních soupisů do 23. 11. 2011,

- fyzická inventura majetku proběhne v Jinonicích dne 28. 11. 2011,

- fyzická inventura majetku proběhne na Hůrce dne 29. 11. 2011,

- fyzická inventura majetku proběhne v prostorách FHS v ulici Máchova a zbylých pracovištích dne 30. 11. 2011.Vyhlášení plánu průběhu inventarizace ke dni řádné účetní závěrky, prováděné ke dni 31. 12. 2011.


I. Před zahájením inventarizace:


- stanovit odpovědné pracovníky (viz body a) a b) výše),


- seznámit odpovědné pracovníky s úkolem a cílem celé inventarizace (viz bod c) výše),


- zajistit podpis prohlášení odpovědného pracovníka za inventarizovaný druh majetku.II. Provádění vlastních inventur:


- zajistit skutečné stavy,


- odsouhlasit vypracované inventurní soupisy,


- porovnat zjištěný fyzický stav se stavem účetním,


- provést dokladové inventury,


- doložit evidenci pohledávek,


- doložit evidenci rezerv a opravných položek.III.  Další úkoly dílčích inventarizačních komisí:


- zjistit a vyčíslit inventurní rozdíly,


- navrhnout vypořádání inventurních rozdílů,


- vypracovat inventarizační zápis dílčích inventarizačních komisí,


- předat inventarizační zápisy včetně podkladů ÚIK.IV. Vyhodnocení inventarizace:


- zpracovat všechny zápisy dílčích inventarizačních komisí,


- připravit z inventurních seznamů návrh na zařazení majetku do osobních karet (do 50 000 Kč), případně doporučit uzavřít dohodu na svěřené předměty (nad 50 000 Kč). Týká se předmětů, které užívá jen určený pracovník, má k dispozici uzamykatelný stůl, skříň apod., od něhož má klíč pouze on. Pokud je to nezbytné, je oprávněn svěřený předmět nosit za tímto účelem i mimo své pracoviště. Např. mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty apod.,


- předložit a projednat výsledky inventarizací, vyhodnotit návrhy závěrů dílčích inventarizačních komisí ústřední inventarizační komisí,


- vypracovat zápis ústřední inventarizační komise,


- schválit výsledky odpovědným pracovníkem,


- zúčtovat a vypořádat inventarizační rozdíl.


Termín jednotlivých kroků dle textu.


Nedílnou součástí tohoto opatření je:


A) formulář Jmenování ústřední inventarizační komise


B) formulář Jmenování dílčí inventarizační komise


C) vzor Prohlášení podle bodu I


D) vzor formuláře Potvrzení o převzetí svěřeného předmětu


E) vzor formuláře Inventarizační zápis IK o provedení inventuryV Praze dne 27. října 2011


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 21. květen 2019 12:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám