Opatření děkana č. 2/2012

K organizaci přijímacích zkoušek na bakalářském a magisterském studiu

Název:

K organizaci přijímacích zkoušek na bakalářském a magisterském studiu

K provedení:

-

Účinnost:

2. ledna 2012

[zrušeno opatřením děkana č. 4/2016 s účinností od 1. dubna 2016]


K organizaci přijímacích zkoušek na bakalářském a magisterském studiu

1. Pokud je studijní obor vypisován zároveň v prezenční a kombinované formě studia, může si uchazeč podat přihlášku pouze na jednu z forem.  


2. Testy jsou po celou dobu konání přijímacího řízení evidovány pod anonymizačním kódem. Formuláře testu uchazeči nepodepisují. Podpis na odevzdané práci je důvodem k vyřazení z přijímacího řízení.


3. V budově není dovoleno během zkoušky používat žádné elektronické pomůcky ani mobilní telefony. Není dovoleno nahlížet do jiné přinesené literatury vyjma jazykových slovníků. Jazykové slovníky používají uchazeči dle pokynů dozoru.  


4. Délka všech částí přijímací zkoušky je vymezena formulářem. Žádné přílohy nebudou přijaty. Žádáme uchazeče, aby ve vlastním zájmu psali čitelně.


5. Uchazeči vypracovávají zadání přijímací zkoušky samostatně.


6. Každý uchazeč stvrdí převzetí testů podpisem na prezenční listině. Po ukončení přijímací zkoušky se opět podepíše na prezenční listinu a zároveň odevzdá formuláře čistopisu a veškeré ostatní materiály (zadání, koncept).


7. Formuláře včetně zadání je nutno proti podpisu odevzdat službě i v případě, že se uchazeč rozhodne od přijímací zkoušky odstoupit a rezignovat na přijímací řízení. Pokud v průběhu zkoušky opustí uchazeč místnost zkoušky (potřebuje na WC), je povinen službě odevzdat všechny papírové dokumenty (zadání, formuláře i koncepty). Uchazeč nesmí opustit podlaží, kde se zkouška koná. Opatření děkana UK FHS č. 10/2010 ve znění Opatření děkana UK FHS č. 4/2011 a Opatření děkana UK FHS č. 8/2010 ve znění Opatření děkana UK FHS č. 3/2011 se zrušují.


Toto opatření nabývá účinnosti dne 2. ledna 2012.             
V Praze dne 2. ledna 2012


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 20. květen 2019 09:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám