Opatření děkana č. 10/2012

Název:

Uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních univerzitách v rámci programu LLP/ERASMUS a dalších forem studentské mobility

K provedení:

pravidla stanovená Evropskou kanceláří Odboru pro zahraniční styky Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze; pravidla stanovená zahraničním oddělením UK FHS

Účinnost:

25. června 2012

[zrušeno opatřením děkana č. 6/2015 s účinností od 3. srpna 2015]


Uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních univerzitách v rámci programu LLP/ERASMUS a dalších forem studentské mobility

1. Studující vyjíždějící na studijní pobyty do zahraničí (dále ”studující”) se řídí pravidly stanovenými Evropskou kanceláří Odboru pro zahraniční styky Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze, pravidly stanovenými zahraničním oddělením (ZO) UK FHS a dalšími závaznými předpisy. Je povinností studujících seznámit se s jejich obsahem.


2. Studující sestavují svůj studijní plán na zahraniční univerzitě tak, aby odpovídal studijnímu programu, do nějž jsou zapsáni na UK FHS. Studující si vybírají z nabídky předmětů na zahraniční univerzitě přednostně ty předměty, které lze uznat jako ekvivalenty povinných nebo povinně volitelných předmětů v jejich studijním programu na UK FHS. Kurzy, ke kterým nenajdou vhodné ekvivalenty, a přitom jsou kompatibilní s jejich studijním programem, studující označí jako volitelné a do Protokolu o studijním plánu v zahraničí je zapíší bez ekvivalentů.


3. Při sestavování studijního plánu se studující řídí následujícími pravidly:

a. celkový počet ECTS kreditů za předměty uvedené ve studijním plánu má činit 30 za každý semestr; tento počet může být nižší, pokud v nabídce zahraniční univerzity není možné najít dostatek ekvivalentů povinných a povinně volitelných předmětů tvořících součást studijního programu studujícího na UK FHS; minimální celková kreditní zátěž studijního plánu na zahraniční univerzitě činí 20 ECTS kreditů za jeden semestr studia; tento počet lze dále snížit na 15 ECTS kreditů za semestr, pokud studující během studijního pobytu dokončuje bakalářskou nebo diplomovou práci a tuto skutečnost potvrdí vedoucí práce v doporučení přiloženém k žádosti o výjezd;

b. na konci semestru, v němž je realizován studijní pobyt, studující dosáhne alespoň minimálního kumulovaného počtu ECTS kreditů potřebného pro postup do dalšího semestru (n*25, kde n = pořadové číslo semestru), a to včetně uznaných ECTS kreditů za studium na zahraniční univerzitě


Zahraniční studijní pobyty studujících doktorského studijního programu se řídí požadavky stanovenými oborovou radou příslušného programu.


4. Studující svůj studijní plán v zahraničí zapisují do Protokolu o studijním plánu v zahraničí. Pokud to daný typ výjezdu umožňuje, protokol se vyplňuje prostřednictvím online aplikace UK.

Plnění studijního plánu je závazné. Změny studijního plánu jsou možné pouze za podmínek a způsobem uvedeným v předpisech UK a ZO FHS.


5. Protokoly o studijním plánu v zahraničí schvaluje pro studující bakalářského studia ředitel Institutu základů vzdělanosti; pro studující magisterského studia vedoucí příslušné katedry; pro studující doktorského studia příslušná oborová rada.

Obdobné platí pro schvalování změn v Protokolu o studijním plánu v zahraničí. Změny v Protokolu neschválené příslušným vedoucím pracovníkem nebo v případě doktorského studia oborovou radou jsou neplatné.


6. Při schvalování Protokolu o studijním plánu v zahraničí a jeho změn platí následující zásady:

a. předměty z nabídky zahraniční univerzity mají být v maximální možné míře uznávány jako ekvivalenty povinných nebo povinně volitelných předmětů v příslušném studijním programu; zahraniční předměty, které obsahově zapadají do studijního programu na UK FHS, ale nemají v něm vhodný ekvivalent, se uznávají jako volitelné;

b. nelze uznávat předměty věcně nekompatibilní se studijním programem studujícího a předměty, u nichž byly shledány nedostatky v oblasti kvality.


7. ECTS kreditní zátěže předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě se uznávají následujícím způsobem:

a. předmět na zahraniční univerzitě má stejný počet ECTS kreditů jako jeho ekvivalent na UK FHS: uznává se plný počet ECTS kreditů ze zahraniční university;

b. předmět na zahraniční univerzitě má nižší počet ECTS kreditů než jeho ekvivalent na UK FHS: lze uznat plný počet ECTS kreditů za předmět na UK FHS pouze tehdy, pokud ECTS váha kurzu na zahraniční universitě dosahuje aspoň 80 % ECTS váhy ekvivalentního předmětu na UK FHS; v opačném případě lze absolvovaný předmět uznat pouze jako volitelný;

c. předmět na zahraniční univerzitě má vyšší počet ECTS kreditů než jeho ekvivalent na UK FHS: uznávají se ECTS kredity do výše ECTS váhy jednoho, popřípadě více ekvivalentních předmětů na UK FHS, všechny zbývající ECTS kredity z příslušného zahraničního předmětu se uznávají jako kredity za volitelné předměty získané za studium na univerzitách v zahraničí.


ECTS kredity získané za zahraniční kurz dotovaný větším množstvím ECTS kreditů lze použít k uznání více než jednoho ekvivalentního kurzu na UK FHS jen tehdy, pokud to obsahové zaměření a náročnost kurzu na zahraniční univerzitě dovoluje. Žádný zahraniční ECTS kredit nelze použít k uznání předmětů na UK FHS více než jednou.


8. Uznávání kreditů za předměty absolvované na zahraniční univerzitě se v případě studujících bakalářského programu řídí metodickým pokynem RUK dostupným na této webové adrese: http://is.cuni.cz/IS-74.html.

V případě studujících magisterského programu se při uznávání povinných a povinně volitelných předmětů postupuje následovně: zahraniční kurzy se studujícím zapisují s plným počtem kreditů a hodnotí se získanou známkou jako KZ, domácí ekvivalenty se studujícím zapisují bez kreditů a označují se „U“ (= uznaný).


V případě studujících doktorského studijního programu se studujícím zapisují zahraniční kurzy do SIS bez kreditů s atestací P nebo Z a bez ekvivalentů, vždy jako volitelné.


9. Studující na vyzvání poskytnou sylaby kurzů a další materiály obsahující potřebné informace o průběhu výuky na zahraniční univerzitě příslušným vedoucím pracovníkům a ZO.


10. Po návratu ze studijního pobytu jsou studujícím úspěšně absolvované zahraniční kurzy a domácí ekvivalenty na základě platného a schváleného Protokolu o studijním plánu v zahraničí, popř. schválených Změn v Protokolu o studijním plánu v zahraničí, a Transcript of Records, jejž poskytne zahraniční univerzita, zahraničním oddělením UK FHS uznány a zapsány do SIS (postupem popsaným v bodech 7 a 8).


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 25. června 2012


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPoslední změna: 20. květen 2019 09:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám