• Aktuality

Aktuality

3. května 2022

Výzkumné centrum domácího a genderově podmíněného násilí

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy se stala partnerskou organizací projektu Sociologického ústavu Akademie věd České republiky zaměřeného na domácí a genderově podmíněné násilí. Projekt bude řešen od ledna 2022 do konce roku 2023. Jeho stěžejní část tvoří založení samotného výzkumného centra, jehož produkce přispěje ke zlepšení ochrany a prosazování lidských práv v České republice (ČR), a to konkrétně práva na ochranu života a na život bez (domácího a genderově podmíněného) násilí. Za FHS UK se na projektu podílí Mgr. Dana Moree, Dr. z Katedry aplikovaných sociálních věd, a Lenka Slívová (další informace).


Pro založení centra je zásadní získání aktuálních reprezentativních dat, která zmapují zkušenosti dospělé populace ČR s domácím a genderově podmíněným násilím. Proto v první fázi řešení projektu uskutečníme sběr těchto dat. Dalším krokem je interpretace sebraných dat v reflexi aktuálních kvalitativních výzkumů a v kontextu mezinárodního poznání, jež mimo jiné zohledňuje i genderovou podmíněnost násilí. Tuto vědomostní bázi posléze využijeme pro zahájení diskuze napříč ČR, a to s představiteli a představitelkami klíčových institucí, které mají za úkol pracovat s lidmi, kteří těmto typům násilí čelí (zejména OSPOD, Policie ČR, intervenční centra, pomáhající organizace), ale i s širokou veřejností. U diskuzí počítáme i se zapojením samotných přeživších tak, aby se jejich perspektiva stala součástí systémových řešení násilí i jeho prevence. Pro kultivaci diskuze o příčinách i prevalenci tohoto typu násilí, a tedy i porušování základních lidských práv, využijeme aktuální zahraniční poznatky, s nimiž budeme průběžně seznamovat především odbornou veřejnost, a to prostřednictvím kulatých stolů zaměřených na síťování. Na závěr projektu proběhne i mezinárodní konference k tématu rovněž za účasti norského partnera. Dlouhodobým cílem projektu je ustavit dobrou výzkumnou praxi, která pomůže překonat mnohdy zásadní metodologické nedostatky stávajících namnoze pouze dílčích, nevhodně zevšeobecňovaných výzkumů. Tímto způsobem projekt přispěje ke zvýšení povědomí o konkrétním porušování lidských práv i možnostech nápravy a prevence.


Další informace zde.Projekt je realizován v rámci programu, který je spolufinancován z Fondů EHP 2014-2021.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám