Opatření děkana FHS UK č. 6/2017

Název:

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance FHS UK

K provedení:

§ 211 - 223 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

Účinnost:

6. června 2017

[zrušeno opatřením děkana č. 7/2018 s účinností od 11. května 2018]


Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance FHS UK

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. – zákoník práce - dle § 211 - 223 v platném znění vydávám toto opatření č. 6/2017:


Akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům Fakulty humanitních studií UK v pracovněprávní působnosti děkana stanovuji povinnost čerpat dovolenou takto:


  • - akademičtí pracovníci vyčerpají minimálně 6 týdnů dovolené do 30. 9. 2017 a zbytek dovolené do 31. 12. 2017;

  • - ostatní pracovníci vyčerpají minimálně 3 týdny dovolené do 30. 9. 2017 a zbytek dovolené do 31. 12. 2017.


Dovolená převedená z minulého roku musí být celá vyčerpaná nejpozději do 30. 6. 2017. Převod nároku na dovolenou do následujícího kalendářního roku je u všech pracovníků možný v rozsahu jednoho týdne, tj. 5 pracovních dnů, a to pouze ve výjimečných případech. O převodu dovolené rozhoduje děkan.


  • Zaměstnancům FHS UK, jejichž pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou a skončí v průběhu kalendářního roku 2017, stanovuji povinnost čerpat dovolenou tak, aby ke dni skončení pracovního poměru byla celá dovolená vyčerpaná.

  • Čerpání dovolené zaměstnancem na mateřské nebo rodičovské dovolené se řídí ust. § 217 odst. 5, § 218 odst. 4 a § 219 odst. 1 zákoníku práce.


Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 6. 6. 2017


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 18. květen 2018 10:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám