Přerušení studia

Řízení o přerušení studia

 • Řízení o přerušení studia je zahájeno doručením žádosti na fakultu. Na zpracování je stanovena správní lhůta 30 dní. Studium se vám tak nepřeruší dnem podáním žádosti.

 • Výsledkem je vydání o rozhodnutí o přerušení studia, případně zamítnutí žádosti. Toto rozhodnutí vám bude doručeno poštou do vlastních rukou na kontaktní adresu, která je uvedena v SIS (doporučujeme, abyste si ji opravdu zkontrolovali v SIS v osobních údajích), případně elektronicky datovou schránkou.

 • Přerušení studia začíná až dnem nabytí právní moci rozhodnutí, což je dle správního řádu za 30 dní ode dne doručení. Pokud chcete mít studium přerušené dříve než po uplynutí této zákonné lhůty, je potřeba se vzdát práva na odvolání (možnost je uvedena přímo na formuláři žádosti). Nezapomeňte, že pokud máte studium přerušené, nemůže vám již učitel zadat do SISu žádné známky.

 • Pokud se vám blíží poplatková povinnost, doporučujeme podat žádost s dostatečným časovým předstihem. Vzhledem k uvedeným lhůtám jsou to cca dva měsíce před vznikem poplatku (např. pokud má poplatek vzniknout na začátku dalšího školního roku, tj. v říjnu, žádost o přerušení doporučujeme podat již během letních prázdnin).


Přerušení studia z osobních důvodů

 • Přerušit studium z osobních důvodů lze vždy po splnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia. Podáte si pouze žádost a do dalšího úseku se v SIS nezapisujete.

 • Nezapomeňte, že dle Pravidel pro organizaci studia na fakultě je úsek studia ročník, nikoli semestr. Pro přerušení studia to znamená, že doporučujeme přerušit na celý úsek studia, tj. na dva semestry.

 • Pokud vám však chybí pouze napsat závěrečnou práci a všechny ostatní studijní povinnosti máte splněné, můžete přerušit k termínu odevzdání bakalářské či diplomové práce dle harmonogramu akademického roku.

 • V případě odevzdání práce v letním semestru obecně platí, že si volíte ze dvou možných termínů právě jeden, k němuž přerušíte. Období mezi květnovým a červnovým termínem je totiž příliš krátké na to, aby se přerušení studia prodlužovalo – správní lhůta na vyřízení je 30 dní a následuje lhůta pro doručení rozhodnutí.


Přerušení studia z vážných důvodů

 • Pokud se u vás vyskytnou nějaké závažné důvody, které vám znemožňují studovat, můžete požádat o přerušení studia kdykoliv v průběhu akademického roku. Jedná se o:

  • vážné zdravotní důvody

  • mateřská / rodičovská dovolená do 3 let věku dítěte

  • péče o závislou osobu

 • Takovou žádost je pak třeba doložit konkrétní lékařskou zprávou, kterou bude moci proděkan pro studium posoudit; nebo kopií těhotenské průkazky, či rodného listu dítěte.

 • Pokud vám bude kladně vyhověno, doba přerušení studia z těchto důvodů se pak nepočítá do vaší maximální doby studia.

 • Pokud budete žádat o přerušení z důvodu těhotenství nebo mateřství, nemusíte již zvlášť podávat oznámení, tzv. uznanou dobu rodičovství vám zaregistrujeme do SIS automaticky.


Uplynutí doby přerušení studia

 • Pokud se blíží konec doby přerušení vašeho studia, pak máte zpravidla dvě možnosti: Buď v přerušení studia pokračovat, a podat si tak další žádost. Nebo napsat e-mail na studijní oddělení a požádat o aktivaci a zapsání se do studia.

 • Pokud se do studia nezapíšete, ani přerušení studia neprodloužíte, budete v SIS vyzváni k opětovnému zápisu do studia. Pokud se nezapíšete ani do stanoveného náhradního termínu, bude vám studium ukončeno.


Ukončení přerušení studia

 • Rovněž se můžete dostat do situace, kdy budete potřebovat ukončit přerušení studia, které ještě probíhá. Je to buď v případě, že máte přerušeno do konce maximální doby studia a chcete se do studia vrátit, anebo ve výjimečných případech, kdy chcete přerušení studia ukončit dříve než máte vyznačeno na rozhodnutí a nastaveno v SIS.

 • V obou případech je potřeba si vyplnit formulář o ukončení přerušení studia a doručit jej na studijní oddělení. Jelikož je v takovém případě potřeba vydat nové rozhodnutí, doporučujeme si žádost podat s dostatečným předstihem, protože se opět na její vyřízení vztahuje správní lhůta 30 dní.


Poslední změna: 29. září 2023 09:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám