Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle Statutu Fakulty humanitních studií v platném znění usnesl na těchto Pravidlech pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1: Úvodní ustanovení

Tato Pravidla pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií (dále jen „předpis“) stanoví podle čl. 19 odst. 2, 3 a 4 souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu (dále jen SZŘ) Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) požadavky studijních programů uskutečňovaných na Fakultě humanitních studií (dále jen „fakulta“) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě.


ČÁST I.: POŽADAVKY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Čl. 2: Úseky studijních programů (K čl. 4 odst. 6 SZŘ)

Pro všechny bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované na fakultě jsou úseky studia ročníky.


Čl. 3: Specializace v rámci studijních programů (K čl. 5 odst. 4 SZŘ)

1. V rámci magisterského studijního programu Obecná antropologie - integrální studium člověka se uskutečňují následující specializace:


a) sociální, kulturní a lingvistická antropologie,


b) historická antropologie,


c) filosofická antropologie,


d) etologie člověka.


1. V rámci magisterského studijního programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích se uskutečňují následující specializace:


a) řízení,


b) supervize.


Čl. 4: Minimální počty kreditů (K čl. 5 odst. 6 SZŘ)

Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia jsou u bakalářského studijního programu:


a) 50 kreditů pro zápis do druhého úseku studia,


b) 100 kreditů pro zápis do třetího úseku studia,


c) 150 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia,


d) 160 kreditů pro zápis do pátého úseku studia,


e) 160 kreditů pro zápis do dalších úseků studia.


Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia ve dvouletých magisterských studijních programech jsou:


a) 50 kreditů pro zápis do druhého úseku studia,


b) 100 kreditů pro zápis do třetího úseku studia,


c) 100 kreditů pro zápis do dalších úseků studia.


Čl. 5: Právo na zápis předmětu (K čl. 7 odst. 8 SZŘ)

Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno kapacitními důvody podle čl. 7 odst. 8 SZŘ; v takovém případě mají vždy přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; případné kapacitní omezení je uvedeno v Studijním informačním systému (dále jen „SIS“).


Čl. 6: Opakovaný zápis předmětu (K čl. 7 odst. 9 SZŘ)

1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný, je vyloučeno.


2. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinně volitelný nebo volitelný, je vyloučeno, není-li v SIS stanoveno jinak.


Čl. 7: Lhůta pro splnění kontroly studia předmětu (K čl. 8 odst. 3 SZŘ)

1. Kontrolu studia povinně volitelného a volitelného předmětu je student povinen splnit do konce zkouškového období letního semestru daného úseku studia.


2. Kontrolu studia povinného předmětu je student povinen splnit nejpozději do konce zkouškového období letního semestru bezprostředně následujícího úseku studia.


Čl. 8: Kontroly studia a jejich uznávání (K čl. 8 odst. 4, 7, 13, 16-18 SZŘ)

1. U předmětů vyučovaných na fakultě jsou kolokvium, zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška vždy samostatnou formou kontroly studia.


2. Počet opravných možností získání kolokvia, zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu je stejný jako v případě zkoušky, student má právo na dva opravné termíny.


3. U zkoušek a klasifikovaných zápočtů se použije se klasifikace  „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2),  „dobře“ (3),„neprospěl/a“ (4).


4. V případě žádosti o uznání splnění kontroly studia děkan odpovídající počet kreditů nepřizná:


a) u předmětů získaných v rámci předchozího absolvovaného studia, které byly nutnou podmínkou k absolvování tohoto studia;


b) u předmětů získaných v rámci souběžného studia. Výjimku tvoří pouze kontroly studia předmětů zapsaných prostřednictvím SIS jakožto volitelné předměty v rámci Univerzity Karlovy;


c) u předmětů, které byly klasifikovány „dobře“. Tato podmínka platí pro všechny kontroly studia předmětu, a to včetně kontrol studia předmětů absolvovaných v rámci programů celoživotního vzdělávání realizovaných na FHS.


5. V ostatních případech může děkan rozhodnout o uznání splnění kontroly studia. Na uznání splnění kontroly studia není nárok.


Čl. 9: Státní závěrečné zkoušky (K čl. 9 SZŘ)

1. Části státní závěrečné zkoušky (dále jen „SZZ“) a případně jejich tematické okruhy jsou stanoveny studijním plánem studijního programu a je možné je skládat samostatně (k čl. 9 odst. 5 SZŘ). Tematické okruhy mohou být též dány specializací (článek 9 odst. 8 písm. b).


2. Minimální počty kreditů nutných pro konání jednotlivých částí SZZ jsou v případě studijních programů, umožňujících přihlašovat se k jednotlivým částem SZZ postupně, stanoveny následovně:


a) Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části SZZ v magisterském studijním programu Obecná antropologie je 24 kreditů získaných absolvováním povinných předmětů předepsaných studijním plánem.


b) Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části SZZ v magisterském studijním programu Studia občanského sektoru je 23 kreditů získaných absolvováním povinných předmětů předepsaných studijním plánem pro první část SZZ a 27 kreditů získaných absolvováním povinných předmětů předepsaných studijním plánem pro druhou část SZZ.


c) Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části SZZ v magisterském studijním programu Elektronická kultura a sémiotika je 21 kreditů získaných absolvováním povinných předmětů předepsaných studijním plánem pro první část SZZ a 35 kreditů získaných absolvováním povinných předmětů předepsaných studijním plánem pro druhou část SZZ.


d) Počet kreditů nutných pro konání jiné než poslední části SZZ v magisterském studijním programu Sociální a kulturní ekologie je 60 kreditů získaných absolvováním povinných předmětů předepsaných studijním plánem pro první část  SZZ a 90 kreditů získaných absolvováním povinných předmětů předepsaných studijním plánem pro druhou část SZZ.


ČÁST II. PODROBNOSTI O ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Čl. 10: Zápis předmětů

1. Studenti bakalářského a magisterských studijních programů si zapisují předměty pouze elektronicky v SIS.


2. Předběžnou registraci povinných předmětů, u kterých jsou splněny podmínky podle čl. 7 odst. 5 písm. SZŘ, provádějí elektronicky příslušná pracoviště fakulty. V případě bakalářského studia sekretariát bakalářského studia; v případě magisterského studia sekretariáty vědecko-pedagogických pracovišť fakulty.


3. Období elektronického zápisu předmětů pro jednotlivé úseky studia je určeno opatřením rektora. V tomto období je zápis pouze předběžný a studenti ho mohou měnit.


Čl. 11: Kontrola studia

1. Výsledky kontroly studia předmětů jsou zapisovány do SIS, a to přímo vyučujícími, pouze ve výjimečných případech pak odpovědnými pracovníky pověřenými děkanem.


2. Průběžná kontrola studia probíhá na konci každého úseku studia na základě údajů zapsaných řádně v SIS.


3. Pro plnění zkoušek, kolokvií, zápočtů a klasifikovaných zápočtů je určeno zejména zkouškové období semestru, ve kterém probíhá výuka předmětu. Pro toto zkouškové období vypisuje vyučující termíny zkoušek podle čl. 8 odst. 12 SZŘ. Termíny vyučující vypisuje v SIS.Čl. 12: Závěrečná práce, státní závěrečná zkouška

Student má právo obdržet posudek školitele i oponenta bakalářské/diplomové práce nejpozději 3 pracovní dny před konáním obhajoby.ČÁST III. PODROBNOSTI O ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Čl. 13

1. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle schváleného individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studijní plán může být upřesňován během celého studia se souhlasem oborové rady.  


2. Studijní plán stanovuje plnění studijních povinností, zejména:


a) plánovaný průběh výzkumné a vědecké činnosti včetně eventuálních studijních pobytů a zahraničních stáží;


b) zkoušky požadované ke studiu; počet a věcný obsah předepsaných zkoušek nesmí být v rozporu s platnou akreditací daného studijního programu;


c) téma disertační práce a jméno školitele, příp. konzultanta;


d) termíny plnění stanovených povinností.


3. Student doktorského studia je povinen publikovat výsledky svého bádání způsobem obvyklým v příslušném vědním oboru a v souladu s doporučením pro sestavování individuálních studijních plánů vydaným oborovou radou; současně je podle pokynů oddělení vědy fakulty povinen své publikace včas a náležitě vykazovat, zejména pak do příslušných elektronických databází.


4. Student doktorského studia je povinen vykazovat absolvované zahraniční stáže do příslušných elektronických databází.


5. V souladu se SZŘ čl. 10, odst. 6 studium vždy probíhá pod vedením školitele, kterého navrhuje oborová rada a jmenuje děkan. Při změně školitele se postupuje obdobně.


Čl. 14

1. Student se hlásí ke státní doktorské zkoušce tehdy, má-li splněny všechny dílčí studijní povinnosti stanovené ve svém individuálním studijním plánu.


2. Disertační práce musí být odevzdána v dostatečném časovém předstihu před jejím plánovaným obhájením, a to tak, aby bylo možné dodržet ustanovení čl. 11, odst. 14, 15, 17 SZŘ.


3. Pokud probíhá státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce při jednom zasedání zkušební komise, je nutné dodržet pořadí, kdy první musí být úspěšně složena státní doktorská zkouška, což je nutnou podmínkou přistoupení k obhajobě.


4. Komise pro státní doktorskou zkoušku i obhajobu disertační práce má 5 členů; předsedu a členy zkušební komise jmenuje děkan fakulty. Alespoň jeden člen komise nesmí být členem akademické obce fakulty.


5. Student má právo obdržet oponentské posudky nejpozději 7 dní před konáním obhajoby.


ČÁST IV. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 15: Vyřizování podání studentů ve věcech organizace studia (K čl. 17 odst. 3 SZŘ)

Vyřizování podání studenta náleží příslušnému proděkanovi dle typu studia. Přezkoumání vyřízení podání náleží děkanovi.


Čl. 16: Přechodná ustanovení

1. Práva a povinnosti studentů, kteří započali své studium před účinností tohoto řádu, se řídí tímto řádem.


2. Na uskutečňování studijních oborů v rámci studijních programů akreditovaných podle zákona o vysokých školách ve znění účinném před 1. září 2016 se přiměřeně vztahují ustanovení tohoto vnitřního předpisu o uskutečňování studijních programů.


Čl. 17: Závěrečná ustanovení

1. Zrušují se Pravidla pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy ze dne 6. června 2014.


2. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 27. dubna 2017.


3. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.1


4. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2017/2018.


Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.

předseda AS FHS UK


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Poznámky

1

Dle § 9 odst. 1., písm. b) bodu 2 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. Akademický senát UK schválil tento řád dne 23. 6. 2017.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám