Opatření děkana č. 4/2006

Název:

Stanovení pravidel tvorby a použití sociálního fondu na FHS UK

K provedení:

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; čl. 16b přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. prosince 2006

[zrušeno opatřením děkana č. 1/2013 s účinností od 25. ledna 2013]


Stanovení pravidel tvorby a použití sociálního fondu na FHS UK

Čl. I   Tvorba  sociálního fondu

1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění,  sociální fond (dále jen fond).

2) V souladu s čl. 16b přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze, se fond  na Fakultě humanitních studií (dále jen FHS) tvoří od 1.12.2006 ve výši 1,3% objemu nákladů FHS zúčtovaných na mzdy a náhrady mezd v předchozím ročním účetním období.

3) Zůstatek fondu se k 31. 12. běžného roku převádí do následujícího rozpočtového roku.Čl. II  Používání  fondu

Z prostředků fondu budou zaměstnancům FHS hrazeny:

a) příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem

případně

b)   příspěvky na soukromé životní pojištění.

Výše příspěvku je stanovena na 500,- Kč měsíčně. Při souběhu životního a penzijního připojištění u jednoho zaměstnance činí příspěvek v součtu nejvýše 500,- Kč měsíčně.Čl. III   Podmínky přiznání příspěvku

1) Údaje na žádosti se ověřují dle originálu smlouvy o penzijním připojištění nebo o soukromém životním pojištění. Příspěvek se přizná tomu zaměstnanci FHS, který splňuje níže  uvedené podmínky a podá písemnou žádost.


2) Zaměstnanci se přizná příspěvek, jestliže:

a)  pracovní poměr zaměstnance na FHS je sjednán jako hlavní či souběžný 

b)  sjednaná pracovní doba zaměstnance je nejméně v rozsahu 0,5  stanovené týdenní pracovní doby (tj. nejméně 20 hodin týdně)

c) ke dni podání žádosti jeho pracovní poměr na FHS trvá nepřetržitě alespoň 1 rok,

d) uzavřel smlouvu o penzijním připojištění nebo o soukromém životním pojištění,  která je v době podání žádosti účinná,

e) na účet penzijního připojištění si zaměstnanec spoří i z vlastních  prostředků, tzn. jiných, než které poskytne zaměstnanci FHS nebo jiný zaměstnavatel.Čl. IV  Posuzování žádostí

1)  Posuzování žádostí o příspěvek včetně ověřování údajů, evidenci poskytovaných příspěvků a další úkony s tím související provádí personální oddělení FHS.

2)  Údaje, které zaměstnanec uvedl v žádosti se ověřují dle čl. III odst. 2 a porovnáním s evidencí zaměstnanců.Čl. V   Podmínky poskytování příspěvku

1) Splnil-li zaměstnanec podmínky pro přiznání příspěvku, je mu poskytován nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po podání žádosti.

2) Příspěvek se zaměstnanci poskytuje měsíčně při vyúčtování mzdy za kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec splnil podmínky dle čl. III., a to poukázáním přímo na příslušný účet penzijního fondu nebo pojišťovny uvedený v žádosti zaměstnance.

3) V případě skončení pracovního poměru zaměstnance, kterému je příspěvek vyplácen, se příspěvek poskytne s výjimkou dle ust. čl. VI. písm. g)  naposledy s posledním vyúčtování mzdy. V případě skončení pracovního poměru podle čl. VI. písm. g) bude zaměstnanci poskytnut poslední příspěvek za kalendářní měsíc, který předchází měsíci, v němž byl okamžitě zrušen pracovní poměr nebo v němž byla zaměstnanci dána výpověď.

4) Při zdaňování požitků, tzn. příspěvků apod., se postupuje dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.Čl. VI Zánik nároku na vyplácení příspěvku

1) Zaměstnanec FHS, kterému je přiznán a vyplácen příspěvek, ztrácí nárok na jeho vyplácení,  jestliže:

a)  jeho pracovní poměr na FHS zanikl,

b) změnil se druh pracovního poměru na jiný než hlavní nebo souběžný, od prvního dne následujícího po vzniku této skutečnosti,

c)  sjednaný rozsah pracovní doby se změnil a neodpovídá ust. čl. III odst. 2 písm. b),

e) pracovník není v evidenčním stavu (např. čerpá rodičovskou dovolenou, neplacené volno trvající déle než kalendářní měsíc apod.),

f)   zanikla smlouva o penzijním připojištění nebo o soukromém životním pojištění,

g) se zaměstnancem byl okamžitě rozvázán pracovní poměr nebo mu FHS jako zaměstnavatel dala výpověď z důvodů, pro které s ním mohla okamžitě zrušit pracovní poměr nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem nebo pro soustavné méně závažné porušování  těchto povinností,

h) poruší povinnosti uvedené v čl. VII.


2) Při zániku důvodů pro poskytování příspěvku má na tento příspěvek nárok každý zaměstnanec v měsíci, v němž podmínky pro poskytnutí příspěvku naposledy splňoval.Čl. VII   Povinnosti zaměstnance

1)  Zaměstnanec je povinen v souladu s § 27 zák. č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů, ihned po seznámení s rozhodnutím o přiznání příspěvku na penzijní připojištění, oznámit písemně příslušnému penzijnímu fondu skutečnost, že mu zaměstnavatel poskytne příspěvek, a též jeho výši.

2) V souladu se zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění,  je zaměstnanec ihned po seznámení s rozhodnutím o přiznání příspěvku povinen v souladu se smlouvou o soukromém životním pojištění  zajistit veškeré nezbytné úkony. 

3)  Zaměstnanec je vždy povinen písemně informovat zaměstnavatele o všech údajích rozhodných pro poskytování příspěvku a jejich změnách, tj. zejména údajů uvedených v žádosti o poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu (změna penzijního fondu, změna pojišťovny, adresy fondu nebo pojišťovny, čísla smlouvy, bank. spojení a čísla účtu apod.). Změnu údajů je zaměstnanec povinen oznámit bez zbytečného odkladu  nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o daných skutečnostech dozvěděl. Za škody vzniklé nedodržením výše uvedené povinnosti odpovídá zaměstnanec, a to v plném rozsahu.Čl. VIII   Správa fondu

Finanční správu fondu vykonává ekonom fakulty.Čl. IX  Přechodná ustanovení

1) V roce 2006 se přizná zaměstnanci příspěvek, jestliže u něho budou všechny podmínky pro přiznání příspěvku splněny ke dni podání žádosti. Příspěvek bude poskytován od prvního dne následujícího měsíce po podání žádosti. Od 1. 1. roku 2007 se postupuje již podle předchozích ustanovení tohoto opatření, zejména čl. V odst. 1.Čl. X   Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 12. 2006.

V Praze dne  30.11.2006


prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

děkan fakulty


Poslední změna: 17. květen 2019 10:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám