Opatření děkana č. 15/2011

Název:

Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na UK FHS

K provedení:

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů; opatření rektora UK č. 19/2001

Účinnost:

30. prosince 2011

[zrušeno opatřením děkana č. 11/2016 s účinností od 6. května 2019]


Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na UK FHS

Tímto opatřením se konkretizuje postup při poskytování informací na Fakultě humanitních studií UK (dále jen FHS) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon).


Čl. 1

1. FHS je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (zákon o vysokých školách) fakultou veřejné vysoké školy, která uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo další tvůrčí činnost.

2. Tímto opatřením se konkretizuje Opatření rektora UK č. 19/2001 ze dne 25. 9. 2001 o poskytování informací na UK v Praze. Obecná ustanovení tohoto opatření rektora platí i pro činnost orgánů FHS.


Čl. 2

1. Vnitřní předpisy FHS, upravující organizační strukturu FHS a konkretizující podmínky a principy její činnosti, jakož i určující pravidla jednání orgánů FHS, a opatření děkana provádějící tyto předpisy jsou uveřejněny na webové stránce FHS www.fhs.cuni.cz.

2. Vnitřní předpisy FHS jsou dostupné i z webové stránky Univerzity Karlovy v Praze.


Čl. 3

FHS poskytuje informace týkající se orgánů fakulty podle ust. § 24 zákona o vysokých školách.


Čl. 4

1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona se podává prostřednictvím pošty na adresu Děkanát UK FHS, U Kříže 8, 158 00 Praha 5. Žádost je možné podat osobně v podatelně na téže adrese, zaslat faxem na tel. č. 256 120 611 nebo elektronickou poštou na adresu dekanat@fhs.cuni.cz.

2. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, v záhlaví bude uvedeno, že se jedná o žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost náležitosti uvedené v první větě tohoto odstavce a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.


Čl. 5

1. Ve věci poskytování informací podle zákona na základě písemných žádostí (včetně žádostí podaných faxem nebo e-mailem) jedná jménem FHS tajemník fakulty (dále jen „tajemník“).

2. Vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace zabezpečuje ve lhůtách stanovených zákonem a způsobem v zákoně a v tomto opatření uvedeným tajemník FHS. Ten též zabezpečuje evidenci záznamů o doručených žádostech a o postupu při poskytování informací.

3. Ústně podané žádosti (osobně či telefonicky) vyřizují věcně příslušné části Děkanátu UK FHS. Nepovažuje-li žadatel odpověď za dostatečnou, může podat svou žádost písemně.


Čl. 6

1. Po obdržení žádosti o poskytnutí informace se provede kalkulace nákladů na poskytnutí informace. Tato kalkulace se provádí v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy a podle sazebníku, který tvoří přílohu tohoto opatření.

2. Nepřesáhne-li odhad nákladů částku 100,- Kč, úhrada nákladů se nevyžaduje. Je-li částka vyšší než 100,- Kč, vyžaduje se úhrada nákladů.

3. V případě, že FHS bude požadovat úhradu nákladů za poskytnutí informace, oznámí písemně tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. V oznámení bude uvedeno, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady na účet číslo 27-1842600277/0100, variabilní číslo720207. Ve zprávě příjemci uvede žadatel své jméno.

4. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, FHS žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle první věty neběží.


Čl. 7

Pokud tajemník žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy žádost odloží v souladu s čl. 6, bod 4 tohoto opatření. Rozhodnutí se vyhotovuje v listinné podobě a doručuje se do vlastních rukou žadatele.


Čl. 8

1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze ve lhůtě a způsobem stanoveným zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, podat odvolání.

2. Odvolání se podává rektorovi UK prostřednictvím tajemníka FHS, výhradně v listinné podobě.

3. Odvolání musí obsahovat údaje o odvolateli (viz Čl. 4 odst. 2 tohoto opatření děkana), musí z něj být patrné, proti jakému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.

4. Tajemník může napadené rozhodnutí, které vydal, zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání. Pokud tak neučiní, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem rektorovi UK do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

5. O odvolání rozhodne rektor UK do 15 dnů ode dne předložení odvolání FHS. Podklady pro rozhodnutí zpracovává kontrolní oddělení rektorátu. Rozhodnutí rektora je konečné.


Čl. 9

1. Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle ust. § 16a zákona, pokud

a) nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (místo poskytnutí informace sdělení žadateli údajů umožňujících získání a vyhledání zveřejněné informace), nebo pokud

b) mu po uplynutí zákonné lhůty nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo pokud

c) mu byla poskytnuta informace částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo pokud

d) nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona (viz Čl. 6 odst. 3 tohoto opatření děkana).


2. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji hned vyřídit, sepíše o ní pracovník Sekretariátu děkana FHS písemný záznam.


3. Stížnost se podává tajemníkovi FHS, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona.


4. O stížnosti rozhoduje rektor UK.

5. Děkanát FHS předloží stížnost spolu se spisovým materiálem rektorovi UK do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti tajemník sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.


Čl. 10

1. Toto opatření se zveřejňuje na úřední desce FHS a domácí webové stránce FHS.

2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 30. 12. 2011

3. Toto opatření ruší Opatření děkana č. 8/2001 ze dne 1. 10. 2001 v celém rozsahu.V Praze dne 30. prosince 2011


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPříloha k Opatření děkana UK FHS č. 15/2011 - Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

pořízení fotokopie 1 stránky do vel. formátu A4                             1,- Kč

1 ks technického nosiče dat – CD                                                     10,- Kč (měla by to být pořizovací cena)

balné                                                                                                 30,- Kč (paušální částka)

poštovné                                                                                           dle ceníku České pošty, s.p.

hodinová sazba kvalifikované odborné práce                                   250,- Kč

hodinová sazba administrativní a pomocné práce                            130,- Kč


Poslední změna: 20. květen 2019 09:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám