Pravidla pro přiznávání stipendií

Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), a podle Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, v platném znění, usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1: Úvodní ustanovení

Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) stanoví na základě ustanovení čl. 4 odst. 1, 2 a 5, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1, čl. 12 odst. 2, 3 a 4, čl. 13 odst. 7 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění (dále jen „Stipendijní řád“), podmínky, pravidla, podrobnosti a další náležitosti pro přiznávání stipendií na fakultě.


Čl. 2: Stipendium za vynikající studijní výsledky (na základě čl. 4 odst. 1, 2 a 5 Stipendijního řádu)

1. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří dosáhli vynikající studijní výsledky v předcházejícím ročníku studia.

Ukazatelem pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky je vážený prospěchový průměr vypočtený ze všech známek získaných ze zkoušek a dalších klasifikovaných studijních povinností složených v období dvou po sobě následujících semestrů jednoho akademického roku zaokrouhlený na dvě desetinná místa (dále jen „prospěchový průměr“). Nezíská-li student v těchto obdobích minimálně tři takové známky, nemůže mu být stipendium přiznáno. Prospěchový průměr je pro jednotlivého studenta vypočítáván jako součet všech součinů známky (včetně neúspěšných pokusů, které jsou pro tento účel započteny jako hodnocení „4“) získané z dané klasifikované povinnosti a počtu kreditů této povinnosti příslušné, dělený součtem všech kreditů příslušných těmto povinnostem (včetně kreditů příslušných neúspěšným pokusům). Ve výpočtu prospěchového průměru přitom nejsou zohledňovány uznané studijní povinnosti. Prospěchový průměr se tedy vypočítá dle následujícího vzorce:Kde:


p - prospěchový průměr studenta


n - počet klasifikovaných povinností v předcházejícím ročníku jeho studia


mi - počet pokusů, které student potřeboval pro splnění povinnosti i.


z - známka z povinnosti i při pokusu j. Nesložil-li student při pokusu j danou povinnost, je v tomto případě z=4.


Ei - počet kreditů za povinnost i.


2. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává nejméně 10 % studentů z počtu studentů zapsaných k 31. říjnu (tj. rozhodný počet studentů) do bakalářského studijního programu a navazujících magisterských studijních programů, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle Stipendijního řádu.


3. Pro účely přiznávání prospěchových stipendií se studenti, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle Stipendijního řádu a kteří nejsou zapsáni v prvním ročníku studia, dělí do skupin podle studijních programů. V jednotlivých skupinách se studenti setřídí vzestupně podle prospěchového průměru podle čl. 2 odst. 1 s tím, že:


a) napřed se (setříděni dle průměru) uvedou studenti, kteří získali při poslední průběžné kontrole studia (čl. 5 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu) alespoň normální počet kreditů, zároveň nepřekračují standardní dobu studia.


b) dále pak (setříděni dle průměru) studenti, kteří získali při poslední průběžné kontrole studia (čl. 5 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu) alespoň minimální počet kreditů, zároveň nepřekračují standardní dobu studia.


c) dále (setříděni dle průměru) studenti ostatní.


Prospěchové stipendium se v každé skupině přizná prvním deseti procentům studentů s nejlepším studijním výsledkem. Prospěchové stipendium se v každé skupině dále přizná každému dalšímu studentu, který dosáhl stejného prospěchového průměru jako student s nejvyšším prospěchovým průměrem, kterému bylo stipendium podle první věty přiznáno.


4. Za rozhodné datum pro přiznávání prospěchových stipendií se považuje stav k 31. říjnu běžného roku. Určení studentů, kterým bude přiznáno prospěchové stipendium, proběhne nejpozději do 20. listopadu běžného roku, určeným studentům bude prospěchové stipendium přiznáno nejpozději do 1. prosince běžného roku. Stipendium se vyplácí jednou ročně.


5. Rozmezí celkové částky stipendia za vynikající studijní výsledky, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, se řídí nadřízenými předpisy. Konkrétní výši stipendií za vynikající studijní výsledky a odpovídající studijní průměry stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty děkan opatřením.


Čl. 3: Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí (na základě čl. 5 odst. 1 Stipendijního řádu)

1. Stipendium se uděluje za uskutečnění vynikajících výzkumných, vývojových a inovačních, uměleckých nebo dalších tvůrčích výsledků přispívajících k prohloubení znalostí v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří byli navrženi vedoucím některého pracoviště fakulty nebo na návrh jiného orgánu fakulty anebo jim stipendium může děkan přiznat z vlastního podnětu.


2. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí se vyplácí jednorázově.


Čl. 4: Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu (na základě čl. 6 odst. 1 Stipendijního řádu)

1. Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu se přiznává v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří jsou řešiteli nebo spoluřešiteli projektu realizovaného dle zvláštního právního předpisu.


Čl. 5: Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných (na základě čl. 9 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu)

1. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných se přiznávají v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří vykonávají činnost uvedenou v čl. 9 odst. 1 Stipendijního řádu. Děkan může stipendium přiznat na návrh vedoucího některého pracoviště fakulty, nebo z vlastního podnětu.


2. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných je možno vyplácet jednorázově nebo měsíčně.


Čl. 6: Stipendium na podporu studia v zahraničí (na základě čl. 10 odst. 1 Stipendijního řádu)

1. Stipendium na podporu studia v zahraničí se přiznává v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří splňují podmínky vypsaného výběrového řízení pro pobyty v zahraničí.


2. Stipendium na podporu studia v zahraničí se vyplácí jednorázově.


Čl. 7: Doktorandské stipendium (na základě čl. 12 odst. 2, 3, 4 a 8 Stipendijního řádu)

Děkan fakulty při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé roky studia přihlédne k výši přidělené dotace na doktorandská stipendia a k počtu studentů v doktorském studijním programu.


Čl. 8: Stipendia z jiných zdrojů (na základě čl. 13 odst. 7 písm. b) Stipendijního řádu)

Překážky poskytnutí stipendia dle čl. 13 Stipendijního řádu se vztahují i na stipendia z jiných zdrojů dle čl. 15 Stipendijního řádu.


Čl. 9: Společná ustanovení

1. Výplaty stipendií probíhají pouze bezhotovostní formou převodem na bankovní účet vedený u peněžního ústavu v České republice. Ve výjimečných případech může děkan povolit jinou formu výplaty.

2. Podrobnosti o podávání žádostí o stipendia, jejich náležitostech a o vyplácení stipendií, příp. další související záležitosti stanoví v souladu s vnitřními předpisy univerzity a fakulty svým opatřením děkan. Žádost o přiznání stipendia se podává elektronickým způsobem.


Čl. 10: Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená v době účinnosti dosavadních Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze se dokončí podle těchto Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.


2. Na uskutečňování studijních oborů v rámci studijních programů akreditovaných podle zákona o vysokých školách ve znění účinném před 1. září 2016 se přiměřeně vztahují ustanovení tohoto vnitřního předpisu o uskutečňování studijních programů.


Čl. 11: Závěrečná ustanovení

1. Zrušují se Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze schválená Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 20. května 2011, ve znění pozdějších změn.


2. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy dne 20. června 2017.


3. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.1


4. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2017/2018.Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.

předseda AS FHS UK                                     


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Poznámky

1

Dle § 9 odst. 1., písm. b) bodu 2 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. Akademický senát UK schválil tento řád dne 23. 6. 2017.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám