Pravidla pro přiznávání stipendií

Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1: Úvodní ustanovení

Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) stanoví na základě příslušných ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „Stipendijní řád“), podmínky, pravidla, podrobnosti a další náležitosti pro přiznávání stipendií na fakultě.


Čl. 2: Stipendium za vynikající studijní výsledky

(k čl. 4 Stipendijního řádu)


 1. V souladu se Stipendijním řádem je studentům stipendium za vynikající studijní výsledky přiznáváno zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia.

 2. Ukazatelem pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky je prospěchový vážený průměr vypočtený ze všech známek získaných ze zkoušek a dalších klasifikovaných studijních povinností složených během jednoho úseku studia zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

 3. Nezíská-li student v těchto obdobích minimálně pět známek, nemůže mu být stipendium přiznáno.

 4. Prospěchový vážený průměr je pro jednotlivého studenta vypočítáván jako součet všech součinů jednotlivých známek získaných z příslušných klasifikovaných povinností a jim příslušejícího počtu kreditů dělený součtem všech kreditů příslušných těmto povinnostem. Při výpočtu se přitom nezohledňují neúspěšné termíny, pokud byly opraveny, ani uznané kontroly studia.

 5. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává nejméně 10 % studentů z počtu studentů zapsaných k 30. listopadu (tj. rozhodného počtu studentů) do bakalářských studijních programů a navazujících magisterských studijních programů, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 13 odst. 6 Stipendijního řádu, a nejsou studenty prvního ročníku. Počet studentů odpovídající 10 % se na celočíselnou hodnotu zaokrouhluje směrem nahoru.

 6. Pro účely přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky se studenti dělí do skupin podle studijních programů. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přizná v každém studijním programu prvním 10 % studentů s nejlepším studijním výsledkem. Stipendium za vynikající studijní výsledky se v každé skupině dále přizná každému dalšímu studentovi, který dosáhl stejného prospěchového průměru jako student s nejvyšším prospěchovým průměrem, kterému bylo stipendium podle první věty přiznáno.

 7. Za rozhodné datum pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky se považuje stav k 30. listopadu. Určení studentů, kterým bude přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky, proběhne nejpozději do 15. prosince, určeným studentům bude toto stipendium přiznáno nejpozději do 10. ledna.

 8. Rozmezí celkové částky stipendia za vynikající studijní výsledky, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, se řídí nadřízenými předpisy. Konkrétní výši stipendií za vynikající studijní výsledky stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty děkan opatřením.

 9. Stipendium za vynikající studijní výsledky se vyplácí jednorázově.


Čl. 3: Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí

(k čl. 5 Stipendijního řádu)


 1. Stipendium se přiznává za uskutečnění vynikajících výzkumných, vývojových a inovačních, uměleckých nebo dalších tvůrčích výsledků přispívajících k prohloubení znalostí v souladu s podmínkami Stipendijního řádu.

 2. Přiznání stipendia navrhují děkanovi garanti studijních programů prostřednictvím proděkana pro vědu a výzkum. Děkan může přiznat toto stipendium i z vlastního podnětu.

 3. Návrh pro udělení stipendia musí obsahovat navrženou výši stipendia doplněnou o zdůvodnění návrhu se zvláštním zřetelem ke specifikaci charakteru a významu oceňované výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti či publikačního výstupu.

 4. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí se vyplácí jednorázově.


Čl. 4: Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu

(k čl. 6 odst. 1 Stipendijního řádu)


 1. Stipendium se přiznává v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří jsou řešiteli, spoluřešiteli nebo aktivními členy řešitelského týmu projektu realizovaného na fakultě dle zvláštního právního předpisu.

 2. Přiznání stipendia navrhují děkanovi řešitelé grantových projektů fakulty prostřednictvím proděkana pro vědu a výzkum. Děkan může přiznat toto stipendium i z vlastního podnětu.

 3. Návrh pro udělení stipendia musí obsahovat navrženou výši stipendia doplněnou o zdůvodnění návrhu se zdůrazněním charakteru a významu výzkumné, vývojové a inovační činnosti v kontextu grantového programu, v jehož souvislosti je stipendium navrhováno.

 4. Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu se vyplácí jednorázově.


Čl. 5: Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných

(k čl. 9 Stipendijního řádu)


 1. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných se přiznávají v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří vykonávají činnost uvedenou v čl. 9 odst. 1 Stipendijního řádu. Děkan může stipendium přiznat na návrh garantů studijních programů nebo z vlastního podnětu.

 2. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných se vyplácí jednorázově nebo opakovaně měsíčně.


Čl. 6: Stipendium na podporu studia v zahraničí

(k čl. 10 Stipendijního řádu)


 1. Stipendium na podporu studia v zahraničí se přiznává v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří splňují podmínky vypsaného výběrového řízení pro pobyty v zahraničí.

 2. Stipendium na podporu studia v zahraničí se vyplácí jednorázově.


Čl. 7: Doktorandské stipendium

(k čl. 12 Stipendijního řádu)


 1. Děkan fakulty při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé roky studia přihlédne k návrhu výše stipendií příslušné oborové rady, k výši přidělené dotace na doktorandská stipendia a k počtu studentů v doktorském studijním programu.

 2. Doktorandské stipendium se vyplácí opakovaně měsíčně.


Čl. 8: Stipendia z jiných zdrojů

(k čl. 13 odst. 8 písm. b) Stipendijního řádu)


Překážky poskytnutí stipendia podle čl. 13 Stipendijního řádu se vztahují i na stipendia vyplácená z jiných zdrojů podle čl. 15 Stipendijního řádu.


Čl. 9: Společná ustanovení

 1. Výplaty stipendií probíhají pouze bezhotovostní formou převodem na bankovní účet vedený u poskytovatele platebních služeb v České republice. Ve výjimečných případech může děkan povolit jinou formu výplaty.

 2. Podrobnosti o podávání žádostí o stipendia, jejich náležitostech a o vyplácení stipendií, příp. další související záležitosti stanoví v souladu s vnitřními předpisy univerzity a fakulty svým opatřením děkan.


Čl. 10: Přechodná ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti těchto pravidel se dokončí podle Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy schválených Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 23. června 2017.


Čl. 11: Závěrečná ustanovení

 1. Zrušují se Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy schválená Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 23. června 2017.

 2. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy dne 24. září 2020.

 3. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.1

 4. Tento předpis nabývá účinnosti dnem následujícím po dni nabytí jeho platnosti.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

předseda AS FHS UK                                     


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Poznámky

1

Dle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) schválil Akademický senát Univerzity Karlovy tento vnitřní předpis fakulty dne 23. října 2020.


Poslední změna: 16. září 2021 10:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám