Statut fakulty

Statut Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), usnesl na tomto Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:


ČÁST PRVNÍ: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1: Základní ustanovení

 1. Fakulta humanitních studií (dále jen „fakulta“) je základní součástí Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“).

 2. V právních vztazích, v nichž fakulta vystupuje jménem univerzity, se užívá názvu „Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií“, latinsky „Universitas Carolina, Facultas studiorum humanarum“, anglicky „Charles University, Faculty of Humanities“, německy „Karls-Universität, Fakultät für Humanwissenschaften“ nebo francouzsky „Université Charles, Faculté des sciences humaines“. V jiných vztazích lze užívat označení „Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy“, latinsky „Facultas studiorum humanarum Universitatis Carolinae“, anglicky „The Faculty of Humanities of Charles University“, německy „Die Fakultät für Humanwissenschaften der Karls-Universität“, francouzsky „La Faculté des sciences humaines de l'université Charles“.

 3. Sídlo fakulty je Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8.

 4. Fakulta byla zřízena usnesením akademického senátu univerzity ze dne 28. června 2000.


Článek 2: Vztah fakulty k univerzitě

 1. Vztahy fakulty k univerzitě jsou upraveny zákonem o vysokých školách, vnitřními předpisy univerzity a vnitřními předpisy fakulty.

 2. V rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách jednají nebo rozhodují orgány fakulty za univerzitu v těchto věcech týkajících se fakulty:

    a. 

  ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty,

    b. 

  vnitřní organizace fakulty,

    c. 

  habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem,

    d. 

  nakládání s finančními prostředky přidělenými fakultě,

    e. 

  pracovněprávní vztahy.

 3. V rozsahu stanoveném a za podmínek stanovených Statutem Univerzity Karlovy (dále jen „statut univerzity“) a dalšími vnitřními předpisy univerzity jednají nebo rozhodují orgány fakulty za univerzitu v těchto věcech týkajících se fakulty:

    a. 

  tvorba a uskutečňování studijních programů,

    b. 

  strategické zaměření tvůrčí činnosti, kterou je vědecká, výzkumná, vývojová a inovační, umělecká a další tvůrčí činnost,

    c. 

  zahraniční styky a aktivity,

    d. 

  doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti.

 4. Jednání nebo rozhodování orgánů fakulty za univerzitu při nakládání s majetkem univerzity upravuje statut univerzity a další vnitřní předpisy univerzity.1


Článek 3: Poslání a činnost fakulty

 1. Fakulta samostatně a svobodně rozvíjí vzdělávací činnost a v souvislosti s tím vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“) a vytváří pro tyto činnosti podmínky. Spolupracuje přitom s domácími a zahraničními vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi i jinými právnickými osobami a vytváří podmínky pro účast členů akademické obce na této spolupráci.

 2. V souladu se strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti univerzity a v souladu se strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty (dále jen „strategický záměr fakulty“) rozvíjí fakulta vzdělávací a tvůrčí činnost v humanitních a sociálních vědách (zejména v antropologii, filosofii, historii a sociologii) a ve vědních oborech příbuzných, a to s důrazem na jejich vzájemnou provázanost.

 3. Fakulta poskytuje v souladu s § 23 a násl. a § 44 zákona o vysokých školách vysokoškolské vzdělání vedoucí k udělení:

    a. 

  akademického titulu bakalář (ve zkratce „Bc.“),

    b. 

  akademického titulu magistr (ve zkratce „Mgr.“),

    c. 

  akademického titulu doktor (ve zkratce „Ph.D.“).

 4. Fakulta uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání v humanitních a sociálních vědách. Podrobnosti upravuje řád celoživotního vzdělávání univerzity a opatření děkana.

 5. Fakulta uskutečňuje v souladu s § 72 a násl. zákona o vysokých školách habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných oborech.

 6. Fakulta poskytuje knihovnické služby.


Článek 4: Akademická obec fakulty

 1. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci fakulty (čl. 19 odst. 1) a studenti univerzity zapsaní na fakultě (dále jen „studenti fakulty“).

 2. Postavení hostujících profesorů upravuje statut univerzity.2

 3. K projednání aktuálních záležitostí lze svolat shromáždění členů akademické obce fakulty. Shromáždění svolává

    a. 

  děkan společně s předsedou akademického senátu fakulty,

    b. 

  děkan po projednání s předsedou akademického senátu fakulty, nebo

    c. 

  na základě usnesení akademického senátu fakulty jeho předseda po projednání s děkanem.ČÁST DRUHÁ: ORGANIZACE A ORGÁNY FAKULTY, AKADEMICKÉ PROSTŘEDÍ

Článek 5: Součásti a členění fakulty

 1. Součástí fakulty jsou fakultní pracoviště. Jednotlivá pracoviště jsou zřizována tak, aby jejich činnost umožňovala efektivní plnění úkolů fakulty.

 2. Fakulta se člení na fakultní pracoviště tří typů:

    a. 

  děkanát,

    b. 

  vědecko-pedagogická pracoviště,

    c. 

  jiná pracoviště.

 3. Seznam fakultních pracovišť a další náležitosti struktury a organizace fakulty určuje organizační řád fakulty, který stanoví děkan svým opatřením, k němuž se před jeho vydáním vyjadřuje akademický senát fakulty.

 4. Podrobnosti o organizaci jednotlivých fakultních pracovišť mohou stanovit jejich organizační řády, které jsou opatřením děkana.


Článek 6: Samospráva fakulty

Samosprávu fakulty vykonávají členové akademické obce fakulty prostřednictvím samosprávných akademických orgánů.


Článek 7: Samosprávné akademické orgány fakulty

 1. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát fakulty, děkan, vědecká rada fakulty a disciplinární komise fakulty.3

 2. Samosprávné akademické orgány dbají, aby členové akademické obce fakulty byli informováni o jejich činnosti a měli možnost se vyjádřit k otázkám, jimiž se tyto orgány zabývají. Dále dbají, aby členové akademické obce fakulty mohli podávat připomínky k činnosti těchto orgánů.


Článek 8: Akademický senát fakulty

 1. Akademický senát fakulty (dále jen „senát“) je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy univerzity a vnitřními předpisy fakulty.

 2. Senát je volen akademickou obcí fakulty. Senát za svou činnost odpovídá akademické obci fakulty.

 3. Senát tvoří 15 členů, 9 je voleno akademickými pracovníky fakulty z řad akademických pracovníků fakulty, 6 členů je voleno studenty fakulty z řad studentů fakulty. Funkční období členů senátu z řad akademických pracovníků je tříleté, funkční období členů senátu z řad studentů je dvouleté.

 4. Členství v akademickém senátu fakulty je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu.4

 5. Děkan, proděkani a tajemník fakulty mají právo účastnit se zasedání senátu s hlasem poradním.

 6. Před uplynutím funkčního období členství v senátu zaniká

    a. 

  společně se zánikem členství v akademické obci,

    b. 

  dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství v senátu, předsedovi senátu,

    c. 

  jestliže senát člena hlasováním zbaví mandátu z důvodu předem neomluvené neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích zasedáních senátu.

 7. Jestliže členství v senátu zanikne podle odstavce 6, je senát doplněn na úplný počet členů z řad zvolených náhradníků způsobem, který určuje volební řád senátu.

 8. Pravidla pro uskutečnění voleb členů senátu a jejich odvolávání stanoví volební řád akademického senátu.

 9. Činnost senátu a jeho orgánů upravuje jednací řád akademického senátu.


Článek 9

 1. Senát

    a. 

  na návrh člena senátu a poté, co si opatřil stanovisko děkana, schvaluje návrh jednacího řádu senátu,

    b. 

  na návrh děkana schvaluje návrhy ostatních vnitřních předpisů fakulty.

 2. Senát na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť.

 3. Senát dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání

    a. 

  členů vědecké rady fakulty,

    b. 

  členů a náhradníků disciplinární komise fakulty.

 4. Senát schvaluje

    a. 

  na návrh děkana strategický záměr fakulty a každoroční plán jeho realizace,

    b. 

  rozvahu příjmů a výdajů fakulty předloženou děkanem a kontroluje využívání peněžních prostředků fakulty,

    c. 

  výroční zprávu o činnosti fakulty a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,

    d. 

  podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě.

 5. Senát volí kandidáta na funkci děkana a může navrhnout odvolání děkana z funkce.

 6. Senát může navrhnout kandidáta na funkci rektora.

 7. Senát se vyjadřuje

    a. 

  k záměru jmenovat nebo odvolat proděkany,

    b. 

  k záměru jmenovat a odvolat tajemníka fakulty,

    c. 

  ke jmenování čestných členů vědecké rady,

    d. 

  k návrhu oblasti vzdělávání pro účely institucionální akreditace a k záměru vzdát se institucionální akreditace,

    e. 

  k návrhům studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, a projednává návrhy na jejich zrušení,

    f. 

  k dalším záležitostem, pokud to stanoví vnitřní předpis univerzity nebo vnitřní předpis fakulty, pokud se na tom sám usnese nebo pokud jej o vyjádření požádá děkan.

 8. Senát si může vyžádat stanovisko jiného orgánu fakulty nebo vedoucího fakultního pracoviště.

 9. Člen senátu má právo obrátit se na děkana s požadavkem na poskytnutí informací, které souvisejí s výkonem funkce člena senátu.

 10. Senát má právo seznamovat se se závěry jednání jiných orgánů fakulty a kolegia děkana a dalších poradních orgánů děkana.

 11. Senát sleduje celkový personální, vzdělávací, vědecký a hospodářský vývoj jednotlivých pracovišť fakulty. Vychází přitom zejména z výroční zprávy o činnosti fakulty, z výroční zprávy o hospodaření fakulty a ze sdělení o způsobu, jak byly rozděleny finanční prostředky.

 12. Senát se zabývá návrhy a podněty členů akademické obce fakulty a v odůvodněných případech je projednává s děkanem fakulty.


Článek 10: Vědecká rada fakulty

 1. Působnost vědecké rady fakulty (dále jen „vědecká rada“) stanoví zákon o vysokých školách.5 Vědecká rada se dále vyjadřuje k návrhům, které jí předloží děkan nebo stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity nebo vnitřní předpis fakulty.

 2. Předsedou vědecké rady je děkan, který jmenuje a odvolává ostatní členy vědecké rady s předchozím souhlasem senátu. Nejméně jedna třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické obce univerzity.

 3. Děkan do dvou měsíců od začátku svého funkčního období předloží senátu návrh na jmenování členů vědecké rady.

 4. Děkan může jmenovat čestným členem vědecké rady význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o fakultu nebo univerzitu. Čestný člen má právo účastnit se zasedání vědecké rady bez práva hlasovat. Před jmenováním čestného člena vědecké rady si děkan vyžádá vyjádření senátu.

 5. Funkční období členů vědecké rady jmenovaných děkanem končí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém začalo funkční období následujícího děkana. Délka funkčního období podle věty první se nevztahuje na čestné členy vědecké rady. Členství ve vědecké radě dále zaniká:

    a. 

  dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vědecké rady vzdává členství ve vědecké radě, děkanovi,

    b. 

  dnem, ke kterému děkan člena vědecké rady s předchozím souhlasem senátu odvolal.

 6. Činnost vědecké rady upravuje jednací řád vědecké rady.


Článek 11

 1. Vědecká rada:

    a. 

  projednává návrh strategického záměru fakulty a plány jeho realizace,

    b. 

  schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě,

    c. 

  navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě,

    d. 

  navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na fakultě,

    e. 

  vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách,6

    f. 

  vyjadřuje se k návrhu děkana na pověřování a odvolávání garantů bakalářských nebo magisterských studijních programů,

    g. 

  schvaluje další odborníky oprávněné zkoušet při státních zkouškách,7

    h. 

  vyjadřuje se k návrhu děkana na členy oborových rad doktorských studijních programů,

    i. 

  vyjadřuje se k obsahu a úrovni doktorského studia,

    j. 

  navrhuje vytvoření pracovního místa mimořádného profesora,

    k. 

  navrhuje přiznání pracovního označení „hostující profesor Univerzity Karlovy“ učiteli zahraniční vysoké školy,

    l. 

  navrhuje jmenování emeritního profesora,

    m. 

  vyjadřuje se k návrhu děkana na udělení titulu doktor honoris causa,

    n. 

  navrhuje jmenování akademického pracovníka fakulty profesorem in memoriam,

    o. 

  vyjadřuje se k návrhům smluv mezi univerzitou zastoupenou děkanem (§24 zákona o vysokých školách) a fyzickými nebo právnickými osobami, pokud se tyto smlouvy týkají vzdělávací nebo tvůrčí činnosti fakulty.

 2. Vědecká rada se vyjadřuje k dalším záležitostem, pokud

    a. 

  se na tom sama usnese,

    b. 

  ji o vyjádření požádá děkan nebo

    c. 

  stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity nebo vnitřní předpis fakulty.


Článek 12: Děkan

 1. Děkan je v čele fakulty a řídí její činnost.

 2. Děkan jedná a rozhoduje ve všech věcech fakulty, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům fakulty nebo orgánům univerzity.

 3. Kandidát na děkana je zpravidla volen z akademických pracovníků, kteří jsou členy akademické obce fakulty. Děkana jmenuje rektor na návrh akademického senátu fakulty.

 4. K řízení fakulty může děkan v rámci své působnosti a v mezích právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity a vnitřních předpisů fakulty vydávat opatření děkana, podle kterých se na fakultě postupuje. Stanoví-li tak vnitřní předpis fakulty či vnitřní předpis univerzity, je k vydání opatření děkana zapotřebí předchozího vyjádření senátu.

 5. Děkan je povinen odpovědět na otázku týkající se výkonu jeho funkce položenou senátem nebo přednesenou na zasedání senátu členem senátu.

 6. Funkční období děkana začíná dnem, ke kterému byl do této funkce jmenován rektorem.

 7. Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.8

 8. Postup při projednávání a schvalování návrhu na jmenování děkana, popř. na jeho odvolání z funkce, upravuje jednací řád senátu.

 9. Děkana zastupuje v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu proděkan určený děkanem.


Článek 13: Proděkani

 1. Proděkan zastupuje děkana v jím určeném rozsahu. Proděkany jmenuje a odvolává děkan.9 K záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany se vyjadřuje senát.

 2. Proděkanem je zpravidla akademický pracovník fakulty.

 3. Počet proděkanů a úseky jejich činnosti stanoví děkan po vyjádření senátu.

 4. Proděkan je povinen písemně odpovědět na otázku týkající se výkonu jeho funkce položenou písemně senátem nebo přednesenou na zasedání senátu členem senátu.

 5. Proděkan je v době své nepřítomnosti zastupován způsobem, který určí děkan. Je-li tato nepřítomnost delší než dva měsíce, ke způsobu zastupování se vyjadřuje senát.


Článek 14: Kolegium děkana

 1. Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani a tajemník fakulty, případně další osoby jmenované děkanem. Děkan a jeho kolegium tvoří vedení fakulty.

 2. V případě potřeby může děkan ustavit také rozšířené kolegium děkana. Jeho členem může být předseda senátu, případně další osoby jmenované děkanem.

 3. Poradní orgány děkana, proděkanů a tajemníka jsou uvedeny v organizačním řádu fakulty, který vydává opatřením děkan.


Článek 15: Tajemník fakulty

 1. Tajemník fakulty (dále jen „tajemník“) je orgánem fakulty,10 který řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.11

 2. Tajemník je podřízen děkanovi a je mu za svoji činnost odpovědný. Ve své činnosti spolupracuje s proděkany. Tajemník má právo účastnit se zasedání senátu s hlasem poradním. Tajemník je povinen písemně odpovědět na otázku týkající se výkonu jeho funkce položenou písemně senátem nebo přednesenou na zasedání senátu členem senátu.

 3. Tajemník dále v rozsahu stanoveném opatřením děkana řídí děkanát fakulty a případně jiná pracoviště a účelová zařízení vymezená organizačním řádem, který vydává opatřením děkan.

 4. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.12

 5. K výkonu své řídící působnosti může tajemník v mezích právních předpisů, vnitřních předpisů fakulty, vnitřních předpisů univerzity a opatření děkana vydávat opatření tajemníka, podle kterých se při řízení hospodaření a vnitřní správy fakulty postupuje.


Článek 16: Děkanát

 1. Děkanát zabezpečuje potřeby fakulty. Za tím účelem uskutečňuje zejména organizační, koordinační, konzultační, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studijní, vědecké, vnějších vztahů, zahraničních styků, ekonomické, personální, právní a vnitřní správy.

 2. Děkanát zabezpečuje po materiální a administrativní stránce činnost děkana, proděkanů, tajemníka, senátu, vědecké rady a dalších orgánů fakulty.

 3. Podrobnosti o organizaci děkanátu stanoví jeho organizační řád, který vydává opatřením děkan.


Článek 17: Disciplinární komise fakulty

 1. Disciplinární komise fakulty (dále jen „disciplinární komise“) projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

 2. Členy disciplinární komise jmenuje a odvolává po předchozím souhlasu senátu děkan z řad členů akademické obce fakulty dle vysokoškolského zákona a disciplinárního řádu pro studenty univerzity.13

 3. Počet a funkční období členů disciplinární komise a jejich náhradníků, podrobnosti o disciplinárních přestupcích, ukládání sankcí, jakož i o disciplinárním řízení a o přezkumném řízení v této věci, upravuje disciplinární řád pro studenty univerzity a disciplinární řád fakulty.ČÁST TŘETÍ: STUDIUM A STUDENTI

Článek 18

 1. Pro zajištění a kontrolu uskutečňování bakalářských a magisterských studijních programů působí na fakultě garanti nebo rady garantů těchto programů. Garanta studijního programu jmenuje rektor na návrh děkana po vyjádření vědecké rady fakulty; jde-li o studijní program, který fakulta neuskutečňuje samostatně, podává děkan příslušný návrh způsobem podle statutu univerzity.14 Garant (resp. rada garantů) studijního programu plní zejména úkoly stanovené statutem univerzity.15 Ve vztahu k vedení fakulty plní funkci poradce v odborných otázkách studijního programu.

 2. Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí, náplň tohoto studia určuje a jeho provádění organizuje oborová rada, kterou jmenuje rektor na návrh děkana po vyjádření vědecké rady fakulty. Podrobnosti upravují studijní a zkušební řád univerzity a pravidla pro organizaci studia na fakultě.

 3. Přijímání ke studiu na univerzitě včetně odvolacího řízení upravuje řád přijímacího řízení pro uchazeče univerzity. Další podrobnosti o organizaci přijímacího řízení stanoví děkan opatřením. Podání uchazečů ve věcech organizace přijímacího řízení vyřizuje příslušný proděkan; na požádání uchazeče přezkoumává vyřízení těchto podání děkan.

 4. Pravidla studia na univerzitě, včetně práv a povinností studentů a pravidel řízení v prvním stupni a odvolacího řízení při rozhodování o právech a povinnostech studentů, stanoví studijní a zkušební řád univerzity. Další požadavky studijních programů uskutečňovaných na fakultě a podrobnosti o organizaci studia na fakultě stanoví pravidla pro organizaci studia na fakultě.

 5. Pravidla o poskytování stipendií, jakož i o řízení v prvním stupni a odvolacím řízení v této věci, upravuje stipendijní řád pro studenty univerzity. Podrobnosti o poskytování stipendií na fakultě stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě.

 6. Podmínky studia cizinců upravuje čl. 23 statutu univerzity.

 7. Poplatky spojené se studiem upravuje čl. 24 statutu univerzity a příloha č. 2 statutu univerzity.

 8. Úhrady vybírané za některé úkony od studentů upravuje čl. 31 statutu univerzity.ČÁST ČTVRTÁ: AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI A OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI

Článek 19

 1. Akademickými pracovníky fakulty jsou ti profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí pracovníci, kteří jsou zaměstnanci univerzity zařazení na fakultě a vykonávají zde v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak vzdělávací, tak tvůrčí činnost.

 2. Pracovní smlouvy akademických pracovníků se uzavírají na základě výběrového řízení. Jeho pravidla upravuje řád výběrového řízení univerzity.

 3. Pracovní poměr docentů a profesorů se zpravidla sjednává na dobu neurčitou.

 4. Akademickému pracovníkovi fakulty se na jeho žádost v souladu s § 76 zákona o vysokých školách poskytne tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů fakulty. Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníkovi mzda.

 5. Postavení ostatních zaměstnanců řeší zejména zákoník práce a vnitřní předpisy univerzity.ČÁST PÁTÁ: STRATEGICKÝ ZÁMĚR, VÝROČNÍ ZPRÁVY, HODNOCENÍ ČINNOSTI A ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY

Článek 20: Strategický záměr fakulty

 1. Strategický záměr fakulty je základním programovým dokumentem fakulty. Fakulta zpracovává každoroční plány jeho realizace.

 2. Strategický záměr fakulty vychází z koncepcí rozvoje univerzity vyjádřených zejména v jejím strategickém záměru.

 3. Ze strategického záměru fakulty se vychází zejména při přípravě změn vnitřní organizace fakulty, nových studijních programů a zaměření vědecké, tvůrčí i další činnosti.


Článek 21: Výroční zprávy a jejich využití

 1. Výroční zpráva o činnosti fakulty a výroční zpráva o hospodaření fakulty se zpracovávají každoročně.

 2. Závěry výročních zpráv jsou využívány v řídící činnosti a pro účely každoročních plánů realizace strategického záměru fakulty a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností fakulty.


Článek 22: Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

 1. Systém zajišťování a vnitřního hodnocení respektuje specifika humanitně zaměřených oborů.

 2. Fakulta je při svém hodnocení vázána pravidly systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality univerzity a řádem pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy univerzity a poskytuje součinnost a potřebné údaje pro tato hodnocení.

 3. Hodnocení kvality fakulty je využíváno při tvorbě strategického záměru fakulty a při koncipování studijních programů.ČÁST ŠESTÁ: HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Článek 23: Hospodaření a správa majetku

 1. Orgány fakulty mají právo rozhodovat a jednat za univerzitu při nakládání s přidělenými finančními prostředky a s prostředky získanými z doplňkové činnosti.16 Orgány fakulty rovněž rozhodují o nakládání s majetkem univerzity v rozsahu stanoveném děkanem.17

 2. O hospodářském chodu fakulty rozhoduje děkan. Návrh děkana na roční rozdělení finančních prostředků fakulty schvaluje senát a kontroluje jejich využívání. Senát také schvaluje výroční zprávu o hospodaření.

 3. Pravidla hospodaření na fakultě upravuje Statut Univerzity Karlovy, vnitřní předpisy univerzity, zákon o vysokých školách a další právní předpisy a opatření děkana vydaná v mezích uvedených předpisů.

 4. Fakulta může umožnit zaměstnanci využívat fakultní zařízení nad rámec jeho pracovních povinností za předem stanovených podmínek.ČÁST SEDMÁ: AKADEMICKÉ INSIGNIE A OBŘADY

Článek 24: Akademické obřady

 1. Studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů skládají na začátku studia imatrikulační slib, jehož text je uveden v příloze č. 1 tohoto statutu.

 2. Při promoci skládají absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů slib, který se proslovuje latinsky. Znění příslušných slibů jsou přílohami č. 2, 3 a 4 tohoto statutu.

 3. Postup při imatrikulacích a promocích stanoví řád imatrikulací a promocí univerzity.


Článek 25: Akademické insignie

 1. Insignie fakulty je uložena na rektorátě univerzity. Podrobnosti o akademických insigniích upravuje čl. 55 statutu univerzity.

 2. Popis akademických insignií je uveden v příloze č. 3 statutu univerzity.


Článek 26: Logo fakulty

 1. Fakulta užívá logo, jehož součástí je červený znak univerzity a které je vytvořeno v souladu s pravidly jednotného vizuálního stylu univerzity. Typografie a barevnost fakultního logotypu je odvozená z logotypu univerzity. Podoba fakultního loga je v příloze č. 5 tohoto statutu.

 2. Vyžadují-li to okolnosti, může mít vlastní logo i další útvar v rámci fakulty či akce fakultou pořádaná. Podoba loga je vymezena pravidly jednotného vizuálního stylu univerzity a o jeho užívání rozhoduje děkan.ČÁST OSMÁ: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 27: Úřední deska

 1. Fakulta má svoji úřední desku.

 2. Úřední deska musí být zřetelně označena a umístěna na veřejně přístupném místě v sídle fakulty.

 3. Na úřední desce se vyvěšují písemnosti v souladu se správním řádem, zákonem o vysokých školách a dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy univerzity a vnitřními předpisy fakulty.

 4. Písemnosti vyvěšené na úřední desce se též zveřejňují ve veřejné části internetových stránek fakulty.


Článek 28: Zveřejňování informací

 1. Ve veřejné části internetových stránek fakulty se zveřejňují

    a. 

  zápisy z jednání samosprávných akademických orgánů fakulty a stálých poradních orgánů děkana a časový plán zasedání těchto orgánů, včetně informace o termínu a místu konání nejbližších zasedání,

    b. 

  opatření děkana,

    c. 

  vnitřní předpisy fakulty včetně úplných znění a odkaz na vnitřní předpisy univerzity zveřejněné podle statutu univerzity,

    d. 

  výroční zprávy o činnosti fakulty, výroční zprávy o hospodaření fakulty, strategické záměry fakulty a každoroční plány jejich realizace,

    e. 

  další informace, o kterých tak stanoví právní předpis, vnitřní předpis univerzity, vnitřní předpis fakulty, jakož i informace, o nichž tak určí děkan.


Článek 29: Razítka fakulty

 1. Fakulta používá úředního kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem „Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií“ v případech stanovených právním předpisem.

 2. Podoba a pravidla užívání ostatních razítek jsou v mezích daných opatřením rektora stanovena opatřením děkana.


Článek 30: Výkladové pravidlo

V případě pochybností vykládá ustanovení tohoto statutu senát.


Článek 31: Vnitřní předpisy fakulty

Vnitřními předpisy fakulty jsou:

  a. 

statut,

  b. 

pravidla pro organizaci studia,

  c. 

pravidla pro přiznávání stipendií

  d. 

disciplinární řád pro studenty,

  e. 

volební řád akademického senátu,

  f. 

jednací řád akademického senátu,

  g. 

jednací řád vědecké rady.ČÁST DEVÁTÁ: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32: Přechodné ustanovení

Osoby zvolené nebo jmenované do orgánů fakulty a fakultních pracovišť přede dnem nabytí účinnosti tohoto statutu se považují za osoby zvolené nebo jmenované podle tohoto statutu. Jejich funkční období není tímto statutem dotčeno s výjimkou členů vědecké rady, jejichž funkční období končí podle tohoto statutu.


Článek 33: Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Statut Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy ze dne 23. března 2001 včetně příloh, ve znění pozdějších změn.

 2. Zrušuje se Řád celoživotního vzdělávání Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, ve znění pozdějších změn, schválený Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 23. března 2001.

 3. Zrušuje se Řád pro hodnocení výuky studenty Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy schválený Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 6. prosince 2013.

 4. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy dne 9. listopadu 2017.

 5. Tento předpis nabývá platnosti i účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.18
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.

předseda AS FHS UK


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK
Příloha č. 1 Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy: IMATRIKULAČNÍ SLIB

Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek.Příloha č. 2 Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy: BAKALÁŘSKÝ SLIB

SPONDEBITIS IGITUR:


PRIMUM vos huius Universitatis, in qua baccalarii gradum acsenderitis, piam perpetuo


memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;


DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;


POSTREMO prudentiam eruditionemque vestram, a facultate praeceptam, facultatis


univrsitatisque iussa sequentes humani generis usui tantum atque hominum bono adhibituros.


SLIBUJI.Příloha č. 3 Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy: MAGISTERSKÝ SLIB

SPONDEBITIS IGITUR:


PRIMUM vos huius Universitatis, in qua magistri gradum ascenderitis, piam


perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos,


DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos,


POSTREMO studia humanitatis impigro labore culturos et provecturos non solum lucri


Causa, nec ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus


generis humani continetur, clarius effulgeat.


HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?


SPONDEO AC POLLICEORPříloha č. 4 Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy: DOKTORSKÝ SLIB

PRIMUM vos huius Universitatis, in qua gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros, eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos:


DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos:


POSTREMO studia rerum humanarum culturos et provecturos non ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat:


HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?


SPONDEO AC POLLICEOR.Příloha č. 5 Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy: LOGO FAKULTY

Poznámky

1

Čl. 15 odst. 2 a čl. 50 odst. 1 písm. c) statutu univerzity, Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy a Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy.

2

Čl. 40 statutu univerzity.

3

§ 25 odst. 1 zákona o vysokých školách.

4

§ 26 odst. 2 zákona o vysokých školách.

5

§ 30 zákona o vysokých školách.

6

§ 72 a § 74 zákona o vysokých školách.

7

§ 53 odst. 2 zákona o vysokých školách.

8

§ 28 odst. 4 zákona o vysokých školách.

9

§ 28 odst. 5 zákona o vysokých školách.

10

§ 25 odst. 2 zákona o vysokých školách.

11

§ 32 odst. 1 zákona o vysokých školách.

12

§ 32 odst. 2 zákona o vysokých školách.

13

§ 31 odst. 1 zákona o vysokých školách.

14

čl. 23 odst. 3 písm. b) statutu univerzity.

15

čl. 22 odst. 11 statutu univerzity.

16

§ 24 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách.

17

čl. 50 odst. 1 písm. c) statutu univerzity.

18

§ 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona o vysokých školách.

Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento řád dne 10. listopadu 2017.Poslední změna: 16. září 2021 11:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám