Disciplinární řád pro studenty

Disciplinární řád pro studenty Fakulty humanitních studií Univerzity karlovy

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), a podle Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, v platném znění, usnesl na tomto Disciplinárním řádu pro studenty Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1: Úvodní ustanovení

Disciplinární přestupky studentů zapsaných na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“), ukládání sankcí za tyto přestupky, disciplinární řízení a podrobnosti o disciplinární komisi fakulty (dále jen „komise“) upravuje zákon o vysokých školách,1 správní řád a Disciplinární řád Univerzity Karlovy.


Čl. 2: Disciplinární komise fakulty

 1. Komise má 6 členů, z toho polovinu tvoří studenti. Náhradníky jsou dva studenti a dva akademičtí pracovníci.

 2. Funkční období členů komise je dvouleté a začíná jmenováním.

 3. Členství členů a náhradníků komise zaniká

    a. 

  uplynutím funkčního období,

    b. 

  před uplynutím funkčního období

  1. zánikem členství v akademické obci fakulty,

  2. dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen či náhradník vzdá členství nebo náhradnictví v komisi,

  3. odvoláním děkanem po předchozím souhlasu akademického senátu fakulty.

 4. Na místo člena komise uprázdněné podle odstavce 3 písm. a) a b) nastupuje na dobu zbývající do konce funkčního období člena, jehož místo se uprázdnilo, náhradník určený děkanem.


Čl. 3: Pravidla jednání komise

 1. Pokud komise obdrží návrh na zahájení disciplinárního řízení s členem komise nebo náhradníkem, je tento člen nebo náhradník vyloučen z projednávání této věci.

 2. Komise rozhoduje tajným hlasováním.

 3. Komisi poskytuje součinnost děkanát.


Čl. 4: Přechodné ustanovení

 1. Disciplinární řízení zahájená před účinností tohoto řádu se dokončí podle tohoto řádu a podle Disciplinárního řádu pro studenty univerzity.

 2. Funkční období disciplinární komise jmenované před účinností tohoto řádu zůstává nedotčeno.


Čl. 5: Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty fakulty schválený Akademickým senátem univerzity dne 5. června 2008.

 2. Tento řád byl schválen senátem fakulty dne 20. dubna 2017.

 3. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem univerzity.2

 4. Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.

předseda AS FHS UK


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Poznámky

1

Zejména §§ 64 až 66 a § 69 zákona o vysokých školách.

2

§ 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o vysokých školách. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem univerzity dne 23. 6. 2017.


Poslední změna: 16. září 2021 10:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám