Jednací řád vědecké rady

Jednací řád Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto Jednacím řádu vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Článek 1: Úvodní ustanovení

 1. Tento řád upravuje činnost vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) stanovenou zákonem o vysokých školách, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy fakulty1.

 2. Vědecká rada fakulty (dále jen „vědecká rada“) je samosprávný akademický orgán fakulty.


Článek 2: Časový plán, svolání a program zasedání vědecké rady

 1. Vědecká rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát za akademický rok. Časový plán zasedání vědecké rady na akademický rok stanoví děkan.

 2. Zasedání vědecké rady svolává děkan. Zasedání vědecké rady může svolat též pověřený proděkan. Zasedání musí být svoláno do 30 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů vědecké rady, kteří nejsou čestnými členy vědecké rady.

 3. Program zasedání vědecké rady stanoví děkan s přihlédnutím k námětům členů vědecké rady.

 4. Člen vědecké rady nebo orgán fakulty může s dostatečným předstihem navrhnout zařazení bodu programu.

 5. Pozvání na zasedání vědecké rady s programem a podklady k jednotlivým bodům pořadu musí mít členové vědecké rady k dispozici nejméně tři dny před zasedáním. Pozvánky i podklady lze zasílat elektronicky. Ve výjimečných a zdůvodněných případech mohou být též materiály členům vědecké rady rozdány před zasedáním.

 6. Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, může děkan pozvat na zasedání vědecké rady i další osoby.


Článek 3: Jednání vědecké rady

 1. Jednání vědecké rady řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.

 2. Součástí jednání je schválení programu jednání.

 3. Ke každému bodu programu se koná rozprava. Každý člen a čestný člen vědecké rady má právo se v rozpravě vyjádřit k projednávaným otázkám. Se souhlasem vědecké rady se mohou rozpravy účastnit i hosté. Je-li k dispozici písemné stanovisko nepřítomného člena vědecké rady, musí být přečteno.

 4. Jednání vědecké rady je veřejné.

 5. Na návrh děkana nebo jím pověřeného proděkana se vědecká rada může usnést, že celé její jednání, nebo jeho část, budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by veřejnost jednání ohrozila osobnostní právo jednotlivce nebo důležitý zájem fakulty nebo univerzity; v takovém případě vědecká rada určí, kdo se uzavřeného jednání smí účastnit.

 6. Jednání vědecké rady je po dobu hlasování a případné předchozí rozpravy o návrhu na jmenování docentem nebo návrhu na jmenování profesorem uzavřené.


Článek 3a: Hybridní nebo distanční jednání vědecké rady

 1. Jednání vědecké rady je možné konat hybridním nebo distančním způsobem, pokud

    a. 

  z jiného právního předpisu nebo opatření vydaného na jeho základě vyplývá, že vědecká rada může zasedat distančně,

    b. 

  z vnitřního předpisu univerzity nebo stavu vyhlášeného na jeho základě vyplývá, že vědecká rada může zasedat distančně,

    c. 

  se na tom z důvodu zvláštního zřetele hodného vědecká rada usnese na svém zasedání nebo hlasováním mimo zasedání vědecké rady (dále jen „hlasování per rollam“).

 2. Skutečnost, že se zasedání koná hybridním nebo distančním způsobem, je členům vědecké rady sdělena elektronicky nejpozději 3 dny před konáním tohoto zasedání.

 3. Podrobnosti ohledně hybridního a distančního zasedání vědecké rady stanoví děkan opatřením.

¨

Článek 3b: Jednání a hlasování habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem

 1. Habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem mohou zasedat hybridně nebo distančně.

 2. Habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem mohou hlasovat elektronicky způsobem, který zajišťuje tajnost hlasování.

 3. Podrobnosti ohledně hybridního a distančního zasedání a elektronického hlasování habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem stanoví děkan opatřením.


Článek 4: Usnášeníschopnost a přijímání usnesení

 1. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů; do počtu členů se nezapočítávají čestní členové.

 2. Nevyplývá-li ze zákona o vysokých školách něco jiného2, je usnesení přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných.

 3. Návrh v řízení ke jmenování docentem a návrh v řízení ke jmenování profesorem nebude projednáván, pokud se zasedání účastní méně než dvě třetiny ze všech členů vědecké rady a jestliže s takovým postupem uchazeč o jmenování docentem, popřípadě profesorem, nevyslovil nesouhlas.


Článek 5: Hlasování

 1. Hlasování je veřejné.

 2. Tajným hlasováním rozhoduje vědecká rada

    a. 

  v případě stanoveném zákonem3, vnitřním předpisem univerzity nebo vnitřním předpisem fakulty;

    b. 

  v případě, že se na tom usnesla.

 3. V případě tajného hlasování se souhlas projevuje označením příslušného údaje na hlasovacím lístku.


Článek 6: Jednání a hlasování per rollam

 1. Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání vědecké rady, nebo k nimž se vědecká rada na svém zasedání nevyjádřila proto, že přestala být usnášeníschopná, mohou být z rozhodnutí děkana rozeslány členům vědecké rady, kteří nejsou čestnými členy vědecké rady, k hlasování per rollam.

 2. Hlasovat per rollam nelze o záležitosti, o níž se má rozhodnout tajným hlasováním (čl. 5 odst. 2). Tímto způsobem rovněž nelze jednat a hlasovat, vysloví-li s tím nejpozději ve lhůtě pro hlasování nesouhlas nejméně jedna třetina všech členů vědecké rady.

 3. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací formulář se rozešlou členům vědecké rady prostřednictvím uzavřené elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro hlasování, která nesmí být kratší než jeden týden od rozeslání.

 4. Hlasující člen vědecké rady elektronicky zašle vyplněný hlasovací formulář obsahující jméno a příjmení hlasujícího a jeho hlasování, tj. souhlas, nesouhlas, nebo zdržení se, ve lhůtě podle odstavce 3, jinak je jeho hlas neplatný.

 5. Hlasování je veřejné. Přílohou zápisu o hlasování per rollam je jmenovitý seznam členů vědecké rady s uvedením toho, jak každý z nich hlasoval.

 6. Návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů vědecké rady.

 7. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu ze zasedání vědecké rady, který je schvalován po proběhlém hlasování per rollam a je schvalován zároveň s ním.


Článek 7: Zápis

 1. O každém zasedání musí být učiněn zápis a nejpozději do 15 dnů ode dne zasedání zveřejněn jako předběžný zápis. Vědecká rada zápis schvaluje na svém nejbližším následujícím zasedání. Zápis se rozesílá (zpravidla elektronickou poštou) členům vědecké rady, předsedovi akademického senátu fakulty, proděkanům pro vědeckou činnost a zahraniční styky, vedoucím oddělení pro vědu a zahraniční styky; kromě toho se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek fakulty.

 2. Administrativní agendu vědecké rady zajišťuje pracovník děkanátu pověřený děkanem.


Článek 8: Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Jednací řád vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze schválený akademickým senátem fakulty 22. března 2001, ve znění pozdějších změn.

 2. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 19. října 2017 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy.4

 3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.

předseda AS FHS UK


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Poznámky

1

Čl. 10 a čl. 11 Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

2

§ 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách.

3

§ 72 odst. 9 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách.

4

Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento řád dne 10. 11. 2017.


Poslední změna: 16. září 2021 10:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám