Institucionální plán

Vnitřní fakultní soutěž v rámci Institucionálního plánu FHS UK pro 2019 - 2020

Vyhodnocení vnitřní fakultní soutěže projektů podávaných v rámci Institucionálního plánu Fakulty humanitních studií UK pro rok 2019-2020.


Kritéria vnitřní fakultní soutěže projektů podávaných v rámci Institucionálního plánu Fakulty humanitních studií UK pro rok 2019 - 2020


Protokol o hodnocení vnitřní fakultní soutěže projektů podávaných v rámci Institucionálního plánu Fakulty humanitních studií UK pro rok 2019 - 2020


Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolte, abychom Vás informovali o vyhlášení institucionálního programu pro VVŠ pro roky 2019 - 2020, zveřejněného na webových stránkách MŠMT, a v souladu s pravidly administrace v rámci UK vyhlašuji tímto vnitřní fakultní soutěž pro projekty v tematických okruzích I. a II., předkládané projekty musí být naplánovány jako jedno- až dvouleté.


I. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů;


II. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.


Při přípravě projektů podávaných do soutěže je nutné věnovat pozornost následujícím bodům:

• V rámci Institucionálního plánu je výše příspěvku pro VVŠ stanovena na dvouleté období 2019-2020. Cíle a aktivity tak musí být naplánovány na dva roky dopředu a v průběhu těchto let nebude možné IP aktualizovat.

• Je kladen důraz na popis konkrétních kvantitativních nebo kvalitativních indikátorů realizace projektu.

• U finančních požadavků je nutné uvést jejich závazné rozdělení na INV (investiční ) a NIV (neinvestiční),

maximální poměr investičních prostředků v rámci IP nesmí tvořit více než 35%.

• U projektů, které budou realizovány jako dvouleté, musí být uvedeny rozpočty i na rok 2020.

• U projektů je nutné předkládat předběžné, průběžné a závěrečné zprávy o plnění cílů projektu. O termínech budete včas informováni.

Projekty předkládejte, prosím, na připravených formulářích (žádost, rozpočet), které naleznete na webových stránkách fakulty - oddělení rozvoje.

Podepsané formuláře prosím odevzdávejte na oddělení rozvoje a současně zasílejte i v elektronické podobě na adresu rozvoj@fhs.cuni.cz


Termín odevzdání projektů je 15. září 2018.


Navržené projekty poté posoudí fakultní komise jmenovaná děkanem FHS UK a rozhodne, které, příp. s jakými úpravami, budou financovány.

Kritéria při hodnocení projektů budou zejména tato:

- soulad obsahu projektu s vyhlášenými tematickými okruhy a jejich bližší specifikací v informacích pro oba okruhy;

- přiměřenost jednotlivých položek rozpočtu;

- prokazatelnost přínosu pro fakultu.

V případě dotazů se obraťte na oddělení rozvoje (rozvoj@fhs.cuni.cz).


Srdečně zdravíme a těšíme se na další spolupráci,

oddělení pro rozvoj


Informace - studenti

Informace - učitelé

Vyhlášení

Formulář - žádost

Formulář - rozpočet

příloha č.1

příloha č.2


Podklad k vyplacení stipendia


Poslední změna: 3. říjen 2018 08:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám