Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.Oborové zaměření: sociokulturní antropologie


Markéta Zandlová, Ph.D., je sociální antropoložka. Dlouhou dobu se věnovala antropologii hranic a rovněž studiu vytváření sociálních identit, specificky identit etnických (monografie Zandlová, M. 2015. Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku. Praha: FHS UK). V posledních letech se vedle metodologických otázek etnografického výzkumu zaměřuje na problematiku sociálních aspektů klimatické změny, které studuje na příkladu diskurzů a praxí, spojených s projevy narůstajícího sucha v České republice.

Aktuálně je hlavní řešitelkou interdisciplinárního aplikovaného projektu Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci (www.pribehysucha.cuni.cz; TAČR TL02000048, 2019 - 2022), v němž spolupracuje s přírodovědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. a z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.


V roce 2021 byla zvolena předsedkyní České asociace pro sociální antropologii (CASA). Je zakládající členkou EASA Environment and Anthropology network; je členkou Akademického senátu FHS UK.


 • Antropologie klimatické změny

 • Studia identit

 • Antropologie hranic

 • Urbánní antropologie

 • Aplikovaná antropologie

 • Kvalitativní metodologie a etika výzkumuKontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS


Vyučované kurzy:


Viz SIS


Vzdělání


 • 2015 – Ph.D., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, doktorský studijní obor Antropologie, disertační práce „Aromuni v Bulharsku. Sítě a kontexty“

 • 2006 – Mgr., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, obor Obecná antropologie

 • 2005 – Mgr., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Teorie kultury (Mgr.)

 • 2003 – Bc., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, obor Základy humanitní vzdělanosti


Zaměstnání


 • 2020 - dosud: odborná asistentka, FHS UK (Katedra sociální a kulturní antropologie; Společenskovědní modul)

 • 2007: Multikulturní centrum Praha, asistentka koordinátora projektů Vládní kampaně na podporu rovných příležitostí pro všechny v ČR


Další pracovní zkušenosti
Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference


 • 2019 - 2021: hlavní řešitelka grantu TAČR TL02000048: Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci. Spolu s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

 • 2017: hlavní řešitelka dílčího grantu „Urbánní procesy v městském prostředí“. SVV Glokalizovaný svět a jeho místa, VS 260 470

 • 2017: hlavní řešitelka grantu „České sucho“. Progres Q22_206022_28

 • 2009: Analýza bulharského menšinového tisku v ČR. Projekt „Analýza periodik vydávaných organizacemi národnostních menšin, na které je poskytována dotace ze státního rozpočtu". Zadavatel: Úřad vlády – Rada vlády pro národnostní menšiny; realizace: o.s. Média 007

 • 2008: Terénní výzkum „Politika zaměstnanosti ve vztahu k Romům. Posouzení kvalifikačních předpokladů a dovedností Romů pro jejich uplatnění na trhu práce". Zadavatel: Světová banka a Úřad vlády ČR; realizace: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

 • 2007: Terénní výzkum „Aromuni v Bulharsku - sítě a kontexty“. Program GAUK 7601/2007

 • 2006: Terénní výzkum „Zmapování typů kriminality v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna". Zadavatel: Odbor bezpečnostní politiky MV ČR; realizace: CAAT při Katedře antropologie FF ZČU v Plzni

 • 2006: Terénní výzkum „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorbční kapacity subjektů působících v této oblasti". Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; realizace: GAC spol.s.r.o.Vybrané publikace


 • ZANDLOVÁ, M. 2020. Etika výzkumu. In: Novotná, H.; Špaček, O.; Šťovíčková Jantulová, M. (eds). Metody výzkumu ve společenských vědách, Praha, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. S. 57-90

 • ZANDLOVÁ, M. 2020. Rozhovor. In: Novotná, H.; Špaček, O.; Šťovíčková Jantulová, M. (eds). Metody výzkumu ve společenských vědách, Praha, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. S. 315-352

 • ZANDLOVÁ, M. 2015. Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku. Praha: FHS UK. ISBN 978-80-87398-83-8

 • VAŇKOVÁ, M. 2012: Bulgarian Aromanian elites and identity politics in cross-border networks. In: Nowicka, E. (ed): The Politics of Culture. Perspectives in stateless nationalities/ethnic groups. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. S. 45 – 56

 • VAŇKOVÁ, M. 2010: Výzkumník lapený: Úvahy k (a)symetrii vztahů mezi výzkumníkem a zkoumaným. Biograf (52-53): 103 – 118

 • VAŇKOVÁ, M. 2010: Město Moskopole v paměti bulharských Aromunů. Mýtus, paměť, identity. In: Soukupová, B., Novotná, H., Jurková, Z., Stawarz, A.: Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Bratislava: Zing Print. S. 227-246


Poslední změna: 22. únor 2022 11:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám