Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.


Oborové zaměření: sociokulturní antropologie


Markéta Zandlová, Ph.D., je sociální antropoložka. V posledních letech se ve své badatelské i pedagogické činnosti zabývá tematikou klimatické krize a jejích dopadů na společnost. Zaměřuje se na problematiku nárůstu sucha v České republice, které studuje v interdisciplinární spolupráci s přírodními vědci (www.pribehysucha.cz). V aplikovaných výzkumech se věnuje především prosazování participativního rozhodování v oblasti řešení environmentálních rizik.


Vedle environmentální antropologie ji zajímají antropologické konceptualizace prostoru, studium materiality a "více-než lidských" světů, a metodologické otázky etnografického výzkumu.


V letech 2021 - 2022 byla předsedkyní České asociace pro sociální antropologii (CASA), je zakládající členkou EASA Environment and Anthropology network, od roku 2023 je členkou Rady etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.


 • Antropologie klimatické změny

 • Studia identit

 • Antropologie hranic

 • Urbánní antropologie

 • Aplikovaná antropologie

 • Kvalitativní metodologie a etika výzkumuKontakt a konzultační hodiny:


Viz SISVyučované kurzy:


Viz SISVzdělání


 • 2015 – Ph.D., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, doktorský studijní obor Antropologie, disertační práce „Aromuni v Bulharsku. Sítě a kontexty“

 • 2006 – Mgr., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, obor Obecná antropologie

 • 2005 – Mgr., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Teorie kultury (Mgr.)

 • 2003 – Bc., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, obor Základy humanitní vzdělanosti


Zaměstnání


 • 2020 - dosud: odborná asistentka, FHS UK (Katedra sociální a kulturní antropologie; Společenskovědní modul)

 • 2007: Multikulturní centrum Praha, asistentka koordinátora projektů Vládní kampaně na podporu rovných příležitostí pro všechny v ČRDalší pracovní zkušenosti


 • 2021 – dosud: odborné konzultace klimatické komunikace, Člověk v tísni, o.p.s

 • 2021 – 2022: předsedkyně České asociace pro sociální antropologii (CASA)

 • 2014 – 2020: členka redakční rady časopisu Biograf

 • 2016 – 2017: členka redakční rady časopisu Český lid / Czech Ethnological Journal

 • popularizace vědy: www.pribehysucha.czDomácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference


 • 2019 - 2022: hlavní řešitelka grantu TAČR TL02000048: Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci. Spolu s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.


 • 2017: hlavní řešitelka dílčího grantu „Urbánní procesy v městském prostředí“. SVV Glokalizovaný svět a jeho místa, VS 260 470


 • 2017: hlavní řešitelka grantu „České sucho“. Progres Q22_206022_28


 • 2009: Analýza bulharského menšinového tisku v ČR. Projekt „Analýza periodik vydávaných organizacemi národnostních menšin, na které je poskytována dotace ze státního rozpočtu". Zadavatel: Úřad vlády – Rada vlády pro národnostní menšiny; realizace: o.s. Média 007


 • 2008: Terénní výzkum „Politika zaměstnanosti ve vztahu k Romům. Posouzení kvalifikačních předpokladů a dovedností Romů pro jejich uplatnění na trhu práce". Zadavatel: Světová banka a Úřad vlády ČR; realizace: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.


 • 2007: Terénní výzkum „Aromuni v Bulharsku - sítě a kontexty“. Program GAUK 7601/2007


 • 2006: Terénní výzkum „Zmapování typů kriminality v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna". Zadavatel: Odbor bezpečnostní politiky MV ČR; realizace: CAAT při Katedře antropologie FF ZČU v Plzni


 • 2006: Terénní výzkum „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorbční kapacity subjektů působících v této oblasti". Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; realizace: GAC spol.s.r.o.Vybrané publikace


Zandlová, M., Čada, K. 2023. Ethnographer as honest broker: the role of ethnography in promoting deliberation in local climate policies. Critical Policy Studies, DOI: 10.1080/19460171.2023.2258174<https://doi.org/10.1080/19460171.2023.2258174>


Zandlová, M., Skokanová, H. & Trnka, M. 2023. Landscape Change Scenarios: Developing Participatory Tools for Enhancing Resilience to Climate Change. Environmental Management 72, 631–656 (2023). https://doi.org/10.1007/s00267-023-01840-x


Zandlová, M., Skokanová, H. 2023. Voda a sucho v perspektivě sociálních věd. Sborník příspěvků 15. bienální konference Asociace pro vodu ČR, str. 12-21. ISBN 978-80-908629-3-7


Zandlová, M. 2020. Etika výzkumu. In: Novotná, H.; Špaček, O.; Šťovíčková Jantulová, M. (eds). Metody výzkumu ve společenských vědách, Praha, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. S. 57-90


Zandlová, M. 2020. Rozhovor. In: Novotná, H.; Špaček, O.; Šťovíčková Jantulová, M. (eds). Metody výzkumu ve společenských vědách, Praha, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. S. 315-352


Zandlová, M. 2015. Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku. Praha: FHS UK (Charles University Monographs Competition Award)


Vaňková, M. 2012. Bulgarian Aromanian elites and identity politics in cross-border networks. In: Nowicka, E. (ed): The Politics of Culture. Perspectives in stateless nationalities/ethnic groups. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. S. 45 – 56


Vaňková, M. 2010. Výzkumník lapený: Úvahy k (a)symetrii vztahů mezi výzkumníkem a zkoumaným. Biograf (52-53): 103 – 118


Vaňková, M. 2010. Město Moskopole v paměti bulharských Aromunů. Mýtus, paměť, identity. In: Soukupová, B., Novotná, H., Jurková, Z., Stawarz, A.: Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Bratislava: Zing Print. S. 227-246


Poslední změna: 13. listopad 2023 10:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám