Katedra sociologie

Vedoucí katedry

Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.

vedoucí katedry

e-mail:

kancelář 2.07


osobní profil


Asistentka katedry

Barbora Benešovská

asistentka katedry


Kontakt: místnost č. 2.08, e-mail:

Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 10:00 - 14:00


Členové katedry

Mgr. Karel Čada, Ph.D. (místnost 2.37)

Mgr. Karel Černý, Ph.D. (místnost č. 2.06)

Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D. (místnost č. 2.39)

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. (místnost 2.37)

prof. Miloš Havelka, CSc. (místnost č. 2.07)

Ivy Ann Helman, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.40)

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D. (místnost č. 2.40)

doc. PhDr. Blanka Knotková Čapková, Ph.D. (místnost č. 2.39)

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. (místnost č. 2.39)

PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. (místnost č. 2.38)

Dagmar Lorenz-Meyer M.A., Ph.D. (místnost č. 2.39)

doc. Ing. Karel Müller, CSc. (místnost č. 2.07)

Mgr. Marek Německý, Ph.D. (místnost č. 2.05)

Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. (místnost č. 2.38)

PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (místnost č. 2.38)

doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.37)

Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (místnost č. 2.07)

Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (místnost č. 2.07)

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. (místnost č. 2.06)

Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.07)


Studijní programy vyučované zaměstnanci katedry

Kontaktní údaje garantů a tajemníků jednotlivých studijních programů, jakož i studijní plány a další důležité informace týkající se studia, naleznete na stránkách patřičných programů (viz odkazy níže).Aktuality

Podpora vědy a výzkumu


Cooperatio Sociologie a aplikované sociální vědy (SOAS)


Grémium SOAS

Doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. – koordinátorka SOAS

Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. – vedoucí Katedry sociologie

Mgr. Dana Hradcová, Ph.D. – vedoucí Katedry aplikovaných sociálních věd

Doc. Monika Bosá, Ph.D.

Doc. Věra Sokolová, Ph.D.

Doc. Ing. Marie Dohnalová


Pořadí prioritních výstupů pro rozvoj vědní oblasti SOAS

1. Články v časopisech AIS (s IF)

2. Monografie (v češtině i angličtině) v renomovaných nakladatelstvích

3. Příprava výzkumných projektů/grantů (GAČR, TAČR ad.)

4. Články v oborově významných národních časopisech (Scopus apod.)

5. Aktivní účast (tj. s přijatým konferenčním příspěvkem) na zahraničních konferencích/seminářích

6. Aktivní účast na domácích konferencích/seminářích

7. Pořádání a spolupořádání konferencí/seminářů, zejména mezinárodních

8. Editování a pořádání kolektivních monografií či monotematických čísel časopisů, zejména mezinárodních

9. Jiné výstupy v případě aplikovaného výzkumu nebo v rámci veřejné prospěšnosti, rozvoje vědního oboru, sociální relevance apod.


Příklady podporovaných činností

 • Korektura článku v angličtině

 • Korektura žádosti o grant/projekt v angličtině (např. GAČR)

 • Poplatek za open access publikaci

 • Příspěvek na vydání publikace (zejména v zahraničním vydavatelství) )

 • Cestovné na konferenci

 • Pozvání zahraniční badatelky (badatele) na mezinárodní výzkumný workshop

 • Pokrytí části nákladů na specifickou výzkumnou činnost, která povede k publikovaným výstupům (např. zaplacení databáze pro sběr dat; zaplacení poplatku za analytickou platformu; odměny účastníkům fokusních skupin, cestovné použité při sběru dat ad.) nebo náklady spojené s aplikovaným výzkumem v rámci veřejné prospěšnosti, rozvoje oboru, řešení aktuálních sociálních otázek apod. (např. cestovné či odměna účastníkům z tzv. marginalizovaných skupin)

 • Členské příspěvky v profesních asociacích (zohledňuje se přitom výzkumná a publikační aktivita žadatele/ky, též aktivita v rámci asociace – např. členství v orgánech asociace, podílení se na pořádání konference, práce v radě časopisu, pořádání letní školy pro doktorandy apod.)


Program Cooperatio na FHS UK

Program Cooperatio na webu Univerzity Karlovy


PWP PREZENTACE/PRESENTATION ON SCIENCE AND RESEARCH FUNDING OPPORTUNITIES AT FHS UK, basic information for Ph.D. students


Kdo se může o podporu v Cooperatio SOAS ucházet?

Podpora je určena akademickým pracovníkům a pracovnicím, kteří jsou součástí Cooperatio SOAS na FHS UK. O podporu se mohou ucházet rovněž studenti a studentky doktorských studijních programů, kteří jsou součástí Cooperatio SOAS.


Proces posuzování žádosti

 • Předložené žádosti jsou nejprve evidovány OVV a poté posuzovány grémiem SOAS.

 • Grémium si vyhrazuje právo požádat o případné doplnění žádosti o další relevantní informace. Grémium si vyhrazuje právo na případné úpravy navrhovaných rozpočtů.

 • Rozhodnutí grémia o podpoření / nepodpoření / prozatímním odložení záměru bude žadatele či žadatelku informovat Oddělení vědy a výzkumu FHS UK (OVV).


Termíny

V průběhu roku jsou vyhlašovány cca 2 standardní oborové výzvy Cooperatio SOAS - sledujte aktuální výzvy, o nichž informuje Oddělení vědy a výzkumu FHS UK.

Na začátku akademického roku bývá vyhlašována též provizorní výzva (tj. v době rozpočtového provizoria) na pokrytí nutných nákladů v období leden – březen.


Způsob podání žádosti

 1. Vyplněním formuláře (existuje česká i anglická verze) žádosti o udělení podpory rozesílaného spolu s výzvou OVV

 2. Spolu s relevantními přílohami (např. rukopis práce, nakladatelská smlouva, potvrzení o přijetí článku k publikaci, atd., v případě studentů a studentek písemné vyjádření podory žádosti ze strany školitele či školitelky) zasláním vyplněného formulář na adresu .


Zdůvodnění žádosti

 1. Stručný popis záměru vedoucího k vytvoření vědeckého či tvůrčího počinu (resp. výsledku), a to se zdůrazněním plánovaného publikačního výstupu, spolu s časovým harmonogramem realizace záměru.

 2. Charakteristiku plánovaného publikačního výstupu s uvedením, v jakém roce a v jakém časopise (vydavatelství) publikace vyjde. Publikace jsou preferovaným vědeckým výstupem.

 3. Relevantní přílohy: rukopis práce, jejíž vydání má být podpořeno, příp. smlouva s nakladatelem, potvrzení o přijetí článku k publikaci, apod.

 4. Stručné a přesné zdůvodnění finančních požadavků.

 5. Údaje o navrhovateli či navrhovatelce a o případném zapojení dalších akademických pracovnic a pracovníků v rámci příslušného oboru programu Cooperatio.


Důležité upozornění!

V případě, že návrh zahrnuje platbu do zahraničí, je nutné věnovat pozornost následujícímu:


 • Nákup knihy ze zahraničí: PŘIPOČÍST 10% ceny knihy (DPH)

 • Nákup jakéhokoli dalšího zboží ze zahraničí: PŘIPOČÍST 21% ceny zboží (DPH)

 • Vydání knihy v zahraničí: PŘIPOČÍST 21% ceny z celkové částky (DPH)

 • Poplatek za účast na zahraniční konferenci, které se účastníte ONLINE: PŘIPOČÍST 21% ceny poplatku (DPH). Pokud se žadatel/ka účastní konference v zahraničí osobně, není třeba nic připočítávat. Totéž se týká také pobytu v zahraničních ubytovacích zařízeních (např. při účasti na konferenci nebo při ubytování během zahraničního terénního výzkumu).


Podpora vědecké činnosti doktorandů

Na doktorandy se vztahují všechny uvedené informace. Při posuzování jejich žádostí (zejména pokud jsou většího rozsahu) je také hodnoceno:


 • jestli doktorandka či doktorand v minulosti podal/a žádost o grant v GAUK, případně již získal/a podporu GAUK

 • jestli doktorandka či doktorand spolupracuje s akademickým pracovníkem na výzkumném projektu či psaní publikace (to by mělo být vidět ve vyjádření školitele, jež je součástí podané žádosti)

 • pokud doktorandka či doktorand již mají předchozí vědecké publikace


Doktorandi na rozdíl od akademických pracovníků mohou požádat o publikační podporu z Cooperatia. Jde o stipendium na dobu 1-4 měsíců ve výši 5-15 tisíc Kč/měsíc. Smyslem stipendia je vytvořit pro výjimečné studentky a studenty prostor, aby napsali či dopsali odborný článek (ideálně do zahraničního časopisu s IF) dedikovaný na FHS UK, a to dočasným navýšením jejich stipendia z prostředků Cooperatia. Tuto podporu uděluje grémium ve výjimečných případech.


Dedikace a publikování

 • Všechny publikace podpořené z Coopu musí být dedikovány na FHS UK.

 • U aktivit (typu konference, workshop) je FHS pořadatelem, spolu-pořadatelem apod. a je uvedena na materiálech (výzkumná zpráva, PWP prezentace, poster apod.).

 • Publikace podpořené z Cooperatia jsou typicky zaměstnaneckým dílem (tj. smlouvu o vydání autor/ka konzultuje s Edičním oddělením FHS UK).


Závěrečná zpráva o výstupech

 • Po ukončení podpořené aktivity napíše žadatel/ka závěrečnou zprávu, kde uvede dosažené výstupy (např. článek s názvem XY vyšel v časopise XX, číslo, ročník; případně byl přijat k publikaci, byl přijat (odevzdán) do recenzního řízení atd.)

 • Když nebyly dosaženy plánované  výsledky, žadatel/ka vysvětlí proč, zdůvodní případný posun ve výstupech apod.

 • Zpráva má rozsah 0,5 - 2 NS (formulář bude vložen zde v průběhu 2023). Využití finančních prostředků eviduje Oddělení vědy a výzkumu a není třeba je uvádět do závěrečné zprávy.

 • Závěrečnou zprávu na příspěvky v roce 2023 je třeba poslat nejpozději do 5. 1. 2024 na adresu tajemnice Katedry sociologie: .


Kompletní informace k procesu podávání žádosti o podporu v češtině i v angličtině spolu s formuláři naleznete na stránce výzvy.Poslední změna: 15. únor 2024 12:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám