Katedra sociální a kulturní antropologie

Vedoucí katedry

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.

vedoucí katedry

e-mail:

kancelář 2.08


osobní profil


Asistentka katedry

Barbora Benešovská

asistentka katedry


Kontakt: místnost č. 2.08, e-mail:

Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 10:00 - 14:00


Členové katedry

Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (místnost č. 2.09)

PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (místnost č. 2.08)

Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. (místnost č. 2.09)

PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (místnost č. 2.09)

Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. (místnost č. 2.08)

doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D. (místnost č. 2.08)

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (místnost č. 2.10)

PhDr. Jaroslav Klepal, Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (místnost č. 2.09)

Mgr. Michal Lehečka, Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (místnost č. 2.08)

Mgr. Oldřich Poděbradský, Ph.D. (místnost č. 2.10)

PhDr. Ivan Rynda (místnost č. 2.13)

Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D. (místnost č. 2.10)

Melanie Sindelar, MSc. Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. (místnost č. 2.08)

doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (místnost č. 2.10)

David Verbuč, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (místnost č. 2.09)


Studijní programy vyučované zaměstnanci katedry

Kontaktní údaje garantů a tajemníků jednotlivých studijních programů, jakož i studijní plány a další důležité informace týkající se studia, naleznete na stránkách patřičných programů (viz odkazy níže).Podpora vědy a výzkumu

Cooperatio

Strategie a organizace rozdělování institucionální podpory pro vědní oblast sociální a kulturní antropologie a etnologie:


Grémium

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.


Priority rozvoje vědní oblasti SKA

1. Studie v časopisech AIS (korektury, překlady, open access atp.)

2. Monografie (v češtině i angličtině) v renomovaných nakladatelstvích

3. Studie ve vlivných národních časopisech

4. Aktivní účast na zahraničních konferencích/seminářích

5. Aktivní účast na domácích konferencích/seminářích

6. Příprava výzkumných projektů/grantů

7. Další publikační náklady

8. Pořádání a spolupořádání konferencí/seminářů

9. Členské příspěvky v profesních organizacích

10. Popularizace a aplikace vázaná na vlastní výzkumnou činnost, sociální relevance


Strategie rozhodování

  • budou podporovány výstupy a projekty členů a členek katedry, doktorandů a doktorandek a dalších odborných a vědeckých pracovníků a pracovnic FHS UK, které oborově spadají pod vědní oblast SKA (obory SKA a etnologie) a jejichž výstupy korespondují s rozvojem této vědní oblasti;

  • žádosti typu 1 a 2 (popř. 3) by měly být prioritně adresovány mezi Strategické priority FHS UK;

  • žádosti typu (3)4-10 by měly být prioritně adresovány vědní oblasti SKA/KSKA;

  • o žádostech adresovaných vědní oblasti SKA, jakož i o neúspěšných žádostech z oblasti Strategických priorit, bude grémium rozhodovat víceméně v souladu s výše pojmenovanými prioritami SKA, ovšem s přihlédnutím k významnosti výsledku;

  • grémium vědní oblasti může podle uvážení krátit prostředky, které jsou žádány.


Stanovy programu Cooperatio pro Sociální a kulturní antropologii

Program Cooperatio na FHS UK

Program Cooperatio na webu Univerzity Karlovy


Aktuální výzva

2. kolo výzvy k předkládání žádostí o podporu vědecké a tvůrčí činnosti směřující k rozvoji vědních oborů v rámci programu Cooperatio SCAN


English version


Kdo se může o podporu ucházet?

Podpora je určena akademickým pracovníkům a pracovnicím, kteří/které jsou součástí oborové skupiny Cooperatio SCAN na FHS UK.

O podporu se mohou ucházet rovněž studenti a studentky doktorských studijních programů, kteří/které se přihlásili k programu Cooperatio SCAN. Studující doktorských studijních programů mohou předkládat žádosti o podporu výhradně s písemně vyjádřenou podporou žádosti od svého školitele/své školitelky.


Termíny

Žádosti se podávají v termínu do 18. 9. 2023 včetně.

O rozhodnutí podpoření/nepodpoření/odložení záměru k financování budou žadatelé informováni nejpozději k 25. 9. 2023


Způsob podání žádosti

Vyplněné formuláře zasílejte prosím na adresu cooperatio@fhs.cuni.cz a do předmětu uveďte "SCAN_2023_2".Zdůvodnění žádosti

Žádosti předkládané v rámci této výzvy jsou zpracovávány prostřednictvím formuláře a mají tyto náležitosti:


  • Stručný popis záměru vedoucího k vytvoření vědeckého či tvůrčího počinu (resp. výsledku) a to se zdůrazněním plánovaného publikačního výstupu, spolu s časovým harmonogramem realizace záměru.

  • Charakteristika plánovaného publikačního výstupu s uvedením, v jakém roce a v jakém časopise (vydavatelství) publikace vyjde. Publikace jsou preferovaným vědeckým výstupem.

  • Relevantní přílohy: rukopis práce, jejíž vydání má být podpořeno, příp. smlouva s nakladatelem, potvrzení o přijetí článku k publikaci, apod.

  • Stručné a věcné zdůvodnění finančních požadavků.

  • Údaje o navrhovateli či navrhovatelce a o případném zapojení dalších akademických pracovnic a pracovníků v rámci příslušného oboru programu Cooperatio.


Důležité upozornění!

V případě, že návrh zahrnuje platbu do zahraničí, je nutné věnovat pozornost následujícímu:


Nákup knihy ze zahraničí: PŘIPOČTĚTE 10% ceny knihy (DPH)

Nákup jakéhokoli dalšího zboží ze zahraničí: PŘIPOČTĚTE 21% ceny zboží (DPH)

Vydání knihy v zahraničí: PŘIPOČTĚTE 21% ceny z celkové částky (DPH)

Poplatek za účast na zahraniční konferenci, které se účastníte ONLINE: PŘIPOČTĚTE 21% ceny poplatku (DPH).


Pokud se žadatel/ka účastní konference v zahraničí osobně, není třeba nic připočítávat. Totéž se týká také pobytu v zahraničních ubytovacích zařízeních (např. při účasti na konferenci nebo při ubytování během zahraničního terénního výzkumu).


Proces posuzování žádostí

Předložené žádosti posuzuje grémium složené se zástupců FHS UK v příslušné Radě Cooperatio SCAN a vedoucí Katedry sociální a kulturní antropologie na FHS UK. Grémium si vyhrazuje právo požádat o případné doplnění žádosti o další relevantní informace. Grémium rozhoduje o schválení/neschválení žádostí k financování a o případných úpravách navrhovaných rozpočtů.

O rozhodnutí grémia o podpoření / nepodpoření / prozatímním odložení záměru bude žadatel či žadatelku informovat Oddělení vědy a výzkumu FHS UK.


Formulář žádosti


Application Form – EN


Výzkumné projekty s podílem členů a členek katedry

Researching the transnational organization of senior care, labor and mobility in Central and Eastern Europe (CareOrg)

Petra Ezzeddine, Ph.D., Olga Gheorghiev, Ph.D. a JUDr. Maroš Matiaško LL.M.


Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci

Markéta Zandlová, Ph.D.


Muzeum Olgy Fečové: Rodinné hudební světy romského primáše

Námět a scénář: doc. PhDr. Zuzana Jurková, PhD.


Můžeme hrát spolu. Využití sociálně-homogenizačního potenciálu kolektivních hudebních performancí

doc. PhDr. Zuzana Jurková, PhD., Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D., David Verbuč, M.A., Ph.D.


Poslední změna: 15. únor 2024 15:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám