Katedra sociální a kulturní antropologie

Vedoucí katedry

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.


Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.

vedoucí katedry


Kontakt: místnost č. 2.08, e-mail:

Adresa: FHS UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň


Asistentka katedry

Barbora Benešovská

asistentka katedry


Kontakt: místnost č. 2.08, e-mail:

Úřední hodiny: úterý a středa 10:00 - 14:00


Členové katedry

Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (místnost č. 2.09)

PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (místnost č. 2.08)

Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. (místnost č. 2.09)

PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (místnost č. 2.09)

Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. (místnost č. 2.08)

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (místnost č. 2.10)

PhDr. Jaroslav Klepal, Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (místnost č. 2.09)

Mgr. Michal Lehečka, Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (místnost č. 2.08)

Mgr. Oldřich Poděbradský, Ph.D. (místnost č. 2.10)

PhDr. Ivan Rynda (místnost č. 2.13)

Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. (místnost č. 2.08)

doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (místnost č. 2.10)

David Verbuč, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (místnost č. 2.09)


Studijní programy vyučované zaměstnanci katedry

Kontaktní údaje garantů a tajemníků jednotlivých studijních programů, jakož i studijní plány a další důležité informace týkající se studia, naleznete na stránkách patřičných programů (viz odkazy níže).


Aktuality


Dobrovolníci pro SIEF: Brno 2023


V Brně se bude ve dnech od 7. do 10. června 2023 konat mezinárodní kongres etnologů, folkloristů, účastní se ho ale také ve velkém počtu i sociální a kulturní antropologové. Je zde příležitost se kongresu zúčastnit jako dobrovolník. Viz pozvánka organizátorů.


Účast v týmu dobrovolníků Vám nejen umožní se kongresu zúčastnit,


 • dobrovolník má hrazen konferenční poplatek,

 • organizátoři pro mimobrněnské plánují zajistit ubytování,

 • dobrovolník má možnost účastnit se přednášek etnologů a antropologů (zejména atraktivní jsou keynotes),

 • setká se kolegy i v rámci neformálních příležitostí,

 • bude pracovat v týmu s kolegy, kteří studují obor na dalších univerzitách či fakultách v ČR, což může přispět nyní i v budoucnu k propojování a směrování vlastní kariéry,

 • má zajištěnou bezplatnou participaci na událostech kongresu (společenská setkání, občerstvení)

 • bonusem je i pět dní v Brně, konference se koná na zajímavých místech města.


Pokud budete mít zájem, hlaste se prostřednictvím registračního formuláře.


Kontaktní osoba: PhDr. Oto Polouček, Ph.D. V případě jakýchkoli nejasností jej kontaktujete na e-mailu poloucek@phil.muni.cz.SIEF2023 16th Congress


The Call for Panels, Roundtables, Workshops and Combined Formats is now open for SIEF2023 Living Uncertainty that will take place in Brno, Czech Republic next year from 7-10 June 2023.

Call for panels


With the theme Living Uncertainty, we encourage participants to open the debate on uncertainty in Ethnology, Folklore and adjoining fields, both in terms of the uncertainty of everyday life and of epistemological uncertainty.


We currently face a new level of uncertainty as our “traditional” paradigm of research, teaching, and presentation conducted face-to-face is transformed in favour of online interactions and knowledge sharing. We are discovering new virtual terrains and/or terrains located in the future that force us to rethink our approaches.


We thus invite panels, roundtables and other conference formats that explore research in uncertain fields and situations: global and local conflicts, environmental and social disasters, situations of ontological and cognitive dissonance, and, last but not least, pandemics or war (in any sense of the word).

Please read an exploration of the theme, the details on the Call for Panels page before scrolling down to the link to make your proposal.Podpora vědy a výzkumu

Cooperatio


Strategie a organizace rozdělování institucionální podpory pro vědní oblast sociální a kulturní antropologie a etnologie:


Grémium: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.


Priority rozvoje vědní oblasti SKA:

1. Studie v časopisech AIS (korektury, překlady, open access atp.)

2. Monografie (v češtině i angličtině) v renomovaných nakladatelstvích

3. Studie ve vlivných národních časopisech

4. Aktivní účast na zahraničních konferencích/seminářích

5. Aktivní účast na domácích konferencích/seminářích

6. Příprava výzkumných projektů/grantů

7. Další publikační náklady

8. Pořádání a spolupořádání konferencí/seminářů

9. Členské příspěvky v profesních organizacích

10. Popularizace a aplikace vázaná na vlastní výzkumnou činnost, sociální relevance


Strategie rozhodování:

 • budou podporovány výstupy a projekty členů a členek katedry, doktorandů a doktorandek a dalších odborných a vědeckých pracovníků a pracovnic FHS UK, které oborově spadají pod vědní oblast SKA (obory SKA a etnologie) a jejichž výstupy korespondují s rozvojem této vědní oblasti;

 • žádosti typu 1 a 2 (popř. 3) by měly být prioritně adresovány mezi Strategické priority FHS UK;

 • žádosti typu (3)4-10 by měly být prioritně adresovány vědní oblasti SKA/KSKA;

 • o žádostech adresovaných vědní oblasti SKA, jakož i o neúspěšných žádostech z oblasti Strategických priorit, bude grémium rozhodovat víceméně v souladu s výše pojmenovanými prioritami SKA, ovšem s přihlédnutím k významnosti výsledku;

 • grémium vědní oblasti může podle uvážení krátit prostředky, které jsou žádány.


Stanovy programu Cooperatio pro Sociální a kulturní antropologii

Program Cooperatio na FHS UK

Program Cooperatio na webu Univerzity Karlovy.Aktuální výzva

Výzva Cooperatio v rámci rozpočtového provizoria 2023


V době každoročního rozpočtového provizoria mezi 1. lednem 2023 a přidělením prostředků institucionální podpory vědecké a výzkumné činnosti pro rok 2023 (rozdělované prostřednictvím programu Cooperatio) umožňuje FHS UK žádat o podporu neodkladných výdajů na tvůrčí činnost ve výše uvedeném mezidobí.


V rámci tohoto rozpočtového provizoria budou financovány přednostně ty vědecké a výzkumné záměry, které počítají s realizací v první třetině roku 2023. Po uplynutí tohoto období se počítá opět s vyhlašováním standardních oborových výzev pro jednotlivé vědní oblasti Cooperatio a výzev na podporu stanovených strategických priorit fakulty.


Kompletní informace k procesu podávání žádosti o podporu v češtině i v angličtině spolu s formuláři naleznete na stránce výzvy.Kdo se může o podporu ucházet?


Podpora je určena akademickým pracovníkům a pracovnicím, kteří jsou součástí jednotlivých oborových skupin Cooperatio na FHS UK.


O podporu se mohou ucházet rovněž studenti a studentky doktorských studijních programů, kteří jsou součástí jednotlivých oborových skupin Cooperatio na FHS UK.Proces posuzování žádosti


Předložené žádosti budou vždy posouzeny grémii jednotlivých oborových Cooperatií dle příslušnosti žadatele či žadatelky.


Grémium si vyhrazuje právo požádat o případné doplnění žádosti o další relevantní informace. Grémium si vyhrazuje právo na případné úpravy navrhovaných rozpočtů.


O rozhodnutí grémia o podpoření / nepodpoření / prozatímním odložení záměru bude žadatel či žadatelku informovat Oddělení vědy a výzkumu FHS UK.Termíny


Výzva je průběžná během rozpočtového provizoria. Po ukončení rozpočtového provizoria budou v průběhu roku následovat standardní oborové výzvy Cooperatio podle vědních oblastí, a také celofakultní výzvy Cooperatio Strategické priority.Způsob podání žádosti


1. Vyplněním formuláře (v příloze naleznete českou i anglickou verzi) žádosti o udělení podpory


2. Spolu s relevantními přílohami (rukopis práce, nakladatelská smlouva, potvrzení o přijetí článku k publikaci, atd., v případě studentů a studentek pak také písemné vyjádření podpory žádosti ze strany školitele či školitelky) zašláním vyplněného formulář na adresu cooperatio@fhs.cuni.cz.


3. Do předmětu prosím uveďte "Cooperatio – provizorium“.Zdůvodnění žádosti


Žádosti předkládané v rámci této výzvy mají tyto náležitosti:


1. Stručný popis záměru vedoucího k vytvoření vědeckého či tvůrčího počinu (resp. výsledku), a to se zdůrazněním plánovaného publikačního výstupu, spolu s časovým harmonogramem realizace záměru.


2. Charakteristiku plánovaného publikačního výstupu s uvedením, v jakém roce a v jakém časopise (vydavatelství) publikace vyjde. Publikace jsou preferovaným vědeckým výstupem.


3. Relevantní přílohy: rukopis práce, jejíž vydání má být podpořeno, příp. smlouva s nakladatelem, potvrzení o přijetí článku k publikaci, apod.


4. Stručné a věcné zdůvodnění finančních požadavků.


5. Údaje o navrhovateli či navrhovatelce a o případném zapojení dalších akademických pracovnic a pracovníků v rámci příslušného oboru programu Cooperatio.Důležité upozornění!


V případě, že návrh zahrnuje platbu do zahraničí, je nutné věnovat pozornost následujícímu:


- Nákup knihy ze zahraničí: PŘIPOČÍST 10% ceny knihy (DPH)


- Nákup jakéhokoli dalšího zboží ze zahraničí: PŘIPOČÍST 21% ceny zboží (DPH)


- Vydání knihy v zahraničí: PŘIPOČÍST 21% ceny z celkové částky (DPH)


- Poplatek za účast na zahraniční konferenci, které se účastníte ONLINE: PŘIPOČÍST 21% ceny poplatku (DPH).

Pokud se žadatel/ka účastní konference v zahraničí osobně, není třeba nic připočítávat. Totéž se týká také pobytu v zahraničních ubytovacích zařízeních (např. při účasti na konferenci nebo při ubytování během zahraničního terénního výzkumu).


Formulář žádosti


Application Form – EN
Poslední změna: 31. leden 2023 11:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám