Katedra sociální a kulturní antropologie

Vedoucí katedry

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.


Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.

vedoucí katedry


Kontakt: místnost č. 2.08, e-mail:

Adresa: FHS UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň


Asistentka katedry

Barbora Benešovská

asistentka katedry


Kontakt: místnost č. 2.08, e-mail:


Členové katedry

Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (místnost č. 2.09)

PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (místnost č. 2.08)

Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. (místnost č. 2.09)

PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (místnost č. 2.09)

Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. (místnost č. 2.08)

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (místnost č. 2.10)

PhDr. Jaroslav Klepal, Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (místnost č. 2.09)

Mgr. Michal Lehečka, Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (místnost č. 2.08)

Mgr. Oldřich Poděbradský, Ph.D. (místnost č. 2.10)

PhDr. Ivan Rynda (místnost č. 2.13)

Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. (místnost č. 2.08)

doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (místnost č. 2.10)

David Verbuč, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (místnost č. 2.09)


Studijní programy vyučované zaměstnanci katedry

Kontaktní údaje garantů a tajemníků jednotlivých studijních programů, jakož i studijní plány a další důležité informace týkající se studia, naleznete na stránkách patřičných programů (viz odkazy níže).


Aktuality

SIEF2023 16th Congress


The Call for Panels, Roundtables, Workshops and Combined Formats is now open for SIEF2023 Living Uncertainty that will take place in Brno, Czech Republic next year from 7-10 June 2023.

Call for panels


With the theme Living Uncertainty, we encourage participants to open the debate on uncertainty in Ethnology, Folklore and adjoining fields, both in terms of the uncertainty of everyday life and of epistemological uncertainty.


We currently face a new level of uncertainty as our “traditional” paradigm of research, teaching, and presentation conducted face-to-face is transformed in favour of online interactions and knowledge sharing. We are discovering new virtual terrains and/or terrains located in the future that force us to rethink our approaches.


We thus invite panels, roundtables and other conference formats that explore research in uncertain fields and situations: global and local conflicts, environmental and social disasters, situations of ontological and cognitive dissonance, and, last but not least, pandemics or war (in any sense of the word).

Please read an exploration of the theme, the details on the Call for Panels page before scrolling down to the link to make your proposal.


Podpora vědy a výzkumu

Cooperatio


Strategie a organizace rozdělování institucionální podpory pro vědní oblast sociální a kulturní antropologie a etnologie:


Grémium: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.


Priority rozvoje vědní oblasti SKA:

1. Studie v časopisech AIS (korektury, překlady, open access atp.)

2. Monografie (v češtině i angličtině) v renomovaných nakladatelstvích

3. Studie ve vlivných národních časopisech

4. Aktivní účast na zahraničních konferencích/seminářích

5. Aktivní účast na domácích konferencích/seminářích

6. Příprava výzkumných projektů/grantů

7. Další publikační náklady

8. Pořádání a spolupořádání konferencí/seminářů

9. Členské příspěvky v profesních organizacích

10. Popularizace a aplikace vázaná na vlastní výzkumnou činnost, sociální relevance


Strategie rozhodování:

  • budou podporovány výstupy a projekty členů a členek katedry, doktorandů a doktorandek a dalších odborných a vědeckých pracovníků a pracovnic FHS UK, které oborově spadají pod vědní oblast SKA (obory SKA a etnologie) a jejichž výstupy korespondují s rozvojem této vědní oblasti;

  • žádosti typu 1 a 2 (popř. 3) by měly být prioritně adresovány mezi Strategické priority FHS UK;

  • žádosti typu (3)4-10 by měly být prioritně adresovány vědní oblasti SKA/KSKA;

  • o žádostech adresovaných vědní oblasti SKA, jakož i o neúspěšných žádostech z oblasti Strategických priorit, bude grémium rozhodovat víceméně v souladu s výše pojmenovanými prioritami SKA, ovšem s přihlédnutím k významnosti výsledku;

  • grémium vědní oblasti může podle uvážení krátit prostředky, které jsou žádány.


Stanovy programu Cooperatio pro Sociální a kulturní antropologii

Program Cooperatio na FHS UK

Program Cooperatio na webu Univerzity Karlovy.


Aktuální výzva

2. kolo výzvy k předkládání žádostí o podporu vědecké a tvůrčí činnosti směřující k rozvoji vědních oborů v rámci programu Cooperatio SCAN. (2022)

Lhůta pro podávání přihlášek: 26. 8. 2022


Kdo se může o podporu ucházet?

O podporu se mohou ucházet akademičtí pracovníci FHS UK, kteří jsou součástí programu Cooperatio SCAN na FHS UK, a to na základě FORMULÁŘE (viz níže) žádosti o udělení podpory a příslušných relevantních příloh (rukopis práce, nakladatelská smlouva, potvrzení o přijetí článku k publikaci atd.).

O podporu se mohou ucházet rovněž studenti doktorských studijních programů, kteří jsou součástí programu Cooperatio SCAN. Studenti doktorských studijních programů mohou předkládat žádosti o podporu výhradně s písemně vyjádřenou podporou žádosti od jejich školitele.


Termíny: Žádosti se podávají v termínu od 15.7. 2022 do 26. 8. 2022.

O rozhodnutí podpoření/nepodpoření/odložení záměru k financování budou žadatelé informováni nejpozději k 8. 9. 2022.


Způsob podání žádosti:

Vyplněné formuláře zasílejte prosím na adresu a do předmětu uveďte "SCAN – výzva".


Zdůvodnění žádosti

Žádosti předkládané v rámci této výzvy jsou zpracovávány prostřednictvím FORMULÁŘE a mají tyto náležitosti:

1. Stručný popis záměru vedoucího k vytvoření vědeckého či tvůrčího počinu (resp. výsledku) a to se zdůrazněním plánovaného publikačního výstupu, spolu s časovým harmonogramem realizace záměru.

2. Charakteristika plánovaného publikačního výstupu s uvedením, v jakém roce a v jakém časopise (vydavatelství) publikace vyjde. Publikace jsou preferovaným vědeckým výstupem.

3. Relevantní přílohy: rukopis práce, jejíž vydání má být podpořeno, příp. smlouva s nakladatelem, potvrzení o přijetí článku k publikaci apod.

4. Stručné a věcné zdůvodnění finančních požadavků. V případě žádosti o materiální vybavení, software apod. je třeba v žádosti uvést, zda a jaké využití bude mít pořizované vybavení po ukončení projektu, na který jsou finance žádány.

5. Údaje o navrhovateli a zapojených pracovníků z řad členů VO programu Cooperatio.


Proces posuzování žádostí

Předložené žádosti posuzuje grémium složené se zástupců FHS UK v příslušné Radě Cooperatio SCAN a vedoucí Katedry sociální a kulturní antropologie na FHS UK. Grémium si vyhrazuje právo požádat o případné doplnění žádosti o další relevantní informace. Grémium rozhoduje o schválení/neschválení žádostí k financování a o případných úpravách navrhovaných rozpočtů.


Formulář žádosti

Application Form - EN


English VersionPoslední změna: 2. listopad 2022 13:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám