Katedra filosofie

Vedoucí katedry

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.


Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

vedoucí katedry


Kontakt: místnost č. 2.25, e-mail:

Adresa: FHS UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - LibeňAsistentka katedry

Mgr. Martina Skovajsová

Kontakt: místnost č. 2.25, e-mail:


Členové katedry

doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. (místnost č. 2.26)

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. (místnost č. 2.22)

doc. Jan Bierhanzl, Ph.D. (místnost č. 2.24)

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D. (místnost č. 2.25)

Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. (místnost č. 2.23)

Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. (místnost č. 2.27)

Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D. (místnost č. 2.25)

MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D. (místnost 2.27)

Mgr. Lubica Kobová, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.40)

PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D. (místnost č. 2.22)

Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (místnost č. 2.26)

Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (místnost č. 2.26)

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (místnost č. 2.22)

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (místnost č. 2.25)

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. (místnost č. 2.22)

doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. (místnost č. 2.27)

Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (místnost č. 2.26)

prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. (místnost č. 2.24)

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. (místnost č. 2.23)

Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D. (místnost č. 2.27)

doc. PhDr. Zdeněk Pinc (místnost č. 0.16)

doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp (místnost č. 2.24)

Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (místnost č. 2.23)

Mgr. Martin Švantner, Ph.D. (místnost č. 2.19)

Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (místnost č. 2.23)

Mgr. Richard Zika, Ph.D. (místnost č. 2.27)


Studijní programy vyučované zaměstnanci katedry

Kontaktní údaje garantů a tajemníků jednotlivých studijních programů, jakož i studijní plány a další důležité informace týkající se studia, naleznete na stránkách patřičných programů (viz odkazy níže).


Program Cooperatio v oboru filosofie


Strategie a organizace rozdělování institucionální podpory pro vědní oblast filosofie


Grémium:

Prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.

Doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.


Priority rozvoje vědní oblasti filosofie:

1. Studie v časopisech s indexací v Scopus, WOS, případně impaktem (korektury, překlady, open access atp.)

2. Monografie (v češtině i angličtině) v renomovaných nakladatelstvích

3. Studie ve vlivných národních časopisech

4. Aktivní účast na zahraničních konferencích/seminářích

5. Aktivní účast na domácích konferencích/seminářích

6. Příprava výzkumných projektů/grantů

7. Další publikační náklady

8. Pořádání a spolupořádání konferencí/seminářů

9. Členské příspěvky v profesních organizacích

10. Popularizace a aplikace vázaná na vlastní výzkumnou činnost, sociální relevance


Strategie rozhodování:

• budou podporovány výstupy a projekty členů a členek katedry, doktorandů a doktorandek a dalších odborných a vědeckých pracovníků a pracovnic FHS UK, které oborově spadají pod vědní oblast filosofie a jejichž výstupy korespondují s rozvojem této vědní oblasti;

• žádosti typu 1 a 2 (popř. 3) by měly být prioritně adresovány mezi Strategické priority FHS UK;

• žádosti typu (3)4-10 by měly být prioritně adresovány vědní oblasti filosofie;

• o žádostech adresovaných vědní oblasti filosofie, jakož i o neúspěšných žádostech z oblasti Strategických priorit, bude grémium rozhodovat víceméně v souladu s výše pojmenovanými prioritami, ovšem s přihlédnutím k významnosti výsledku;

• grémium vědní oblasti může podle uvážení krátit prostředky, které jsou žádány.


Program Cooperatio na FHS UK

Program Cooperatio na webu Univerzity Karlovy


Aktuální výzva a termíny

Pro program Cooperatio v oboru filosofie je výhlášena výzva pro rok 2023.

Žádosti se podávají ve dvou termínech 30. 6. 2023 a 10. 9. 2023. Rada Cooperatio PHIL si vyhrazuje právo vyhlásit pozdější dodatečné termíny podávání žádostí.

O rozhodnutí podpoření/nepodpoření záměru k financování budou žadatelé informováni během čtrnácti dní od termínu podávání žádostí.


Kdo se může o podporu ucházet?

O podporu se mohou ucházet akademičtí pracovníci FHS UK, kteří jsou součástí programu Cooperatio Filosofie na FHS UK, a to na základě FORMULÁŘE (viz níže) žádosti o udělení podpory a příslušných relevantních příloh (rukopis práce, nakladatelská smlouva, potvrzení o přijetí článku k publikaci atd.).

O podporu se mohou ucházet rovněž studenti doktorských studijních programů, kteří jsou součástí programu Cooperatio filosofie. Studenti doktorských studijních programů mohou předkládat žádosti o podporu výhradně s písemně vyjádřenou podporou žádosti od jejich školitele.


Způsob podání žádosti

Vyplněné formuláře zasílejte prosím na adresu a do předmětu uveďte "Filosofie – výzva".


Zdůvodnění žádosti

Žádosti předkládané v rámci této výzvy jsou zpracovávány prostřednictvím FORMULÁŘE a mají tyto náležitosti:

1. Stručný popis záměru vedoucího k vytvoření vědeckého či tvůrčího počinu (resp. výsledku) a to se zdůrazněním plánovaného publikačního výstupu, spolu s časovým harmonogramem realizace záměru.

2. Charakteristika plánovaného publikačního výstupu s uvedením, v jakém roce a v jakém časopise (vydavatelství) publikace vyjde. Publikace jsou preferovaným vědeckým výstupem.

3. Relevantní přílohy: rukopis práce, jejíž vydání má být podpořeno, příp. smlouva s nakladatelem, potvrzení o přijetí článku k publikaci apod.

4. Stručné a věcné zdůvodnění finančních požadavků. V případě žádosti o materiální vybavení, software apod. je třeba v žádosti uvést, zda a jaké využití bude mít pořizované vybavení po ukončení projektu, na který jsou finance žádány.

5. Údaje o navrhovateli a zapojených pracovníků z řad členů VO programu Cooperatio.


Proces posuzování žádostí

Předložené žádosti posuzuje grémium složené se zástupců FHS UK v příslušné Radě Cooperatio Filosofie a vedoucí Katedry filosofie na FHS UK. Grémium si vyhrazuje právo požádat o případné doplnění žádosti o další relevantní informace. Grémium rozhoduje o schválení/neschválení žádostí k financování a o případných úpravách navrhovaných rozpočtů.


Formulář žádostiENGLISH VERSION


Dear colleagues,

based on your affiliation with one of the Philosophy and Ethics discipline associated with the Cooperatio program "Philosophy ("PHIL")," we would like to inform you about the announcement:


Ongoing call for applications for support of scientific and creative activities to develop scientific disciplines within the Cooperatio PHIL.


Who can apply for support ?:

Academic staff of FHS UK who are part of the Cooperatio PHIL program at FHS UK can apply for support based on the application form and relevant annexes (manuscript, publishing contract, confirmation of acceptance of the article for publication, etc.).

Ph.D. students in the Cooperatio PHIL program can also apply for support. Ph.D. students may submit support applications only with written approval from their supervisor!


Terms:

The Programme sets two application deadlines: 30 June and 10 September 2023. The Board of Cooperatio PHIL reserves the right to announce later additional application deadlines.

Applicants will be informed of the decision to support/not support a project for funding within 14 days of the application deadline.


Application method:

Please send the completed FORM (see Annex) to the address cooperatio@fhs.cuni.cz and state "PHIL - call" in the subject.


Grounds for the request:

Applications submitted under this call are processed through the FORM (see Annex) and have the following requirements:

1. A brief description of the plan leading to the creation of scientific or research work (or result), emphasizing the planned publication output, together with a schedule for the plan's implementation.

2. Characteristics of the planned publication output with an indication of the year and which magazine (publishing house) the publication will be published. Publications are the preferred scientific output.

3. Relevant appendices: manuscript of the work whose publication is to be supported, or contract with the publisher, confirmation of acceptance of the article for publication, etc.

4. Brief and factual justification of financial requirements.

5. Details of the proposer and the staff involved from among the members of the Cooperatio VO.


If your application involves payment (purchase) from abroad, please note the following:

- Purchasing a book from abroad: ADD 10% of the book price (VAT)

- Purchase of any other goods except books from abroad: ADD 21% of the price of the goods (VAT)

- Publishing a book abroad: ADD 21% of the total price (VAT)

- Fee for ONLINE attending a foreign conference: ADD 21% of the price of the fee (VAT).

If you are attending a conference abroad in person, you don´t have to add VAT. The same applies to your stays in accommodation abroad (e.g. when attending a conference or staying during a field research abroad).


Application assessment proces: A board assesses the submitted applications, including representatives of FHS UK in the relevant Cooperatio PHIL Council and Head of the Department of Philosophy. The board reserves the right to request any additional relevant information. The board decides on the approval/disapproval of funding applications and any adjustments to the proposed budgets.


Application Form - ENSociální sítě


FACEBOOKPoslední změna: 15. červen 2023 11:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám