Katedra filosofie

Vedoucí katedry

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.


Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

vedoucí katedry


Kontakt: místnost č. 2.25, e-mail:

Adresa: FHS UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - LibeňAsistentka katedry

Mgr. Martina Skovajsová

Kontakt: místnost č. 2.25, e-mail:


Členové katedry

doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. (místnost č. 2.26)

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. (místnost č. 2.22)

Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D. (místnost č. 2.24)

Sacha Carlson, Ph.D. (místnost č. 2.24)

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D. (místnost č. 2.25)

Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. (místnost č. 2.23)

Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. (místnost č. 2.27)

Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D. (místnost č. 2.25)

Mgr. Lubica Kobová, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.40)

PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D. (místnost č. 2.22)

Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (místnost č. 2.26)

Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (místnost č. 2.26)

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (místnost č. 2.22)

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (místnost č. 2.25)

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. (místnost č. 2.22)

doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. (místnost č. 2.27)

Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (místnost č. 2.26)

prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. (místnost č. 2.24)

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. (místnost č. 2.23)

Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D. (místnost č. 2.27)

doc. PhDr. Zdeněk Pinc (místnost č. 0.16)

doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp (místnost č. 2.24)

Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (místnost č. 2.23)

Mgr. Martin Švantner, Ph.D. (místnost č. 2.19)

Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (místnost č. 2.23)

Mgr. Richard Zika, Ph.D. (místnost č. 2.27)


Studijní programy vyučované zaměstnanci katedry

Kontaktní údaje garantů a tajemníků jednotlivých studijních programů, jakož i studijní plány a další důležité informace týkající se studia, naleznete na stránkách patřičných programů (viz odkazy níže).


Program Cooperatio v oboru filosofie


Strategie a organizace rozdělování institucionální podpory pro vědní oblast filosofie


Grémium:

Prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.

Doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.


Priority rozvoje vědní oblasti filosofie:

1. Studie v časopisech s indexací v Scopus, WOS, případně impaktem (korektury, překlady, open access atp.)

2. Monografie (v češtině i angličtině) v renomovaných nakladatelstvích

3. Studie ve vlivných národních časopisech

4. Aktivní účast na zahraničních konferencích/seminářích

5. Aktivní účast na domácích konferencích/seminářích

6. Příprava výzkumných projektů/grantů

7. Další publikační náklady

8. Pořádání a spolupořádání konferencí/seminářů

9. Členské příspěvky v profesních organizacích

10. Popularizace a aplikace vázaná na vlastní výzkumnou činnost, sociální relevance


Strategie rozhodování:

• budou podporovány výstupy a projekty členů a členek katedry, doktorandů a doktorandek a dalších odborných a vědeckých pracovníků a pracovnic FHS UK, které oborově spadají pod vědní oblast filosofie a jejichž výstupy korespondují s rozvojem této vědní oblasti;

• žádosti typu 1 a 2 (popř. 3) by měly být prioritně adresovány mezi Strategické priority FHS UK;

• žádosti typu (3)4-10 by měly být prioritně adresovány vědní oblasti filosofie;

• o žádostech adresovaných vědní oblasti filosofie, jakož i o neúspěšných žádostech z oblasti Strategických priorit, bude grémium rozhodovat víceméně v souladu s výše pojmenovanými prioritami, ovšem s přihlédnutím k významnosti výsledku;

• grémium vědní oblasti může podle uvážení krátit prostředky, které jsou žádány.


Program Cooperatio na FHS UK

Program Cooperatio na webu Univerzity Karlovy


Aktuální výzva

Pro program Cooperatio v oboru filosofie nejsou vyhlašovány výzvy k danému datu, žádosti jsou vyhodnocovány průběžně po patřičném podání.


Kdo se může o podporu ucházet?

O podporu se mohou ucházet akademičtí pracovníci FHS UK, kteří jsou součástí programu Cooperatio Filosofie na FHS UK, a to na základě FORMULÁŘE (viz níže) žádosti o udělení podpory a příslušných relevantních příloh (rukopis práce, nakladatelská smlouva, potvrzení o přijetí článku k publikaci atd.).

O podporu se mohou ucházet rovněž studenti doktorských studijních programů, kteří jsou součástí programu Cooperatio filosofie. Studenti doktorských studijních programů mohou předkládat žádosti o podporu výhradně s písemně vyjádřenou podporou žádosti od jejich školitele.


Termíny

Žádosti se podávají v termínu od 15.7. 2022 do 31. 10. 2022.

O rozhodnutí podpoření/nepodpoření/odložení záměru k financování budou žadatelé informováni obvykle v řádu dvou týdnů.


Způsob podání žádosti

Vyplněné formuláře zasílejte prosím na adresu a do předmětu uveďte "Filosofie – výzva".


Zdůvodnění žádosti

Žádosti předkládané v rámci této výzvy jsou zpracovávány prostřednictvím FORMULÁŘE a mají tyto náležitosti:

1. Stručný popis záměru vedoucího k vytvoření vědeckého či tvůrčího počinu (resp. výsledku) a to se zdůrazněním plánovaného publikačního výstupu, spolu s časovým harmonogramem realizace záměru.

2. Charakteristika plánovaného publikačního výstupu s uvedením, v jakém roce a v jakém časopise (vydavatelství) publikace vyjde. Publikace jsou preferovaným vědeckým výstupem.

3. Relevantní přílohy: rukopis práce, jejíž vydání má být podpořeno, příp. smlouva s nakladatelem, potvrzení o přijetí článku k publikaci apod.

4. Stručné a věcné zdůvodnění finančních požadavků. V případě žádosti o materiální vybavení, software apod. je třeba v žádosti uvést, zda a jaké využití bude mít pořizované vybavení po ukončení projektu, na který jsou finance žádány.

5. Údaje o navrhovateli a zapojených pracovníků z řad členů VO programu Cooperatio.


Proces posuzování žádostí

Předložené žádosti posuzuje grémium složené se zástupců FHS UK v příslušné Radě Cooperatio Filosofie a vedoucí Katedry filosofie na FHS UK. Grémium si vyhrazuje právo požádat o případné doplnění žádosti o další relevantní informace. Grémium rozhoduje o schválení/neschválení žádostí k financování a o případných úpravách navrhovaných rozpočtů.


Formulář žádosti


ENGLISH VERSION

Application Form - ENSociální sítě

Facebook - Katedra filosofie


Poslední změna: 29. září 2022 20:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám