PhDr. Dana Bittnerová, CSc.


Oborové zaměření: antropologie, mezietnické vztahy (migrace a menšiny), otázky spojené s antropologií dětství a postrurální antropologie. V posledních pěti letech pak badatelka témata ve svých výzkumech propojuje. Zejména v otázkách etnické a lokální identity a otázkách socializace (enkulturace) v rámci lokálních a etnických skupin.


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání a pracovní činnost


1984-1988: studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor národopis

1988: absolutorium s prací na téma integrace imigrační skupiny do společnosti ČR; udělen titul doktora

1988-1998: interní aspirantura v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze

1992: obhajoba disertační práce na téma mezietnických vztahů, udělen titul CSc.

1991-1992: odborný pracovník v Polabském muzeu v Poděbradech, v pobočce Vlastivědného muzea v Nymburce

1992-1994: odborný pracovník v Ústavu pedagogických a psychologických výzkumů při Pedagogické fakultě UK

1994-dosud: vědecký pracovník na katedře psychologie Pedagogické fakulty UK

2000-2004: vědecký pracovník Centra výzkumu vývoje osobnosti a etnicity při Fakultě humanitních studií UK v Praze

2005-dosud: vědecko – pedagogický pracovník na Fakultě humanitních studií UK v Praze


Projekty a vědecké počiny od r. 2000


2000-2003: poslední etapa Longitudinálního výzkumu podporovaného GAČR „Žák v měnících se podmínkách současné školy“

2003: vedení projektu Analýza efektivity dotačního programu MŠMT Podpora romských žáků středních škol

2000-2004: výzkum identity národnostních menšin a imigračních skupin na území ČR v rámci Centra výzkumu vývoje osobnosti a etnicity při Fakultě humanitních studií UK v Praze – publikace.): Kdo jsem a kam patřím. Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky

2002-2003: účast na projektu Phare – Multikulturní výchova

2005: Udělena medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za práci Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy.

2005-2006: účast na projektu Multikulturní postoje žáků českých základních škol, podporovaného GDN

2005-2007: účast na projektu Imigranti v České republice. Úloha elit a institucí v integračních a desintegračních procesech. (GAČR 404/05/0779)

2008: vedení projektu zadaného IPPP, Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Případ SIM – Středisek integrace menšin. Publikace: Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Případ SIM – Středisek integrace menšin. (Praha, Ermat 2009)

2008-2009: spoluřešitel projektu Rodičovské strategie při edukaci dětí v ČR: edukační modely rodičů různých etnických východisek, podporovaného GDN.

2008-2010: účast v projektu Funkce kulturní modelů ve vzdělávání (GAČR, 406/08/0805). Publikace: Bittnerová, D.; Doubek, D.; Levínská, M.: Kulturní modely ve vzdělávání. Praha, FHS UK, 2011.

2010-2012: účast v projektu Sociální diverzita národnostních menšin a cizineckých komunit v  ČR: sociální status jako činitel transmise a změny výchozí kultury (GAČR, 405/10/1524). Publikace: Etnické komunity – integrace, identita. (Praha, FHS UK 2011)

2012: vedení projektu SVV 265701 Kultury a aktéři v glokalizovaném světě.

2012-2015: účast na projetu Rozhodovací procesy pomáhajících profesí v oblasti interkulturních vztahů (GAČR P407/12/0547)

2008: Postrurální světy – Projekt s Hedvikou Novotnou a Martinem heřmanským, který je zaměřen na výzkum současné středoevropské vesnice.


Poslední změna: 3. únor 2022 10:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám